определяне на данъчна основа на доставка съгласно разпоредбите на ЗДДС

Изх. № 24-31-282/07
Дата: 25.08.2008 год.
ЗДДС, чл. 26.
Относно: определяне на данъчна основа на доставка съгласно разпоредбите на ЗДДС
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-282/15.02.2008г. е изложено следното:
На 01.07.2008 г. между Областна Дирекция “…………“ гр. …… и Община …….е сключен договор и анекс към същия, съгласно който Областна Дирекция “………“ гр. ……ще извършва услуга – физическа охрана на обекти на територията на Община…………, за което страните са се договорили, че Община ……… ще дължи възнаграждение определено в Приложение № 2 към договора. Посочено е още, че съгласно т.6 и т.6.1 от същия договор Община ………. се задължава при прекратяване на правоотношенията на полицейски служители от Община ………… да заплаща на Областна Дирекция “………..“ гр. ……. допълнително суми, дължими на основание Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и Правилника за прилагането му (ПЗМВР) при прекратяване на трудовите правоотношения на полицейски служители от службите охраняващи обектите – предмет на договора. През месец юни 2007 година трудовите правоотношения с петима служители са били прекратени като на същите са начислени и изплатени дължимите обезщетения съгласно ЗМВР и ПЗМВР. В тази връзка Областна Дирекция “………..“ гр. ……….. е издала на Община ……….. фактура за дължимите на основание чл.252 от ЗМВР и чл.277 от ППЗМВР обезщетения на уволнени служители, с начислен данък върху добавената стойност и е отразила същата в дневника си за продажби.
Въпросът Ви е:
Следва ли да бъде начисляван данък върху добавената стойност върху стойността, изплатена от Областна Дирекция “…………“ гр. ………. за дължимите обезщетения съгласно ЗМВР и ПЗМВР при прекратяването на трудовите правоотношения с петимата служители ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ад.1, т.10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Видно от приложения към запитването Ви договор, Община………. , в качеството си на възложител възлага, а изпълнителят (Областна Дирекция “…………“ гр…………) приема да осъществява физическа защита (охрана) на обекти на територията на Община………….., като срещу така извършваната дейност възложителят се задължава да заплаща ежемесечно възнаграждение съгласно приложение № 2 от договора.
В т.6 на Раздел II Права и задължения на възложителя от горепосочения договор е посочено, че при прекратяване съгласно ЗМВР, на трудовите правоотношения на полицейски служители от службите, охраняващи обектите – предмет на договора, възложителят заплаща на изпълнителя, допълнително извън посочените и предвидени в приложение № 1 суми,
допълнително сума, в размер определена конкретно за всеки служител, съгласно ЗМВР и ППЗМВР. Към договора не са приложени цитираните в същия приложения.
Съгласно чл. 26, ал.1 от ЗДДС данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. В изр. първо на ал. 2 на същата разпоредба е посочено, че данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Видно от гореизложеното възнаграждението, дължимо на доставчика във връзка с доставката на услуга – физическа защита (охрана) на обекти на територията на Община………., от получателя е в размер посочен приложение № 2 от договора, както и определеното в т. 6 на Раздел II от договора договорената извън посочените и предвидени в приложение № 1 суми, допълнителна сума, в размер съгласно ЗМВР и ППЗМВР определена конкретно за всеки служител, чиито трудови правоотношения са прекратени. Предвид което следва да се приеме, че това е дължимото за услугата възнаграждение и върху него следва да бъде начислен данъка върху добавената стойност.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Третиране на доставки по ЗДДС;

ОТНОСНО: Третиране на доставки по ЗДДС;Съгласно визираната фактическа обстановка в горепосоченото запитване, представляваното от Вас дружество е с място на стопанска дейност в страната и

възстановяване на здравноосигурителния статус на български граждани пребивавали в чужбина

1317/ 13.09.2011 г.ЗЗО-§19и;чл.40а Регламент/ЕО/ № 883/2004-чл.16/2/ОТНОСНО: възстановяване на здравноосигурителния статус на български граждани пребивавали в чужбина От 01.05.1998 г. до 10.07.2010 г. сте живели и

fertte salla test