определяне на авансови вноски по реда на чл.56 от ЗКПО (отм.) и ползване на данъчно облекчение по чл.29а от ЗОДФЛ (отм.)

3_6159/22.10.2007г.
ЗКПО (отм.), чл.56
ДОПК, чл.122
ЗОДФЛ, чл.29а
Относно: определяне на авансови вноски по реда на чл.56 от ЗКПО (отм.) и ползване на данъчно облекчение по чл.29а от ЗОДФЛ (отм.)
Постъпило е писмено запитване, в което са изложени следните казуси:
1. При ревизия по Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) за 2005 и 2006г. на физическо лице, регистрирано като едноличен търговец по Търговския закон (ТЗ) е установено, че през януари 2005г. лицето е подало декларация по чл.43 от ЗОДФЛ (отм.) за облагане с окончателен годишен (патентен) данък. През м.октомври същата година оборотът на лицето за 2005г. е надвишил 50 хил.лв., поради което предвид действащата към този момент разпоредба на чл.30, ал.3 от ЗОДФЛ (отм.) лицето е следвало да приложи общия ред на облагане за текущата данъчна година. За 2005г. търговецът е подал декларация по чл.41 от ЗОДФЛ (отм.), като декларира в Приложение 2 облагаем доход от дейност като едноличен търговец в размер на 2800 лв. и дейност, подлежаща на облагане с окончателен годишен (патентен) данък в Справка А от декларацията – 600 лв. В хода на ревизията са установени основания за преобразуване на финансовия резултат за 2005г. по реда на чл.23 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, отм.).
Във връзка с горното е поставен въпросът кой доход следва да се има предвид като деклариран от лицето при определянето на размера на дължимите авансови вноски по реда на чл.56 от ЗКПО (отм.) за периода 01.04-31.12-2006г.?
2. При ревизия по ЗОДФЛ (отм.) на физическо лице данъчната основа за облагане на доходите от дейността му като едноличен търговец за 2005г. е определена по реда на чл.122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Следва ли да бъде признато правото на данъчно облекчение за деца по реда на чл.29а от ЗОДФЛ (отм.)?
С цел подробно изясняване на фактическата обстановка е проведен устен разговор по телефона, който променя описаната в запитването фактология. Уточнено е, че поставените в запитването въпроси са взаимосвързани и касаят облагането на едно и също данъчно задължено лице. При ревизията за 2005г. данъчната основа се определя по особения ред на облагане (чл.122 от ДОПК), а не се извършва преобразуване по реда на чл.23 от ЗКПО (отм.). За данъчната 2006г. облагането също е по реда на чл.122 от ДОПК. Като основание за това ревизиращият екип е посочил т.1 и т.4 от ал.1 на цитираната норма.
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗОДФЛ (обн. ДВ, бр. 118/1997 г., отм. ДВ, бр. 95/2006г., в сила до 31.12.2006 г.) и ЗКПО (обн. ДВ, бр. 115/1997 г., отм. ДВ, бр. 105/2006г., в сила до 31.12.2006 г.), изразяваме следното становище:
1. По първия въпрос:
Съгласно редакцията на чл.30, ал.3 от ЗОДФЛ (отм.), действаща през 2005г., когато лице отговаря на условията за облагане с окончателен годишен (патентен) данък, но оборотът му през данъчната година превиши 50000 лв. за доходите от дейности по чл.31 и 32, с изключение на тези по чл.32, ал.2, това лице прилага общия ред на облагане за текущата данъчна година. В конкретния случай представената фактология описва хипотезата на цитираната норма, поради което за 2005г. за лицето е приложим общия ред на облагане на доходите от дейността му като едноличен търговец.
Според проведения разговор с началника на отдел „Контрол” при ТД на НАП – Видин в хода на ревизионното производство за 2005г. са установени обстоятелства по чл.122, ал.1 от ДОПК, вследствие на което данъчната основа за облагане с данъци е определена по реда чл.122, ал.2 от ДОПК. Същият особен ред е приложен и при облагането за 2006г.
При положение, че в хода на данъчната ревизия са установени достатъчно данни за приложението на чл.122 от ДОПК, то в този случай основата за облагането с данъци на задълженото лице ще се определи съгласно особения ред, предвиден в ДОПК. Последният се явява специален по отношение на материално правните разпоредби на ЗКПО (отм.), регламентиращи реда за облагане с данъци, в това число и авансовото корпоративно облагане съгласно чл.56 от ЗКПО (отм.). Вследствие на неправомерното поведение на ДЗЛ данъчната основа се определя след анализ на относимите към лицето критерии по ал.2 на чл.122 от ДОПК и към нея се прилага съответния размер на данъка. Доколкото авансовите вноски се обуславят от определената облагаема печалба и в случая не е налице преобразуване на финансовия резултат по реда на чл.23 от ЗКПО (отм.), то същите следва да се определят съобразно данъчната основа, формирана от органа по приходите.
Във връзка с това в настоящия случай авансовите вноски за периода 01.04-31.12.2006г. следва да бъдат определени на основата на определената по чл.122, ал.2 от ДОПК данъчна основа за 2005г.
2. По втория въпрос:
Съгласно чл.29а, ал.1 от ЗОДФЛ (отм.) местните физически лица, включително извършващите дейност като едноличен търговец, могат да ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от годишната си данъчна основа сума съгласно предвидените в закона размери. Облекчението се ползва при наличието на условията, регламентирани в чл.29а, ал.2–ал.6 от ЗОДФЛ (отм.).
Видно от цитираната правна норма, облекчението за деца се ползва чрез намаляване на вече формирана данъчна основа. Фактът, че данъчната основа не е определена по реда на материалния данъчен закон, а по особения ред на чл.122 от ДОПК е ирелевантен и сам по себе си не може да бъде основание за отказ за ползване на облекчение по реда на чл.29а от ЗОДФЛ (отм.). От определящо значение за ползване на посоченото облекчение е наличието на условията, визирани в чл.29а, които съгласно ал.7 на цитираната норма следва да бъдат декларирани с декларация по образец, утвърден от министър на финансите, която се подава с данъчната декларация по чл.41, ал.1 от ЗОДФЛ (отм.).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »