Определяне на компетентната териториална дирекция на НАП за физическо лице, регистрирано като едноличен търговец

2_1223/ 13.05.2009 г.
ДОПК-чл.8, ал.1
КСО – чл.7, ал.7
чл.5, ал.4
ОТНОСНО: Определяне на компетентната териториална дирекция на НАП за физическо лице, регистрирано като едноличен търговец
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че сте жител на гр.С, но сте регистриран като едноличен търговец…………………….. с настоящ адрес във гр.В с ЕИК по БУЛСТАТ …………………… Във връзка с изложеното, задавате въпроса: къде следва да извъшвате осигуряването си като самоосигуряващо се лице?
Съгласно чл.8, ал.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/, компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите относно производствата по този кодекс, освен ако е предвидено друго, е териториалната дирекция по постоянния адрес на физическителица, включително и едноличните търговци.
На основание чл.7, ал.7 отКодекса за социално осигуряване /КСО/, работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им задължителните осигурителни вноски, като ползват единния идентификационен код.
Редът за внасяне на осигурителните вноски по Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ е регламентиран в чл.41, ал.1 от закона. Съгласно цитираната норма осигурителните вноски по този закон се внасят по сметките за набиране на здравноосигурителните вноски в териториалните дирекции на НАП.
На основание чл.5, ал.4 от КСО и чл.2, ал1 от Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г., за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите и осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица,работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, декларации по образец.
Като обобщение, ДОПК и осигурителното законодателство/КСО, ЗЗО и Наредба Н-8/ определят за компетентна териториална дирекцияза физическите лица-еднолични търговци,тази по постоянен адрес на физическото лице, в случая гр.С, там следва да се внасят задължителните осигурителни вноски и да се подават декларациите по Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г.

Оценете статията

Вашият коментар