определените им и заплатени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за апартамент, намиращ се в гр. София, ул. Св. Иван Рилски” №., ет. .., ап. …, за предприемане на де

Изх. № 94-А-158
ДО
София 13.02.2006
КОПИЕ:…………
Приложена, изпращаме Ви молбата на …….и ……… относно определените им и заплатени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за апартамент, намиращ се в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски” №., ет. .., ап. …, за предприемане на действия за корекция на задълженията им.
Няма никакво съмнение, че когато върху един имот е учредено /запазено/ право на ползване за определено лице, данъчнозадължено лице за този имот е ползвателят, а не собственика/ците – чл. 11, ал. 2 ЗМДТ.
В конкретния случай данъчнозадължено лице за апартамента е ползвателката ………..
Противно на горното, за въпросния апартамент като задължени лица са въведени и заплащат данък и такса собствениците на имота. От изложените в молбата обстоятелства става ясно, че причина за облагането на собствениците е неправилния начин на попълване на декларацията /приложението/ по чл. 14 ЗМДТ.
За възстановяване на недължимо платените за минали отчетни периоди суми /за срок до 5 години назад/ за данък и такса молителите следва да подадат искания по чл. 128 ДОПК. В същото време задълженията следва да бъдат събрани от ползвателката.
Служителите на общинската администрация по чл. 4, ал. 3 ЗМДТ на Столична община, р-н „Красно село”, следвада извършатвсички необходими действия за корекция на задълженията на лицата в съответствие с изразеното становище, възстановяне на недължимо платените суми при условията и по реда на чл. 128 – 130 ДОПК и чл. 170 ДОПК и събиране на новите задължения от ползвателя.
Приложение: молба с приложени доказателства.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП :
СТОЯНМАРКОВ’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »