облагане възнаграждения на членове на управителен съвет за периода 2000 – 2009 години.

112/25.09.2009 г.
КСО – Чл.4, ал.1, т.8; ал.3, т.5 и 6; чл.5, ал.4; чл.40, ал.4
ЗОДФЛ – чл.21, ал.3; чл.22, ал.1, т.1, б.”б”
ЗДДФЛ – чл.29, т.5; §1, т.26, б.”з”
Относно: облагане възнаграждения на членове на управителен съвет за периода 2000 – 2009 години.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№г., Дирекция „ОУИ”изразява следното становище:
Видно от описаната в запитването фактическа обстановка, Окръжните съюзи на ТПК са регистрирани като търговци съгласно чл.1, ал.2, т.2 от Търговския закон /ТЗ/ и чл.3 от Закона за кооперациите /ЗК/. Съгласно чл.21 от ЗК, Управителния съвет /УС/ е орган за управление, който се избира от състава на председателите представляващи членовете кооперации. За участие в проведените заседания членовете на Управителния съвет получават възнаграждения определени от Общото събрание, като в същия период работят по основно правоотношение в кооперацията, която представляват. От 2000 г. до сега средствата са изплащани, като доходи от договор за управление и контрол, като се приспадат 25%, след 2003 г. – 10% нормативно признати разходи /НПР/, а от 2008 г. без приспадане на НПР. Подавани са в персоналния регистър, като доход без трудови правоотношения – вид осигурен код 14 граждански договор, като осигурени лица – чл.4, ал.1, т.7 и 8 от КСО; Наредбата за елементите и възнагражденията и за доходите върху които се правят осигурителни вноски – чл.1, ал.5 и 6. Въпросите Ви са следните:
1. Представляват ли получените възнаграждения от членовете на УС на ОС на ТПК …… осигурителен доход от граждански договор или от договор за управление?
2. Правилно ли този доход е облаган, като доход за управление и контрол или е доход по граждански договор и следва ли по висок процент НПР за старите периоди – 35% и сега 25% съгласно чл.29, т.2 от ЗДДФЛ?
Тъй като към писмото, не са приложени копия от договорите сключени с членовете на Управителния съвет, изразявам принципно становище по поставените въпроси.
Съгласно чл.54, ал.1 от Закона за кооперациите / ЗК – Обн.ДВ.бр.113 от 28.12.1999г., последно изм. ДВ.бр.43 от 29.04.2008г./, кооперациите по решение на общите събрания могат да се обединят в териториални, отраслови, национални и други съюзи. Кооперативният съюз е юридическо лице със статут на кооперация – ал.3 от с.чл. Органите на кооперативния съюз са: общото събрание, управителният съвет, председателят и контролният съвет. Членовете на управителния съвет, председателят и членовете на контролния съвет се избират от общото събрание за срок 4 години – чл.56 от ЗК. Тези лица могат да получават възнаграждение за участие в заседанията, но също така могат да изпълняват функциите си и по сключени трудови договори. Следователно, отношенията с кооперацията и членовете на управителния съвет могат да се уредят с договори за управление и контрол, който се сключва в писмена форма. По принцип договорът за управление и контрол представлява полагане на труд по извънтрудови правоотношения. Видно от фактите в запитването, възнаграждението което са получавали и продължават да получават членовете на Управителния съвет на ОС на ТПКза участията си в заседанията, не е по трудови правоотношения.
1. По осигурителното законодателство
До 31 декември 2003г. за лицата работещи на изборни длъжности не съществува специален режим на осигуряване.Същите се осигуряват задължително по реда, определенза работещите по трудово правоотношение или католица работещи без трудово правоотношение.
Предвид описаната фактическа обстановка във Вашия случайчленовете на управителния съвет на окръжния съюз за времето от 2000г. до 31 декември 2003г. подлежат на осигуряване по реда,определен за лица работещи без трудови правоотношения
За периода 1 януари 2000 г. до 8.08.2000 г., съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от КЗОО в сила от 1 януари 2000 г. задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата., а според редакцията от 08.082000г. когато полученото месечно възнаграждение е равно или над една минимална работна заплата , след намаляването му с нормативно признатите разходи..За периода след 1 януари 2002 г осигуряването на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение се извършва на основание чл. 4, ал. 3, т. 5 и новосъздадената от 2003 г. т. 6 от ал. 3, на чл. 4 от КСО. Осигурителните вноски се дължат върху, полученотовъзнаграждение след намаляването му с нормативно признатите разходи поЗакон за облагане доходите на физическите лица/ЗОДФЛотм/.
