Дължими задължителни осигурителни вноски за времето, през което

2_1586/22.10.2012 г.
КСО – чл.5, ал.4;
чл.9, ал.3, т.2;
чл.9, ал.5;
чл.113, ал.1;
чл.355;
НЕВДОВ – чл.1, ал.8, т.7;
чл.4а
Наредба № 5/29.12.2002 г. -чл.3, ал.1, т.2;
чл.7, т.2;
ОТНОСНО: Дължими задължителни осигурителни вноски за времето, през което
лицата са били без работа поради незаконно уволнение, което е признато
за незаконно от съда
В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че на 04.11.2010 г., на основание чл.111 от КТ и във връзка с чл.68, ал.1, т.1 от същия кодекс е сключен срочен трудов договор с преподавател по английски език. Договорът е с клауза за непълно работно време 7 часа извън работното време по основен трудов договор и срок до 15.06.2011 г. На 16.06.2011 г. трудовия договор е прекратен.
С решение на съда, влязло в силаот 10.05.2012 г. уволнението на лицето е признато за незаконно.
Лицето е поканено да заеме длъжността, на която е възстановено от съда. На 11.06.2012 г. сте получили писмено уведомление от лицето, че то желае да прекрати трудовия си договор. Същия е прекратен на 19.06.2012 г. Изпратили сте му писма с обратна разписка на 13.06.2012 г., 04.07.2012 г. и на 05.09.2012 г., с които сте го поканилида представи справка за осигуряването по ЕГН от НАП. Такава сте получили на 17.10.2012 г.
От документа е видно, че целия период лицето е било осигурявано от работодателя си по основен трудов договор, а за месеците 11.2011 г. и 12. 2011 г. и от трети работодател.
Поставяте следните въпроси:
1. Как е коректно и за двете страни да се приложи разпоредбата на чл.9, ал.3, т.2 от КСО за периода 16.06.2011 г. – 19.06.2012г. ?
2. Има ли срокове за внасянето на осигуровките, след които се дължи наказателна лихва или е предвидена санкция?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното принципно становище:
На основание чл.9, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), за осигурителен стаж се признава времето, през което работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Когато лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски са в размера за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (чл.9, ал.5 от КСО).
При незаконно уволнение, работникът или служителят съгласно чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Когато лицето е работило на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите.
На основание чл.1, ал.8, т.7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които сеправят осигурителни вноски (НЕВДОВ), не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху обезщетенията по чл. 225 от Кодекса на труда.
Съгласно чл.4а от НЕВДОВ, за периодите по чл.9, ал.3, т.1 и 2 от КСО, лицето представя пред осигурителя/работодателя декларация за месечния размер на осигурителния доход, върху който е било осигурявано, или декларира обстоятелството, че не е било осигурявано.
В случаите на уволнение, признато за незаконно от компетентните органи, следва да се представят в компетентната териториална дирекция на НАП данни по чл.5, ал.4 от КСО за периода, през който лицето не е работило. Осигурителят подава данни с декларации образец 1 и 6 по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица.
  Следва да имате предвид разпоредбите на чл.3, ал.1, т.2 от Наредба № 5/29.12.2002 г. в сила от 02.01.2003 г., според която уведомление по чл.62, ал.4 от КТ за прекратяване на трудовия договор с лицето следва да се подаде в НАП в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството.
Съгласно чл.7, т.2 от същата Наредба уведомление (приложение № 1) се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление, ако уволнен работник или служител бъде възстановен на работа. Уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността.
Съгласно разпоредбите на чл.113, ал.1 от КСО, вземанията за невнесени осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за неправилно извършени осигурителни разходи се събират с лихва в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 20 пункта.
Разпоредбите, регламентиращи отговорността за неизпълнение на задълженията за деклариране на данни пред НАП и за внасяне на задължителни осигурителни вноски са посочени в чл.355 от КСО.

Оценете статията

Вашият коментар