определяне на акредитиран представител по чл. 133 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на данъчно задължени лица от Обединено кралсво Великобритания

Изх. № М-26-Т-566
Дата: 30.12.2020 год.

ЗДДС, чл. 133, ал. 1;
ЗДДС, чл. 133, ал. 2;
ЗДДС, чл. 133, ал. 4;
ЗДДС, чл. 133, ал. 6;
ЗДДС, чл. 154, ал. 2;
ЗДДС, чл. 168а, ал. 1;
ЗДДС, чл. 168а, ал. 2;
ПЗР на ЗИД на ЗДДС, § 5, ал. 1;
ПЗР на ЗИД на ЗДДС, § 67, ал. 4.

ОТНОСНО: определяне на акредитиран представител по чл. 133 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на данъчно задължени лица от Обединено кралсво Великобритания

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ………… г. е заведено Ваше писмено запитване, касаещо прилагането на разпоредбите на ЗДДС, в което са поставени по същество следните въпроси:
1. Следва ли дружества от Великобритания, считано от 01.01.2021 г., да се регистрират по ЗДДС само чрез акредитиран представител по смисъла на чл. 133 от закона?
2. Следва ли дружествата от Великобритания, които към момента са регистрирани по ЗДДС без акредитиран представител, да извършат пререгистрация (ново вписване в регистър БУЛСТАТ) чрез посочване на акредитиран представител или е достатъчно да се уведоми компететната териториална дирекция на Националната агенция за приходите като бъде представен и подписаният договор за акредитирано представителство?
3. Следва ли § 67, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за именение и допълнение на ЗДДС (ПЗР на ЗИД на ЗДДС) да се тълкува така, че договор за акредитирано представителство може да се подпише и в хода на 2021 г., но не по-късно от 31.03.2021 г. или крайният срок 31.03.2021 г. е само за уведомяването на НАП, като от лицето се изисква сключването на договор за акредитирано представителство още в хода на 2020 г.?
4. В случай че се налага пререгистрация чрез вписване в регистър БУЛСТАТ, предвидена ли е възможност за обединяване на старите идентификационни номера по ЗДДС и новоиздаваните номера от регистър БУЛСТАТ?
Предвид поставените от Вас въпроси и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 133, ал. 1 от ЗДДС чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира чрез акредитиран представител, с изключение на клоновете на чуждестранни лица, които се регистрират по общия ред. Съгласно ал. 2 на същата разпоредба чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или регистрация по избор, се регистрира чрез акредитиран представител. Съгласно чл. 133, ал. 6 от ЗДДС, когато лице по ал. 1 и 2 е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, регистрацията се извършва по общия ред. Чуждестранното лице може да посочи акредитиран представител, като в тези случаи ал. 4 не се прилага.
Въз основа на Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, включващо и Протокол за Ирландия/Северна Ирландия, ОВ бр. 29, 31.1.2020 г. (Споразумението за оттегляне) на 31 януари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз. В Споразумението за оттегляне е предвиден преходен период, който приключва на 31 декември 2020 г. До посочената дата разпоредбите на правото на Съюза в областта на данъка върху добавената стойност продължават да се прилагат по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия. След изтичането на посочения преходен период разпоредбите на правото на Съюза в областта на данъка върху добавената стойност вече няма да се прилагат по отношение на Обединеното кралство или на неговата територия.
Независимо от това, в съответствие с чл. 8 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия (Протоколът), който е неделима част от Споразумението за оттегляне, разпоредбите на правото на Съюза в областта на данъка върху добавената стойност, както е посочено в приложение 3 към Протокола относно стоките, продължават да се прилагат в Северна Ирландия след преходния период, за да се избегне създаването на „твърда“ граница между Ирландия и Северна Ирландия. По отношение на услугите, Северна Ирландия, заедно с останалата част от Обидиненото кралство, се счита за държава извън Европейския съюз.
Във връзка с гореизложеното в ЗДДС (изм. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.) е предвидено следното:
Съгласно чл. 168а, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2021 г.) Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия е трета страна от 1 януари 2021 г. В тази връзка, считано от 01.01.2021 г., на основание чл. 133, ал. 1 и 2 от ЗДДС, когато данъчно задължено лице е установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания, тъй като Обединеното кралство Великобритания е трета страна, същото следва да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител.
