общата система на данъка върху добавената стойност, който влиза в сила от 01.07.2011 г. Регламентът е задължителен и се прилага пряко във всички държави-членки, поради което българско дружество, доста

2_1589/22.10.2012г.
ЗДДС чл.31, т.6, б.”а”
На дружеството Ви предстои регистрация по ЗДДС през октомври 2012 г.
Посочвате, че дружеството Ви извършва следните услуги на кораби на български и чуждестранни дружества:
-предварителна инспекция на извънгабаритния товар;
-постоянно присъствие при товаренето;
-изчисление на динамичните усилия на укрепване;
-издаване на сертификат за надежност на укрепването;
-изготвяне на рапорт за товаренето, укрепването;
-укрепване на извънгабаритния товар
Поставяте следните въпроси:
1. Следва ли след регистрацията Ви по ЗДДС да третирате горепосочените услуги като доставки с място на изпълнение на територията на страната, по реда на чл.31, т.6, б.”а” от ЗДДС, със ставка нула, считайки, че услугите влизат в дефиницията за транспортна обработка на стоки, съгласно параграф 1, т.26 от ДР на ЗДДС, като за доказване на доставките дружеството Ви ще разполага с необходимите документи, предвидени в чл.30, ал.1 и 2 от ППЗДДС?
2. В случай, че дружеството Ви извършва само инспекция /проверка на товаренето, укрепването/ може ли да се приложи отново чл.31, т.6 от ЗДДС, доколкото услугата е свързана с транспортна обработка на стоки или следва да се прилагат чл.21, ал.2 от ЗДДС?
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следнотостановище:
След направените промени в ЗДДС с ДВ бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г. мястото на изпълнение на доставка на услуга се определя в зависимост от статута на получателя – дали той е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Когато получателят по ал. 2 на чл.21 от ЗДДС използва услугите изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си, мястото на изпълнение се определя по реда на ал. 1 на същия член.
В действащите ЗДДС и ППЗДДС не са регламентирани документите, които са необходими за доказване статута на получателя, дали той е данъчно задължено лице или е данъчно незадължено лице. Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, който влиза в сила от 01.07.2011 г. Регламентът е задължителен и се прилага пряко във всички държави-членки, поради което българско дружество, доставчик на услуги следва да се съобрази с правилата, регламентирани в него.
За определяне статута на получателя на услугите като данъчно задължено лице, в регламента са установени доказателствата, които доставчикът следва да получи от получателя. Тези документи са различни в зависимост от това, къде е установен получателя – в Общността или извън нея.
Предвид изложеното в запитването получателите на посочените услуги са български и чуждестранни дружества. Когато получателите са български ДЗЛ, съгласно разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на доставката е на територията на страната.
Разпоредбите на чл.31 от ЗДДС са свързани с доставки, които са с място на изпълнение на територията на страната.
В чл. 31, т.6, б.”a” от ЗДДС е посочено, че облагаема доставка с нулева ставка е доставката на услуги, свързани с транспортна обработка на пътници или стоки, включително на транспортни контейнери, превозвани с плавателни съдове, използвани за превоз на стоки или пътници, за търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море, с изключение на плавателни съдове, използвани за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
В §1, т.26 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е дадено определение на понятието “транспортна обработка на стоки“, предвид което в тази обработка севключват услугите по разтоварване, натоварване, претоварване, подреждане и укрепване на стоката, предоставяне на контейнери, както и други услуги, предоставяни пряко във връзка с транспорта.
В ЗДДС не е дадена легална дефениция на понятието ”открито море”. Според чл.1 от Конвенцията за открито море, ратифицирана с Указ №296 на Президиума на Народното събрание от 07.07.1962 г., в сила за България от 30.09.1962 г. думите ”открито море” означават всички части на морето, които не влизат нито в териториалното море, нито във вътрешните води на която и да е било държава.
В чл. 30, ал.1 от ППЗДДС са посочени документите за доказване на доставка на услуга по транспортна обработка на стоки, включително на транспортни контейнери по чл. 31, т. 6 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на страната:
1. документите, с които се доказва обработката на съответното превозно средство;
2. фактура за доставката.
Предвид ал.2 на чл.30 от ППЗДДС документите по ал.1, т. 1 могат да бъдат издадени на името на корабособственика (авиационния оператор или железопътния превозвач), собственика на товарите, превозвача или спедитора.
Във връзка с гореизложеното, при определяне на осъществяваните от Вас услуги, като услуги, свързани с транспортна обработка на стоки, с място на изпълнение на територията на страната, същите подлежат на облагане със ставка нула, при наличие на визираните в чл.30, ал.1 от ППЗДДС документи.
Когато получателите на услугите, свързани с транспортна обработка на стокиса чуждестранни ДЗЛ, мястото на доставката, предвид разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, в общия случай е извън територията на страната и на основание чл.86, ал.3 от с.з. не се начислява данък.

Оценете статията

Вашият коментар