Определяне на данъчна основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Относно: Определяне на данъчна основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-282/ 19.11.2020 г. и вх.№ 96-00-282/27.11.2020 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството закупува от регистрирано по ЗДДС дружество „права на строеж“ върху обекти от предвидена за изграждане сграда. Данък придобиване върху имущество, таксите по вписване са събрани и внесени от нотариуса от името и за сметка на купувача предвид разпоредбата на чл. 45 от ЗМДТ.
Поставени са следните въпроси:
1. Задължен ли е доставчика да начисли ДДС върху данъците и таксите, платени от купувача при условие, че ЗМДТ задължава приобретателя да ги плати?
2. Ако е необходимо да се начисли ДДС върху гореописаните данъци и такси, коя стойност се взема за данъчна основа?
3. Ако продавача е задължен да начисли ДДС върху разходите по прехвърлянето, фирмата длъжна ли е да заплати освен ДДС на продавача и таксите и данъка по прехвърлянето втори път, след като вече е платен при нотариуса или следва да се приложи чл. 114, ал. 1, т. 14 от ЗДДС?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. В разпоредбата на чл. 26, ал. 3 са посочени елементи, които увеличават данъчната основа, като в т. 1 са посочени всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката.
Важно е да се има предвид и текста на чл. 15 от ППЗДДС (изм. в сила от 29.01.2016 г.), съгласно който, данъчната основа по чл. 26 и 27 от закона се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:
1. платени са от името и за сметка на доставчика;
2. поискани са от доставчика.
Предвид цитираните разпоредби, данъчната основа на доставката на недвижим имот се увеличава с платените от името и за сметка на доставчика данъци и такси, дължими във връзка с тази доставка, когато са поискани (фактурирани) от доставчика на получателя.
В случай, че дължимите данъци и такси са изцяло за сметка на купувача, доставчикът не следва да увеличава данъчната основа, тъй като не е налице хипотезата на чл. 15 от ППЗДДС.

5/5

Вашият коментар