определяне на данък при придобиване на имущества

Изх. № М-26-00-87
Дата: 04.08.2015 год.
ЗМДТ,чл. 45, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 47, ал. 3.
Относно: определяне на данък при придобиване на имущества
при доброволна делба – чл. 45, ал. 1 и чл. 47,ал. 3 ЗМДТ
В отговор на поставения въпрос относно определяне на основата за начисляване на данъка при придобиване на имущества при доброволна делба на два съсобствени апартамента, изразявам следното становище:
Случаят се отнася до доброволна делба на два апартамента, всеки с данъчна оценка от 10 000 лева, между двама съсобственици /майка и дъщеря/ с равни дялове. Делът на всеки от съсобствениците преди делбата е на стойност по данъчна оценка 10 000 лева. След делбата дъщерята получава собствеността върху двата апартамента, върху които е учредено право на ползване /данъчна оценка 20 000 лв. – 4000 лв. = 16 000 лв./, а майката – правото на ползване върху двата апартамента /данъчна оценка 4000 лева/. Тъй като при делба по силата на чл. 47, ал. 3 ЗМДТ данъкът се начислява само върху превишението на дела, който се уголемява, в случая дъщерята ще дължи данък върху разликата от 6 000 лв. /16 000 лв. – 10 000 лв./, а майката не дължи данък, тъй като нейният дял след делбата е с по-ниска стойност. Приобретателят на имуществото с по-висока стойност е данъчнозадължено лице за заплащане на данъка, освен ако е уговорено друго /чл. 45, ал. 1 ЗМДТ/.
Доколкото при делбата в конкретния случай липсва уговорена цена, имуществото с по-висока стойност представлява сумата от данъчни оценки по Приложение № 2 към ЗМДТ на имотите и правата, формиращи съвкупността от имущества, придобивани от едната страна /аргумент от чл. 46, ал. 2, т. 1 ЗМДТ/.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР:
/Г.ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходи на физически лица от добив на дървесина, продажба на сено, непреработен фураж и убит вреден дивеч”

3_ 2698/04.06.2008г.ЗДДФЛ, чл.29ЗДДФЛ, чл.43, ал. 1ЗДДФЛ, чл.35, т.6ЗДДФЛ, чл.14, ал. 1 ОТНОСНО: данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходи на физически лица от добив

Прилагане на разпоредбите на чл. 189б, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

Изх. № 26-Р-646Дата: 20.09.2019 год. ЗКПО, чл. 189б, ал. 2 ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 189б, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане

Данъчно третиране на доставки, свързани с намиране и координиране на товари на територията на САЩ;

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки, свързани с намиране и координиране на товари на територията на САЩ;Съгласно визираната фактическа обстановка в горепосоченото запитване, представляваното от Вас

Ползване на данъчно облекчение по реда на чл.41, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2007 г.

Изх. № 24-32-271Дата: 31.01.2008 г.ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл.41, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Освобождаване от данъчно облагане на служителите на Представителството на МВФ в България.

Изх. № 99-00-80Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: Освобождаване от данъчно облагане на служителите на Представителството на МВФ в България.Уважаеми господин ,Във връзка с Ваше писмо,

прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ”ОДОП” – ……………. постъпи писмено запитване с вх. № …………./23.10.2014 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: МЦ

Прилагането на чл. 42, и чл. 65 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с командироването на Ваши служители в Румъния, Австрия и Турция.

Изх. №26-О-42Дата: 02.04.2012 год.ЗДДФЛ, чл. 42;ЗДДФЛ, чл. 65.Относно: Прилагането на чл. 42, и чл. 65 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)