Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях л

Изх. № М-26-А-260
Дата: 21.07.2014 год.
КСО, чл. 5, ал. 4;
КСО, чл.5, ал. 6;
Наредба № Н-8, чл. 2, ал. 4;
Наредба № Н-8, чл. 6а.
ОТНОСНО:Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
В получено по електронната поща вна Националната агенция за приходите Ваше запитване с вх. № М-26-А-260/ 09.07.2014 г. излагате следната фактическа обстановка:
Работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време за период от шест месеца. Подадени са за месец май 2014 г. декларации образец № 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица /Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./ с попълнен код за вид осигурен 16 – за лица, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец. При подаването на данните с този код за вид осигурен е спазен специфичният ред, регламентиран в наредбата, за попълване на декларациите образец № 1.
Във връзка с неначислени за месец май 2014 г. месечни възнаграждения в срок до 25 юни 2014г., в декларациите обрИзх. № 1 в полето на т. 21 „Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО, с изключение на сумата по т. 19“, е попълнен минимален месечен размер на осигурителния доход по основна икономическа дейност и квалификационни групи професии. На 02 юли 2014 г. са начислени възнагражденията за месец май 2014 г.
В допълнение посочвате, че за един от работниците са подадени два броя декларации обрИзх. № 1 за май 2014 г. с код за вид осигурен 16, във връзка с преназначаване на лицето на друга длъжност и промяна в категорията труд, за която се осигурява.
Поставени са следните въпроси:
Как следва да бъдат подадени декларациите образец № 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. във връзка с начисляването на месечните възнаграждения и във връзка с кода за вид осигурен 16?
Във връзка с описаната фактическа обстановка как следва да бъдат подадени декларациите образец № 1 “Данни за осигуреното лице“ и декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“, така че да бъде спазено условието по чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.?
С оглед относимите нормативни разпоредби и изложената фактическа обстановка Ви уведомявам следното:
На основание чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителите представят данни /декларации/ за:
v осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ /ГВРС/, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО);
v сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “ГВРС“ и данъка по ЗДДФЛ (чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО).
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези декларации са определени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. (чл.5, ал. 6 от КСО).
Съгласно чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. всяко от декларираните месечни задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване и вноски за фонд “ГВРС“ с декларация образец № 6 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд “ГВРС“ от подадените декларация/и образец № 1.
В разпоредбата на чл. 6а от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. е предвидена възможност за коригиране / заличаване на декларации образец № 1 и образец № 6. Съгласно чл. 6а, ал. 12 от Наредбата, когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд “ГВРС“, осигурителите подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. Също така съгласно ал. 13 от същата разпоредба, когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд “ГВРС“, осигурителите подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация обр. №1 за едно лице, с един и същ код за вид осигурен (в случая вид осигурен 16) и се налага да се коригират декларациите, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите с коректните данни.
С оглед изложеното и във връзка с конкретната фактическа обстановка, за да коригирате подадените от Вас данни за месец май 2014 г. с декларация образец № 1, съответно и с декларация образец № 6, във връзка с начислените възнаграждения за месец май 2014 г. на 02 юли 2014 г., е необходимо:
1.Да подадете една декларация обрИзх. № 1 с попълнен код за корекция буква „З“ – за заличаване на подадените вече две декларации за месец май 2014 г. с вид осигурен 16 за едно и също лице. На основание чл. 6а, ал. 13 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. едновременно със заличаващата декларация обрИзх. № 1 се подава и декларация обрИзх. № 6 с попълнен код за корекция буква „К“, с която се намалява размерът на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
2.Да подадете отново за всички останали лица декларации обрИзх. № 1 с попълнен код за корекция буква „К“, като в полето на точка 21 посочите осигурителния доход, определен във връзка с начислените възнаграждения за месец май 2014 г. Заедно с тези данни се подават и двете декларации обрИзх. № 1 с коректни данни за лицето с промяната в длъжността, като кодът за корекция не се попълва. Освен коригираните полета, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадените преди това декларации като в т. 12 „Вид осигурен“ отново попълните код 16. Едновременно с декларациите обрИзх. № 1 се подава и декларация обрИзх. № 6, така че да бъде спазено изискването на чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. /чл. 6а, ал. 12 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./.
За да спазите указанията за попълване на декларация обрИзх. № 1 при вид осигурен 16, след изтичане на шест месечния период на сумирано отчитане на работното време, трябва да подадете и декларации обрИзх. № 1 за коригиране на подадените декларации, като в полетата на точки от 16 до 16.8 посочите преизчислените дни. Необходимо е при подаването на тези данни да спазите описания по-горе ред.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на чл. 45 от ЗДДС

1_163/ 27,09,2007ЗДДС чл.45Относно: приложение на чл. 45 от ЗДДСВъв връзка с Ваше запитване с вх.№….., постъпило в Дирекция ….,ви отговаряме следното:С данък върху добавената стойност

определяне на категорията на активите /елементите/ за фотоволтаична централа по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), при следната фактическа обстановка

5_20-00-405/17.10.2011г. ЗКПО, чл. 50ЗКПО, чл. 55, ал. 1ЗКПО, чл. 58 от ЗКПОВ дирекция ОУИ … е постъпило писмено запитване, подадено от Вас, с вх.№ 20-00-405/30.09.2011

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при определяне на данъчната основа на доставка, по която лице-платец на данъка върху добавената стойност е получателят на

Изх. № 04-17-47Дата 16.06.2011г.ЗДДС, чл. 3, ал. 6;ЗДДС, чл. 21, ал. 2 /в сила от 01.01.2011 г./;ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 3 / в

Задължение за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и за внасяне на дължимите осигурителни вноски по българското законодателство от физическо лице, което живее и реализира доходи от упражняване на свобо

ОТНОСНО:Задължение за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и за внасяне на дължимите осигурителни вноски по българското законодателство от физическо лице, което живее

освободена ли съм от плащане на дънък върху получени доходи от наем, при наличие на Решение на ТЕЛК № ХХХ от 17.01.2005г. със срок на инвалидност до 01.01.2008г., и с оглед разпоредбите на Закона за

5.Изх. № 94-00-106/05.07.2010г. ЗДДФЛ чл.18, ал.1 и 2 относно освободена ли съм от плащане на дънък върху получени доходи от наем, при наличие на Решение