Определяне на авансови вноски при унаследяване на предприятие на починало физическо лице, регистрирано като едноличен търговец от негов наследник

3_1471/01.08.2018 г.

ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 8;
ЗДДФЛ, чл. 67, ал. 5;
ЗКПО, чл. 83, ал. 2, т. 2;
ЗКПО, чл. 86;
ЗКПО, чл. 87

ОТНОСНО: Определяне на авансови вноски при унаследяване на предприятие на починало физическо лице, регистрирано като едноличен търговец от негов наследник

Според изложеното в запитването, физическо лице, регистрирано като ЕТ „Х” с ЕИК е починало на 28.03.2018г. Единият наследник е поел предприятието на починалия търговец по реда на чл. 60, ал. 2 от ТЗ, като на 08.05.2018г. се регистрира като ЕТ с нов ЕИК и наименование ЕТ „У”. За 2017 г. ЕТ „Х” е подал годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в която е декларирал дължими авансови вноски през 2018 г.
Във връзка с горното се поставя въпроса дължи ли ЕТ „У” авансови вноски по ЗКПО за 2018 г. и следва ли да се декларират?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн.ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 15/2018 г.) и ЗКПО (обн. ДВ бр. 105/2006г., посл. изм. ДВ бр. 15/2018 г.) e изразено следното становище:
Юридическите последици от вписаното поемане на търговското предприятие на починалото лице са, че след датата на вписването всички права, задължения и фактически отношения преминават върху наследника на търговеца, който е поел предприятието като универсален правоприемник по всички правоотношения, включително публично правните, възникнали по отношение на поетото предприятие ЕТ „Х”. Предвид разпоредбите на чл. 60, ал. 2 и ал.4 от Търговския закон, във връзка с чл.15 от същия закон, може да се направи извод, че поемането на търговското предприятие е способ на придобиване по силата на наследствено-правни отношения. Смяната на собственика е настъпила по силата на универсалното правоприемство, като с поемането на предприятието от конкретния наследник се поемат както правата, така и задълженията на поетото предприятие на едноличния търговец.
Съгласно чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Тези лица внасят дължимите месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото тримесечие в срока по чл.67, ал. 5.
На основание чл. 83 от ЗКПО данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък. Месечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, формирали данъчна печалба за предходната година и се определят по реда на чл. 86 от ЗКПО. Тримесечните авансови вноски се определят по формулата на чл. 87 от ЗКПО и се правят от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски.
В разпоредбата на чл. 83, ал. 2 от ЗКПО е предвидено, че авансови вноски не правят:
1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;
2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.
В настоящия случай физическото лице – наследник е вписано като търговец в Търговския регистър на 08.05.2018 г. Същото придобива търговска правоспособност считано от деня, в който е регистрирано и осъществява дейността си като използва наследената съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени в предприятието на починалото лице. Като се имат предвид различната правосубектност на наследодателя и наследника и обстоятелството, че в случая ЕТ „У” е регистриран като такъв на 08.05.2018г., същият попада в хипотезата на чл. 83, ал. 2, т. 2 от ЗКПО, поради което няма да дължи авансови вноски за 2018 г.

5/5

Вашият коментар