Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях л

Изх. № М-26-А-260
Дата: 21.07.2014 год.
КСО, чл. 5, ал. 4;
КСО, чл.5, ал. 6;
Наредба № Н-8, чл. 2, ал. 4;
Наредба № Н-8, чл. 6а.
ОТНОСНО:Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
В получено по електронната поща вна Националната агенция за приходите Ваше запитване с вх. № М-26-А-260/ 09.07.2014 г. излагате следната фактическа обстановка:
Работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време за период от шест месеца. Подадени са за месец май 2014 г. декларации образец № 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица /Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./ с попълнен код за вид осигурен 16 – за лица, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец. При подаването на данните с този код за вид осигурен е спазен специфичният ред, регламентиран в наредбата, за попълване на декларациите образец № 1.
Във връзка с неначислени за месец май 2014 г. месечни възнаграждения в срок до 25 юни 2014г., в декларациите обрИзх. № 1 в полето на т. 21 „Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО, с изключение на сумата по т. 19“, е попълнен минимален месечен размер на осигурителния доход по основна икономическа дейност и квалификационни групи професии. На 02 юли 2014 г. са начислени възнагражденията за месец май 2014 г.
В допълнение посочвате, че за един от работниците са подадени два броя декларации обрИзх. № 1 за май 2014 г. с код за вид осигурен 16, във връзка с преназначаване на лицето на друга длъжност и промяна в категорията труд, за която се осигурява.
Поставени са следните въпроси:
Как следва да бъдат подадени декларациите образец № 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. във връзка с начисляването на месечните възнаграждения и във връзка с кода за вид осигурен 16?
Във връзка с описаната фактическа обстановка как следва да бъдат подадени декларациите образец № 1 “Данни за осигуреното лице“ и декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“, така че да бъде спазено условието по чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.?
С оглед относимите нормативни разпоредби и изложената фактическа обстановка Ви уведомявам следното:
На основание чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителите представят данни /декларации/ за:
v осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ /ГВРС/, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО);
v сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “ГВРС“ и данъка по ЗДДФЛ (чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО).
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези декларации са определени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. (чл.5, ал. 6 от КСО).
Съгласно чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. всяко от декларираните месечни задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване и вноски за фонд “ГВРС“ с декларация образец № 6 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд “ГВРС“ от подадените декларация/и образец № 1.
В разпоредбата на чл. 6а от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. е предвидена възможност за коригиране / заличаване на декларации образец № 1 и образец № 6. Съгласно чл. 6а, ал. 12 от Наредбата, когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд “ГВРС“, осигурителите подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. Също така съгласно ал. 13 от същата разпоредба, когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд “ГВРС“, осигурителите подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация обр. №1 за едно лице, с един и същ код за вид осигурен (в случая вид осигурен 16) и се налага да се коригират декларациите, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите с коректните данни.
С оглед изложеното и във връзка с конкретната фактическа обстановка, за да коригирате подадените от Вас данни за месец май 2014 г. с декларация образец № 1, съответно и с декларация образец № 6, във връзка с начислените възнаграждения за месец май 2014 г. на 02 юли 2014 г., е необходимо:
1.Да подадете една декларация обрИзх. № 1 с попълнен код за корекция буква „З“ – за заличаване на подадените вече две декларации за месец май 2014 г. с вид осигурен 16 за едно и също лице. На основание чл. 6а, ал. 13 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. едновременно със заличаващата декларация обрИзх. № 1 се подава и декларация обрИзх. № 6 с попълнен код за корекция буква „К“, с която се намалява размерът на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
2.Да подадете отново за всички останали лица декларации обрИзх. № 1 с попълнен код за корекция буква „К“, като в полето на точка 21 посочите осигурителния доход, определен във връзка с начислените възнаграждения за месец май 2014 г. Заедно с тези данни се подават и двете декларации обрИзх. № 1 с коректни данни за лицето с промяната в длъжността, като кодът за корекция не се попълва. Освен коригираните полета, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадените преди това декларации като в т. 12 „Вид осигурен“ отново попълните код 16. Едновременно с декларациите обрИзх. № 1 се подава и декларация обрИзх. № 6, така че да бъде спазено изискването на чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. /чл. 6а, ал. 12 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./.
За да спазите указанията за попълване на декларация обрИзх. № 1 при вид осигурен 16, след изтичане на шест месечния период на сумирано отчитане на работното време, трябва да подадете и декларации обрИзх. № 1 за коригиране на подадените декларации, като в полетата на точки от 16 до 16.8 посочите преизчислените дни. Необходимо е при подаването на тези данни да спазите описания по-горе ред.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Изх. № М-94-Е-147Дата: 01.02.2019 год. ЗДДФЛ, чл. 24; ЗДДФЛ, чл. 42. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и

ЗДДС, чл.26, aл. 2,ППЗДДС, чл.84

2_732-1/17.06.2013г.ЗДДС,чл.26, ал.2ППЗДДС, чл.84Сключили сте договор за превоз на стока със спедитор. Във връзка с услугата по транспорт на стоки сте сключили договор за застраховка на

приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС 17

2_572/09.08.2019г. ЗДДС: чл.82, ал.2, т.3 ОТНОСНО: приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от

ЗДДС, чл.96, aл. 4

Изх. № 20-00-3421.03.2017 г. чл. 96, ал. 4, изр. второ от ЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-34/26.01.2017

rehber