От 1 януари 2004г. задължителноосигурени за всички социални рискове , а от 01.01.2009г. за общо заболяване и майчинство, общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионалнаболест и безработица по редаопределен в чл. 4, ал.1,т.8 от КСО салицата, упражняващи трудова дейности получаващи доходи на изборни длъжности, с изключениена лицата по т.1 и 7 от същата , както ислужителитес духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Законаза вероизповеданията.
Съгласно чл.1,ал.6 от Наредбатаза елементитена възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски , и за изчисляванена парични обезщетения месечният осигурителен доход за лицата по чл.4,ал.1, т.8 от КСО до 31 декември 2006г. е полученото брутно възнаграждение,но не по-малко от минималният месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя.От 01януари 2007г.месечният осигурителен доход е полученото или начислено, но неизплатено трудово възнаграждение, но не по-малко от минималният месечен осигурителен доход.Когато лицетоне е работило през целия месец, минималният осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни през месеца ,от 01 януари 2007гна отработените днии днитепо чл.40,ал.4 от КСО.
Предвид гореизложеното, във Вашияслучай, когаточленовете на Управителниясъвет на съюза получаватвъзнаграждение само за участие в заседание,минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на дните, през които са провеждани заседанията. Данните за осигуряването се подават с декларация обрИзх. № 1 с попълнен код 82 в точка 12 “Вид осигурен“.
Когато председател на кооперация е избран и за член на управителния съвет или на контролния съвет насъюз,подлежи на осигуряване на двете основания в зависимост от начина на изплащане на възнагражденията. В този случай месечния осигурителен доход се формира от възнаграждението, което лицето получава като председател на кооперацията и от възнаграждението като член на управителния или контролния съвет на съюза, като месечния осигурителен доход не трябва да надвишава максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Всеки осигурител съгласно чл.5,ал.4 от КСО следва да подава и данни за осигуряването с декларация обрИзх. № 1 “Данни за осигуреното лице“.
2. По Закона за облагане доходите на физически лица /ЗОДФЛ отм./
На основание чл.22, ал.1, т.1, б.”д” от ЗОДФЛ /отм./, който е действал от 01.01.2000 г. до 31.12.2001 г., данъчната основа за лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, както и лицата, извършващи срещу възнаграждение управление и контрол се определя като облагаемият доход от дейността се намалява с разходи за дейността в размер на 25 на сто за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на предприятия и юридически лица с нестопанска цел.
В съответствие с разпоредбата на чл.21, ал.3 от ЗОДФЛ /отм./, който е действал от 01.01.2002 г. до 31.12.2006 г., лицата извършващи срещу възнаграждение управление и контрол, както и участие в управителни и контролни органи на предприятия и юридически лица с нестопанска цел, формират данъчната основа за доходите от тези дейности по реда на чл.22 от ЗОДФЛ /отм./, като на основание чл.22, ал.1, т.1, б.„д” от същия закон облагаемият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 10 на сто.
3. По Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/
Доходите за възнагражденията по договори за управление и контрол, включително и с членове на управителни и контролни органи на предприятия, в редакцията на чл.29, т.5 от ЗДДФЛ, действаща до 31.12.2007 г., се третират като доходи от друга стопанска дейност, за които облагаемият доход се формира след приспадане на 10 на сто нормативно признати разходи.
Следователно, ако членовете на Управителния съвет на ОС на ТПК са получавали възнаграждения по извънтрудови правоотношения, регламентирани с договори за управление и контрол, формират облагаемият си доход получен през съответната година по реда на посочените по горе разпоредби.
Съгласно измененията и допълненията, направени в ЗДДФЛ /ДВ, бр.113 от 2007 г./, в сила от 1 януари 2008 г., възнагражденията, изплащани по договори за управление и контрол, включително и на членове на управителни и контролни органи на предприятия се считат за доходи от трудови правоотношения по смисъла на §1, т.26, буква “з“ от допълнителните разпоредби на закона.

Оценете статията

Вашият коментар