определяне на данъчната основа на доставките Уважаема Г-жа ,

Изх. № 24-34-599
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: определяне на данъчната основа на доставките Уважаема Г-жа ,
Във връзка с поставен въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-599/09.07.2007 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви е сключило договор за наем на рекламни съоръжения. В случая е налице забавено плащане, като в договора е уговорено при забава да се дължи неустойка в определен размер. Поставени са въпроси, участва ли гази сума в данъчната основа на доставката, дължи ли се ДДС върху нея и как се документира.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1. т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл.26, ал.2 от З ДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
Предвид обстоятелството, че в практиката се разграничават няколко вида лихви и неустойки, за да се определи дали съответната сума следва да се включи в данъчната основа е необходимо да се извърши преценка относно нейния характер.
По своята правна същност лихвите и неустойките могат да бъдат разделени на такива с обезщетителен (компенсаторен) или със санкционен характер.
С обезщетителен характер са тези лихви и неустойки, които обезщетяват страната по договора, която е претърпяла увреждане, вследствие неизпълнение на задълженията от другата страна.
Съгласно чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, при неизпълнение па парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. За действително претърпени вреди в по-висок размер кредиторът може да иска обезщетение съобразно общите правила.
В конкретния случай, от изложените в писмото Ви обстоятелства (тъй като не сте
приложили към запитването си договора за наем) би могло да се касае за неустойка с
обезщетителен характер по смисъла на чл.26, ал.2 от ЗДДС.
С оглед на гореизложеното и предвид разпоредбите на чл.84 от /1ПЗДДС.
документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер се извършва чрез
издаване на документ, удостоверяващ тяхното плащане.
//

Оценете статията

Вашият коментар