определяне мястото на изпълнение и режима на облагане с ДДС на доставка на услуга по превод на търговски документи.

1110/02.06.2009
Чл.21, ал.1 ЗДДС
Относно: определяне мястото на изпълнение и режима на облагане с ДДС на доставка на услуга по превод на търговски документи.
Уважаеми г-н К,
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В с вх. № 2009 год., изразявампринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.
В запитването сте посочили, чедружеството Ви е новоучредено и ще извършва превод от немски на френски и от френски на немски език. Описвате също, че превода на търговски документи на фирми от телекомуникационния бизнес в Германия, Ви е възложен от фирма, специализирана в преводи и легализация, регистрирана в Германия. Освен това сочите, че оказаната услуга ще включва превод на писма и кореспонденция, договори, оферти, каталози и ще бъде документирана от Вас с фактури, издадени на немската фирма – възложител на превода.
Въпросът Ви е свързан с определяне на мястото на изпълнение и данъчния режим на описаните доставки на услуги.
За да се приложи определен режим на облагане с данък върху добавената стойност на доставките на услуги е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това място, доставките на територията на страната са облагаеми и приложимата данъчна ставка е 20 на сто /0 на сто/, или са с място на изпълнение извън територията на страната, което е основание за неначисляване на данък.
Основният принцип при определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга е разписан в чл.21, ал.1 от ЗДДС. Според посочената разпоредба, мястото на изпълнение на доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва услугата, а в случаите когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Едно от изключенията на това правило е регламентирано в ал.3 на чл.21 от закона. Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване. За да се приложи посочената разпоредба е необходимо да саизпълнени едновременно следните условия:
– получателят да е лице установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът;
– доставяните услуги да са сред кръга услуги, посочените в т.2, буква „а” – „н” на чл.21, ал.3 от ЗДДС.
С оглед нормата на чл.3, ал.2, т.1 от Закона за авторското право и сродните му права считаме, че в хипотезата на чл.21, ал.3, т.2, буква „а” от ЗДДС попадат единствено преводи на съществуващи произведения на литературата, изкуството и науката и то доколкотодоставчикът на услугата по превод на тези произведения е носител на авторско право.
Предвид посочените в запитването обстоятелства, че предоставяните от Вас услуги по превод на търговски документи, ще включват превод на писма, кореспонденция, договори, оферти и каталози, считаме, че мястото на изпълнението им следва да определите по реда на чл.21, ал.1 от ЗДДС независимо, че възложителят на преводите е фирма, регистрирана в Германия. Доставките, с място на изпълнение на територията на страната подлежат на облагане с 20 на сто данък върху добавената стойност на основание чл.12, ал.1 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар