fbpx

определяне на датата на данъчното събитие по ЗДДС при онлайн търговия

2–415/26.06.2018г.

ЗДДС; чл.25, ал.3, т.4

ОТНОСНО: определяне на датата на данъчното събитие по ЗДДС при онлайн търговия

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП и заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ..2018г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
„АБВ“ ЕООД осъществява дейност по продажба на стоки втора употреба по електронен път. След направена от клиента поръчка на сайта на Дружеството, то предава избраната стока на куриер (спедитор- лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закон за пощенските услуги), който предава стоката на клиента на посочения от последния адрес.
Относно реда за плащане от страна на клиента са възможни два варианта:
* Куриерът получава сумата от клиента и превежда сумата на Дружеството, или
* Клиентът заплаща избраната стока, използвайки банкова карта, при поръчката на сайта. В последствие банката превежда сумата по сметка на Дружеството.
На практика между датата, на която куриерът получи плащането от клиент по конкретна доставка, и датата, на която тази сума постъпи по сметката на Дружеството, е налице разлика от няколко дни.
Аналогично, при директно плащане от страна на клиента (посредством банкова карта), е налице забавяне (отново в рамките на два, три дни) между датата на плащане от страна на клиента и датата, на която банката превежда тази сума по сметка на Дружеството.
Въпросите са:
1. Коя е точната дата на данъчното събитие по ЗДДС – датата на която куриерът получи плащането от клиента, или датата, на която тази сума постъпи по банкова сметка на Дружеството (при заплащане на сумата от клиента на куриера)?
2. Коя е точната дата на данъчното събитие по ЗДДС – датата на която клиентът нареди плащането, или датата, на която тази сума постъпи по банковата сметка на дружеството ( при плащане от страна на клиент посредством банкова карта)?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
По силата на чл. 25, ал. 1 от ЗДДС данъчно събитие по смисъла на този закон е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този закон лица, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл. 16 от същия закон.
В общия случай, съгласно разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.
Изключение от общото правило за определяне на датата на данъчното събитие е регламентирано в ал.3 на чл.25 от Закона. Съгласно чл.25, ал.3, т.4 от ЗДДС при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път, датата на данъчното събитие възниква на датата, на която доставчикът получи плащането.
Относно приложението на чл.25, ал.3, т.4 от ЗДДС във връзка с определяне на данъчното събитие при продажби от разстояние е изразено становище с писмо изх.№ 26-Р-44/14.01.2009г. на изпълнителен директор на ЦУ на НАП, копие от което Ви изпращаме. Съгласно становището „този регламент за определяне на данъчното събитие следва да се счита приложим за всички случаи на продажби от разстояние по смисъла на чл. 46 от ЗЗП, независимо от използваните средства за комуникация от разстояние, които могат да бъдат използвани за осъществяване на поръчката, като например телефон и факс, както и всяко друго средство извън посочените, което може да се използва за сключване на договор за продажба от разстояние “.
Предвид гореизложеното, данъчното събитие на доставките, извършени по електронен път, за които клиентите заплащат сумата на куриер или чрез банков превод, се определя по специалния ред на чл.25, ал.3, т.4 от ЗДДС и възниква на датата, на която дружеството получи плащането.
Този ред за определяне на данъчното събитие е за целите на прилагането на ЗДДС и не зависи от отчитането и признаване на приходите от продажби по електронен път по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за счетоводството.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Задължително обществено осигуряване на членове на Съвета на директорите на акционерно дружество, които нямат определено възнаграждение

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7, чл. 6, ал. 3, чл. 127, ал. 1 и чл. 157, ал. 6;ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1;ДОПК – чл. 84, ал. 1 и чл. 85ОТНОСНО:Задължително обществено осигуряване на членове на Съвета на директорите на акционерно дружество, които нямат определено възнаграждение Фактическа обстановка:Членове на Съвета

ЗКПО, чл.79,ДОПК, чл.104,ЗДДС, чл.126, aл. 3, т. 2,НАРЕДБА Н-18, чл.25, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.3, aл. 2,НАРЕДБА Н-18, чл.30

2_421/09.03.2012 г.Наредба Н-18/2006г. чл.3, ал.2Наредба Н-18/2006г. чл.25, ал.1 Наредба Н-18/2006г. чл.30 ЗДДС чл.126, ал.3, т.2ЗКПО чл.79ДОПК чл.104Дружеството Ви извършва транспортна дейност със собствени или наети превозни средства. От месец август 2010 дружеството Ви притежава собствена бензиностанция, чрез която извършва продажба на течни горива /бензин и дизелово гориво/. От бензиностанцията се извършва и зареждане на собствени

данъчно третиране по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на билети за вход за природна забележителност, извършвани от община

3_ 2359/13.10.2015 г.ЗДДС, чл. 42, т. 1, б. „г”Относно: данъчно третиране по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на билети за вход за природна забележителност, извършвани от общинаСпоред изложеното в запитването, считано от 01.06.2015 г., община отчита приходи от продажба на билети за вход за пещера „В”. Стопанисването на пещерата е предоставено

Прилагане на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ)

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-231 от 18.09.2019 г., относно прилагане на Закона за местни данъци и такси. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е собственик на поземлен имот. В имота е построено и въведено в експлоатация съоръжение

данъчно третиране по Закона за данъка върху добавената стойност на дейността по предоставяне на концесия на обект – публична общинска собственост и концесия за добив на подземни богатства

Изх. № 08-Л-2Дата: .…………… .2008 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данъка върху добавената стойност на дейността по предоставяне на концесия на обект – публична общинска собственост и концесия за добив на подземни богатстваВъв връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 08-Л-2/28.01.2007г. е изложена следната фактическа

приложение на нормите на ЗКПО, ЗДДФЛ И КСО

Относно: приложение на нормите на ЗКПО, ЗДДФЛ И КСО В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване от 09.11.2017 г.Представена фактическа обстановка:Основната дейност на дружеството в Република България е строителство и търговия в магазин за домашни потреби. В запитването си посочвате, че предприятието има сключени договори за извършване на дейности на територията на държава-членка на ЕС

Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по реда на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх.№24-37-72Дата:13.01.2017 год.ЗДДФЛ, чл. 18;ЗДДФЛ, чл. 23, ал. 2.ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по реда на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).По повод Ваша молба, препратена в ЦУ на НАП и заведена с вх. № 24-37-72 от 21.12.2016 г., изразявам следното становище: В молбата сте посочили, че

прилагане на новия ЗДДС при продажби на недвижими имоти – държавна собственост, изразявам следното становище:

Изх. № 24-32-59 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………В отговор на запитванията Ви относно прилагане на новия ЗДДС при продажби на недвижими имоти – държавна собственост, изразявам следното становище:по първи въпросСчита ли се авансовото плащане на депозитна вноска за участие в тръжна процедура за продажба на недвижим имот и ако се счита, датата на внасянето й

Scroll to Top