С ал. 2 на чл. 168а от ЗДДС (в сила от 01.01.2021 г.) е регламентирано, че когато обект на доставка са стоки, които се изпращат или транспортират от или до Северна Ирландия, за целите на ЗДДС Северна Ирландия се смята за територия на държава членка. В тази връзка, когато данъчно задължено лице е установено по седалище и адрес на управление в Северна Ирландия, доколкото Северна Ирландия се смята за територия на държава членка, същото може да се регистрира по ЗДДС без да определя/да се представлява от акредитиран представител.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия със ЗИД на ЗДДС (изм. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г. и изм. ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.) по отношение на лицата, които към момента на оттеглянето са регистрирани по ЗДДС, са предвидени следните преходни разпоредби:
С разпоредбата на § 67, ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (изм. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.) е регламентирано, че данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 96, 97, 99 или чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобританияили или в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, се счита за регистрирано по закона, ако определи акредитиран представител по чл. 133 от същия закон и уведоми писмено компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в срок до 31 март 2021 г. включително. Предвид това данъчно задължено лице, което е регистрирано по реда на чл. 96, 97, 99 или чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС и установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания, следва да определи акредитиран представител по чл. 133 от същия закон, като уведоми за това писмено компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в срок до 31 март 2021 г. включително. В тези случаи не е необходимо лицето да се пререгистрира/да се извършва ново вписване в регистър БУЛСТАТ. Ако данъчно задълженото лице не определи акредитиран представител до 31 март 2021 г. включително, регистрацията му се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация. Предвид това в горепосочените случаи, за да се ползва от преходната норма на § 67, ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, лицето може да сключи договор за акредитирано представителство и в хода на 2021 г., но не по-късно от 31 март 2021 г., включително, когато изтича срокът, в който лицето се счита за регистрирано по ЗДДС, и след която дата, ако не бъде изпълнено това условие, би настъпила неблагоприятната за него последица – прекратяване на регистрацията му.
Следва да се има предвид, че данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 96, 97, 99 или чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Северна Ирландия, може да не определя акредитиран представител по чл. 133 от същия закон.
Съгласно ал. 5 на § 67 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (изм. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.) данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания, се счита за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от същия закон, ако определи акредитиран представител по чл. 133 до 15 януари 2021 г. включително. Съгласно ал. 6 на същата преходна разпоредба регистрацията се извършва по реда на чл. 101 от ЗДДС в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ако данъчно задълженото лице не определи акредитиран представител до 15 януари 2021 г. включително, регистрацията му се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация. Предвид това в горепосочените случаи, договор за акредитирано представителство може да се подпише и в хода на 2021 г., но не по-късно от 15 януари 2021 г., включително.
Следва да се има предвид, че данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Северна Ирландия, може да не определя акредитиран представител по чл. 133 от същия закон.
Съглано § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (изм. ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.) данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 97б от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, се смята за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от същия закон, ако определи акредитиран представител по чл. 133 от закона до 15 януари 2021 г. включително, с изключение на случаите когато в този срок се регистрира по чл. 154 от закона или в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза и уведоми за това до 15 януари 2021 г. включително териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – ….. Съгласно ал. 2 на чл. 154 от ЗДДС регистрацията се извършва по реда на чл. 101 от същия закон в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София. Ако данъчно задължено лице не определи акредитиран представител по чл. 133 от ЗДДС или не се регистрира по чл. 154 от същия закон за режим извън Съюза до 15 януари 2021 г. включително, регистрацията му се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар