определяне на датата на данъчното събитие по ЗДДС при онлайн търговия

2–415/26.06.2018г.

ЗДДС; чл.25, ал.3, т.4

ОТНОСНО: определяне на датата на данъчното събитие по ЗДДС при онлайн търговия

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП и заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ..2018г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
„АБВ“ ЕООД осъществява дейност по продажба на стоки втора употреба по електронен път. След направена от клиента поръчка на сайта на Дружеството, то предава избраната стока на куриер (спедитор- лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закон за пощенските услуги), който предава стоката на клиента на посочения от последния адрес.
Относно реда за плащане от страна на клиента са възможни два варианта:
* Куриерът получава сумата от клиента и превежда сумата на Дружеството, или
* Клиентът заплаща избраната стока, използвайки банкова карта, при поръчката на сайта. В последствие банката превежда сумата по сметка на Дружеството.
На практика между датата, на която куриерът получи плащането от клиент по конкретна доставка, и датата, на която тази сума постъпи по сметката на Дружеството, е налице разлика от няколко дни.
Аналогично, при директно плащане от страна на клиента (посредством банкова карта), е налице забавяне (отново в рамките на два, три дни) между датата на плащане от страна на клиента и датата, на която банката превежда тази сума по сметка на Дружеството.
Въпросите са:
1. Коя е точната дата на данъчното събитие по ЗДДС – датата на която куриерът получи плащането от клиента, или датата, на която тази сума постъпи по банкова сметка на Дружеството (при заплащане на сумата от клиента на куриера)?
2. Коя е точната дата на данъчното събитие по ЗДДС – датата на която клиентът нареди плащането, или датата, на която тази сума постъпи по банковата сметка на дружеството ( при плащане от страна на клиент посредством банкова карта)?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
По силата на чл. 25, ал. 1 от ЗДДС данъчно събитие по смисъла на този закон е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този закон лица, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл. 16 от същия закон.
В общия случай, съгласно разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.
Изключение от общото правило за определяне на датата на данъчното събитие е регламентирано в ал.3 на чл.25 от Закона. Съгласно чл.25, ал.3, т.4 от ЗДДС при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път, датата на данъчното събитие възниква на датата, на която доставчикът получи плащането.
Относно приложението на чл.25, ал.3, т.4 от ЗДДС във връзка с определяне на данъчното събитие при продажби от разстояние е изразено становище с писмо изх.№ 26-Р-44/14.01.2009г. на изпълнителен директор на ЦУ на НАП, копие от което Ви изпращаме. Съгласно становището „този регламент за определяне на данъчното събитие следва да се счита приложим за всички случаи на продажби от разстояние по смисъла на чл. 46 от ЗЗП, независимо от използваните средства за комуникация от разстояние, които могат да бъдат използвани за осъществяване на поръчката, като например телефон и факс, както и всяко друго средство извън посочените, което може да се използва за сключване на договор за продажба от разстояние “.
Предвид гореизложеното, данъчното събитие на доставките, извършени по електронен път, за които клиентите заплащат сумата на куриер или чрез банков превод, се определя по специалния ред на чл.25, ал.3, т.4 от ЗДДС и възниква на датата, на която дружеството получи плащането.
Този ред за определяне на данъчното събитие е за целите на прилагането на ЗДДС и не зависи от отчитането и признаване на приходите от продажби по електронен път по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за счетоводството.

5/5

Вашият коментар