Определяне на дохода, върху който се дължат здравноосигурителни вноски от лица, които се осигуряват за своя сметка за времето, през което са във временна неработоспособност поради болест, бременност

Изх. № М-24-33-15
Дата 18.04.2011 г.
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 5;
ЗБДОО, чл. 8, ал. 1;
ЗБДОО, чл. 8, ал. 2;
ЗБДОО, чл. 8, ал. 3.
ОТНОСНО:Определяне на дохода, върху който се дължат здравноосигурителни вноски от лица, които се осигуряват за своя сметка за времето, през което са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане или отпуск за отглеждане на малко дете, след влизане в сила на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2011 г.
В отговор на Ваше запитване, изпратено по компетентност вна Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № М-24-33-15 / 15.02.2011 г., отговаряме по поставения въпрос следното:
Здравноосигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка за периоди във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда са равни на дължимата от работодателя част от вноската – 60 на сто (4,8%) и се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Вноската е върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година. / чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/
На основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност (лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/) се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица през 2011 г. се определя съгласно чл. 8, ал. 1, точки 2 и 3, и ал. 2 от ЗБДОО за 2011г. С ал. 3 на чл. 8, от ЗБДОО за 2011 г. е регламентирано, че когато осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „а” от ЗБДОО за 2011 г. – 420 лв. В разпоредбата на чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО за 2011 г. изрично се изключват лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО респективно лицата, които се осигуряват за своя сметка по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО и следователно минималния месечен осигурителен доход, върху който следва да внасят здравноосигурителни вноски за периодите във временна неработоспособност, поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, е доходът, определен по реда начл. 8, ал. 1, т. 2, т. 3 и ал. 2 от ЗБДОО за 2011 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *