определяне на данъчната оценка на сервитут за прокарване на електропровод, учреден на основание чл. 64 от Закона за енергетиката , изразяваме следното становище

Изх. № 24-03-61
София 10.04.2006
ДО
ОБЩИНАВАРНА
КОПИЕ:ДИРЕКЦИЯ «ОУИ» на НАП
бул. «Осми приморски полк» № 43
гр. В А Р Н А
В отговор на въпросите, които поставяте относно определяне на данъчната оценка на сервитут за прокарване на електропровод, учреден на основание чл. 64 от Закона за енергетиката , изразяваме следното становище:
Преобладаващата част от авторите в правната литература определятсервитутите като ограничени вещни права върху недвижими имоти. Законът за собствеността, обаче, който урежда принципиалния вещноправен режим в българското законодателство, в раздела «Вещни права върху чужда вещ» не съдържа нормативна уредба на сервитутите. Различни видове сервитути са уредени в специални закони – Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката, Закона за водите и др.
При уредбата на данъка при придобиване на имущества Законът за местните данъци и такси /чл. 44, ал. 1/ използва обобщеното понятие «ограничени вещни права върху недвижими имоти», без да изброява или дефинира тези права. При регламентиране на данъчната оценка на отделните ограничени вещни права законът /Приложение № 2 – Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти/ се ограничава до уредба на оценките на правото на строеж и правото на ползване и не съдържа норми, в съответствие с които да се определя данъчната оценка на сервитутни права. Очевидно е, че ЗМДТ влага в правното понятие „ограничени вещни права върху недвижими имоти” съдържанието, дефинирано от Закона за собствеността. Поради тази причина ЗМДТ не съдържа норми, регламентиращи начина на определяне на данъчната оценка на сервитутни права и неустановявазадължение за издаване на удостоверение за данъчна оценка на такива права.
ЗАМ.
/С. МАРКОВ/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

възстановяване на данък върху добавената стойност съгласно Наредба № Н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, конс

ИИЗ .№ 24-39-94Дата:21.07.2017 год. ЗДДС, чл. 174 ОТНОСНО: възстановяване на данък върху добавената стойност съгласно Наредба № Н-14 от27 септември 2006 г. за възстановяване на

ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.97а, aл. 2,ЗДДС, чл.12, aл. 1

Постъпило е писмено запитване с вх. № 96-00-197/ 28.05.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………..В него е изложенаследната фактическа обстановка:Дружеството притежава лиценз за

социално и здравно осигуряване на членове на УС и председателя на юридическо лице с нестопанска цел, изразяваме следното становище:

1_73/29.03.2007г.Чл.4,ал.1,т.8 от КСООтносно: социално и здравно осигуряване начленове на УС и председателя на юридическо лице с нестопанска цел, изразяваме следното становище:Лицата, упражняващи трудова дейност и

ilac hakkında