прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Законазаздравнотоосигуряване (ЗЗО).

Изх. № 94-00-118
16.07.2013 г.
КСО
Чл. 4, ал. 1, т. 1
Чл. 4, ал. 3, т. 6
Чл. 6, ал. 7, т. 7, 8, 9
Чл. 6, ал. 8, ал. 10
НЕВДКПОВ
Чл. 4
ЗЗО
Чл. 40, ал. 1, т. 1, 3, 6
ДОПК
Чл. 129
Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” ….
е
постъпилоВаше писменозапитване,прието свх.№ 94-00-118/13.06.2013г. относно прилаганеразпоредбитенаКодексазасоциалноосигуряване(КСО) иЗакона за здравнотоосигуряване(ЗЗО).
В запитванетоисъпътстващитедокументие изложенаследнатафактическаобстановка:
ЛицетоXработипотрудовдоговоривсъщотовремеизвършваактюерскиоценкипогражданскидоговор.ВидноотданнитевинформационнатасистеманаНАПдо31.03.2009г.Xеосигуренвърхумаксималниямесеченосигурителендоход,определенвЗаконазабюджетанадържавнотообщественоосигуряванезасъответнатагодина(ЗБДОО) засъответнатагодина.Отмесецаприл2009г.домесецмай2013г.продължавадаработипотрудовигражданскидоговорисумарнозасъответниямесецеосигуряванвърхудоходпо-нисъкотнормативно определениятмаксималниямесеченосигурителендоход. Отмесец април2009г.неедеклариралпредсъответнитевъзложителипогражданскидоговори доходътвърхукойтоеосигурензамесеца.
За2009г.,2010г.,2011г.и2012г.лицетоеподалогодишнаданъчнадекларация(ГДД)почл. 50отЗаконазаданъцитевърхудоходитенафизическителица(ЗДДФЛ),вкоитоепопълнил приложение№ 1 -„Доходиоттрудовиправоотношения”,приложение № 3 -„доходиотдруга стопанскадейност”итаблици№ 1и№ 2заопределяненаокончателнияразмернаосигурителниядоход,върхукойтоседължатосигурителнивноски,въпрекиченямакачествотонасамоосигуряващосе лицеинеерегистриранпоЗаконазарегистърБУЛСТАТ.ЗапосоченитегодинивъввръзкасгодишнотоизравняваненадоходитеX евнесълзасвоясметкавноскиза държавнотообщественоосигуряване(ДОО),допълнителнотозадължителнопенсионноосигуряване(ДЗПО)издравнотоосигуряване.
Въввръзкасвъзникналияказуссапоставениследните въпроси:
1.Какследвадасеосигурявалицеработещопотрудовдоговор,коетовсъщотовремеработикатоактюерпогражданскидоговор,бездаерегистриранокатосамоосигуряващоселице?
2.КакъвередътдавъзстановяваненанедължимоплатенитевноскизаДОО,ДЗПОиздравноосигуряванеза2009 г.,2010 г.,2011 г.,2012г.,внесениотфизическолице при годишноизравняваненадоходите?
Предвидизложенатафактическаобстановка,поставенитевъпросииотносиматакъмтях нормативнауредба, изразявамследнотостановище:
Попървивъпрос:
Съгласночл. 4, ал. 1, т. 1 отКСО, задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудовазлополука и професионална болест и безработица по този кодекс саработниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране.
Когато лице,коетополагатрудбезтрудовоправоотношение, еосигуренонадругооснованиепрезсъответния месец, то сеосигурявазадължителнозаинвалидностпорадиобщозаболяванестаростисмърт,независимоотразмерана полученотовъзнаграждениезаработабезтрудовоправоотношение(чл. 4, ал. 3, т. 6отКСО).
Когатолицеработипотрудовдоговоривсъщотовреме
упражнява дейност без трудови правоотношения (гражданскидоговор),нонямакачествотонасамоосигуряващоселице, осигуряванетоезавсякаотдейноститепоотделно,съобразнооснованиятазатова. Вконкретнияслучай,Xработипотрудовдоговор,закоетоподлежинаосигуряване почл. 4, ал. 1, т. 1отКСОизаработатабезтрудовиправоотношения(гражданскидоговор)подлежинаосигуряване почл. 4, ал. 3, т. 6отКСО.
Когатолицето сеосигурявазавсякаотдейностите,коитоупражнява,привнасяненаосигурителнитевноски еважнодасеимапредвид хипотезатаначл.6, ал. 10отКСО,съгласнокоятоосигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход,определенвзаконазабюджетазадържавнотообщественоосигуряванезасъответнатагодина, по следния ред:
1.доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Поотношениеопределянетонадохода,върхукойтоседължатвноскизаздравноосигуряванееприложимахипотезатаначл. 40, ал. 1, т. 6отЗЗО.
Актюеритеса лица,коитоработяткатоконсултантибезтрудовиправоотношения(гражданскидоговори)илисалицанасвободнапрактика(самоосигуряващиселица).ВНаредбатазаобщественотоосигуряваненасамоосигуряващитеселица,българскитегражданинаработавчужбинаиморскителица(НООСЛБГРЧМЛ)и/иливдругнормативендокументнямаизричноизискванеактюеритедасеосигуряваткатосамоосигуряващисе лица.ВслучаяXзаупражняванатадейносткатоактюернеерегистриранкатосамоосигуряващоселице.Предвид натова,запериодамесецянуари 2009 г.- месецюни2013г. дължимитеосигурителнивноски върхуизплатенотовъзнаграждениеотвъзложителитепогражданскидоговоризаработатакатоактюер-консултантследвадасе внесатпоредана чл. 4, ал. 3,т. 6 въввръзкасчл. 6,ал. 7ичл. 7,ал. 6отКСО.Лицата,коитоработятбезтрудовиправоотношения,нонесарегистрираникатосамоосигуряващисе лицанеопределятокончателенразмернамесечниясиосигурителендоход(поаргументначл. 6, ал. 8отКСО).
Съгласночл. 4отНаредбаза елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДКПОВ),когато лицето работи по допълнителен, по втори трудов договор, по договор по чл. 114 от Кодекса на труда илибез трудово правоотношение, декларира пред осигурителите дохода, върху който се дължат осигурителни вноски по всеки от договорите.СъгласнопосоченатаразпоредбаXзапериодаотмесецаприл2009г.следвададекларираежемесечно предвсекиотвъзложителитеразмеранаосигурителнитесидоходи,получаваниотдругиработодатели/възложители/ осигурители.Вмесеците, вкоитолицетонееосигуреновърхумаксималниятмесеченосигурителендоход,определенвЗаконазабюджетазадържавнотообщественоосигуряване(ЗБДОО)засъответнатагодина, осигурителнитевноскизаработата погражданскидоговорсеразпределятмеждувъзложителяиосигуренотолицепореданачл.6,ал. 3,т. 7, 8, 9отКСО.
Затезилицаздравоосигурителнитевноскисъщосеразпределятмеждувъзложителяиосигуренотолицепореданачл.40, ал. 1, т.1,т. 3, буква„б”отЗЗО.
Вслучая,аковъввръзкасизплащанитевъзнаграждениябезтрудовиправоотношения за X саудържаниивнесенисоциалноосигурителнивноскивпо-нисъкразмер,същитеследва даседовнесатчрезсъответнитевъзложителивсъотношенията,регламентиранив чл.6,ал. 3,т. 7, 8, 9отКСОичл.40, ал. 1, т.1,т. 3, буква„б”отЗЗО.
Повторивъпрос:
За2009г.,2010г.,2011г.и2012г.лицетоеподалоГДДпочл. 50отЗДДФЛ,вкоитоепопълнил приложение№ 1 -„Доходиоттрудовиправоотношения”,приложение № 3 -„доходиотдруга стопанскадейност”итаблица№ 1и№ 2заопределяненаокончателнияразмернаосигурителниядоход,върхукойтоседължатосигурителнивноски,въпрекичезапериодамесецянуари 2009г. -месецюни2013г.нямакачествотонасамоосигуряващосе лицеинеерегистриранпоЗаконазарегистърБУЛСТАТ.ПредвиднатовавнесенитеотXвноскизаДОО,ДЗПОиздравнотоосигуряваневъввръзкасподадените
ГДД почл.50отЗДДФЛса недължимовнесени.Същитемогатдабъдатвъзстановенипореданачл. 129отДанъчно-осигурителнияпроцесуаленкодекс(ДОПК)следподаваненаисканевкомпетентнататериториалнадирекциянаНАПпопостояненадресналицето.
Извънпоставенитевъпросизапълнотанаизложението,следвадасеотбележи,че посвоежелание заупражняванататрудовадейносткатоактюер,Xможедасерегистриракатосамоосигуряващо селице отмесецюли2013г.или следващпо-късенпериод(чл. 1, ал. 1-4отНООСЛБГРЧМЛ).Самоосигуряващитеселицавнасятосигурителнивноскипореданачл. 4, ал. 3, т. 1ичл. 6,ал. 7отКСОвъввръзкасчл. 2, ал. 1от НООСЛБГРЧМЛ.Тезилицаопределятокончателенразмернамесечния сиосигурителендоходзапериода,презкойтоеупражняванатрудовадейносткатосамоосигуряващоселице възоснованаданните,деклариранивсправкакъмгодишнатаданъчнадекларацияпоЗаконазаоблаганедоходитенафизическотолице(ЗДДФЛ) (чл. 6,ал. 8отКСОичл. 2,ал. 4отНООСЛБГРЧ).
Настоящот’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Становище на НАП с Изх. №53-00-8 от 13.02.2019 г.

Изх. №53-00-813.02.2019 г.Чл. 10, 26, 33 от ЗКПО В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-8/29.01.2019 г., №20-00-40/01.02.2019

прилагане на ЗДДС.

В Дирекция „ОДОП” – … постъпи писмено запитване с вх. № …/19.03.2013 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството

sse fas