отразяване в дневник продажби и VIES декларацията на издадените данъчни документи във връзка с осъществена доставка на услуга по чл.21, ал.З от ЗДДС

Изх. № 24-34-596……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: отразяване в дневник продажби и VIES декларацията на издадените данъчни документи във връзка с осъществена доставка на услуга по чл.21, ал.З от ЗДДС
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-596/ 09.07.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването сочите, че извършвате доставки на рекламни услуги, по които получатели са лица, които не са установени на територията на Р България. Според Вас тези доставки се облагат с нулева ставка на данъка. При въвеждането на сделките в дневник продажби в Програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка декларация по ЗДДС и VIES декларация всички се отразяват във VIES декларацията, независимо дали контрагентът е регистриран в рамките на Общността или извън нея. В резултат на това се получават фатални грешки.
При така изложената фактическа обстановка е зададен въпрос как трябва да се постъпи в тази ситуация.
На първо място следва да се отбележи, че доставките с място на изпълнение извън територията на страната имат данъчен режим, който е много близък, но не е идентичен с данъчния режим на доставките, подлежащи на облагане с нулева ставка на данъка. Видовете доставки, които се облагат с нулева ставка на данъка са:
изброените в Глава трета „Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка“
от ЗДДС. включително и случаите по чл. 146 от ЗДДС;
вътреобщностните доставки на стоки;
доставките на стоки и услуги, освободени по силата на международни
договори и доставки, по които получатели са въоръжените сили на чужди
държави или институции на Европейския съюз;
доставката на обща туристическа услуга по чл. 140 от ЗДДС.
Видно от гореизложеното в обхвата на доставките, подлежащи на облагане с нулева ставка на данъка, не попадат доставките с място на изпълнение извън територията на страната. Недопустимо доставките с място на изпълнение извън територията на страната на доставки, подлежащи на облагане с нулева ставка на данъка, както и отразяването им като такива в дневника за продажби, справката – декларация и VIES декларацията.
Издадените данъчни документи, във връзка с доставки с място на изпълнение извън територията на страната се отразяват в дневника за продажби, както следва:
1. Когато получател на рекламната услуга е данъчнозадължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът
Колона 22 – данъчна основа на доставки на услуги по чл.21, ал.З и чл.22-24 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка
2. Когато получател на рекламната услуга е лице установено извън Общността
Колона 23 – данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 ЗДДС, вкл. Данъчната основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка
Правилното отразяване на доставките в дневника за продажби, гарантира коректно пренасяне на сумарните данни във У1Е8 декларацията. Следва да имате предвид, че:
1. VIES декларация подават регистрирани по ЗДДС лица, извършващи доставка на стоки или услуги към държави членки на ЕС, получател по които е регистрирано за целите на ДДС лице.
2. въвVIES декларацията се отразяват само доставки към контрагенти, регистрирани по ДДС в друга държава членка
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар