определените задължения за такса за битови отпадъци за имот – къща с дворно място, намиращи се в с. Гроздьово, община Долни Чифлик, Ви уведомяваме:

Изх. № 93-00-1267
София 22.02.2006
ДО
……………
Г-жо …………,
В отговор на жалбата Ви доот 19.12.2005 г. относно определените задължения за такса за битови отпадъци за имот – къща с дворно място, намиращи се в с. Гроздьово, община Долни Чифлик, Ви уведомяваме:
Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.Размерът на таксата се определяза всяка услуга поотделно/чл. 62, ал. 1 ЗМДТ/.
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
– осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
-събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
– проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци
– почистване на териториите за обществено ползване /чл. 66, ал. 1 ЗМДТ/.
Контрол върху върху одобрената от общинския съвет план-сметка за определяне на разходите упражнява Сметната палата.
От началото на 2004 г. хипотезите на освобождаване или облекчения при заплащане на таксата за битови отпадъцине се уреждат от закона, а с наредба на общинските съвети /чл. 8, ал. 5 и ал. 6 и чл. 9 ЗМДТ/.
От началото на 2006 г. администрирането на местните данъци и таксата за битови отпадъци сеосъществяваизцяло от общините /чл. 4 ЗМДТ/.
, респ. НАП, нямат никакви правомощия относно процеса на определяне и администриране на таксата за битови отпадъци.
Възражения срещу определените Ви задължения за такса за битови отпадъци, вкл. в случаите, в които услугата не се предоставя, следва да отправяте до кмета на общината.
/С. МАРКОВ/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »