Определяне на данъчната основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-145/ 18.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Фирмата извършва дистанционна търговия на дребно. Доставките се извършват от България, стоката се намира в България и клиентите са физически лица, в повечето случаи граждани на Европейския съюз. Пратките се изпращат с Български пощи. Цените на Български пощи са освободени от ДДС на основание чл.49 от ЗДДС. Продажната цена на заявената покупка включва цената на стоката плюс цената на транспорта. При отчитане на месечния приход от продажби в онлайн магазина, фирмата се задължава с ДДС върху пълната цена на доставката.
Поставен е въпрос: При условие, че Български пощи са освободени от ДДС на основание чл.49 от ЗДДС, следва ли търговеца към крайния клиент да дължи ДДС върху извършения транспорт от Български пощи в цената на стоката?
Във връзка с поставения въпрос, изразявам следното становище:
По смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока по смисъла на чл. 6, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Именно тази хипотеза е приложима при продажбата на стоката от Вашето дружество – доставката е облагаема.
Данъчната основа при доставка на стока се определя по реда на чл.26, ал.2 от ЗДДС, като това е възнаграждението, дължимо във връзка с доставката, като в ал.3 на закона са посочени елементи, които увеличават данъчната основа. В чл.26, ал.3, т.3 от ЗДДС се указва, че данъчната основа по ал. 2 се увеличава със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката.
Предвид посоченото по-горе, обстоятелството, че извършването на универсална пощенска услуга по реда на Закона за пощенските услуги е освободена доставка по чл.49, т.2 от ЗДДС, не променя третирането на осъществената от дружеството облагаема доставка – продажба на стока. Доставката е освободена за дружеството, което осъществява универсалната пощенска услуга, но не и за доставчикът на стоката.
В подкрепа на гореизложеното е и разпоредбата на чл.128 от ЗДДС. Когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка.
Съгласно практиката на Европейския съд, когато една сделка се състои от съвкупност от елементи и действия, трябва да бъдат отчетени всички обстоятелства, при които протича въпросната сделка, за да се определи по-специално дали са налице две или повече различни доставки или една-единствена доставка ( Решение от 27 октомври 2005 г. по дело Levob Verzekeringen и OV Bank, C 41/04, Recueil, стр. I 9433, точка 19, както и Решение от 10 март 2011 г. по дело Bog и др., C 497/09, C 499/09, C 501/09 и C 502/09, точка 52). В това отношение Съдът е постановил, че налице е една-единствена доставка, когато един от елементите трябва да се разглежда като основна доставка, а друг елемент – като съпътстваща доставка, която подлежи на същото данъчно третиране като основната доставка (Решение от 15 май 2001 г. по дело Primback, C 34/99, Recueil, стр. I 3833, точка 45 и цитираната съдебна практика).
Характерът на основната доставка определя приложимия режим по ЗДДС. Критериите за определяне на основната доставка следва да бъдат комплексни. Най-общо, съпътстваща е тази доставка, която от гледна точка на получателя няма самостоятелно значение и същият не би сключил сделката, за да придобие самостоятелно предмета на тази доставка, а тя се явява необходимост, допълнение или повишаваща качеството добавка към другия, основен предмет на доставката. Но дори една доставка да не представлява самостоятелна ценност и цел за клиента, в случай че делът й в общата цена е съществен, то същата следва да има самостоятелно данъчно третиране и за целите на ДДС ще са налице две или повече отделни доставки.
В конкретния случай основната доставка е тази на стоката, а транспорта е съпътстваща, като подлежи на същото данъчно третиране като доставката на стока.

5/5

Вашият коментар