Определяне на корпоративен данък за 2006г. по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане – отменен /ЗКПО отм./

Изх. № 26-0-9
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО:Определяне на корпоративен данък за 2006г. по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане – отменен /ЗКПО отм./
Уважаема госпожо
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмо с вх.№ от 05.04.2007г., както и повторно запитване от 08.06.2007г.. В писмата са поставени въпроси, свързани със съставяне на годишния финансов отчет на дружество „…..“, както и определяне на годишния корпоративен данък по годишната данъчна декларация.
Съгласно компетентността на изпълнителния директор на НАП. установена в чл.10. ал.1. т. 10 от ЗНАП, изразявам следното становище:
На основание чл. 21 от ЗКПО /отм,/ облагаемата печалба е положителната величина, определена на основата на финансовия резултат (счетоводна печалба/загуба), установен като разлика между приходите и разходите преди определяне на данъците за сметка на печалбата и преобразуван по реда на ЗКПО /отм./. А съгласно чл. 23, ал.1 от закона, размерът на облагаемата печалба се получава, като финансовият резултат (счетоводна печалба/загуба) от отчета за приходите и разходите се преобразува чрез неговото увеличаване или намаляване за данъчни цели.
Годишния финансов отчет се съставя, съгласно изискванията на действащото счетоводно законодателство в страната – ЗС. НСФОМСП и МСФО. С оглед спазване изискванията на счетоводното законодателство за вярно и честно представяне на информацията в годишния финансов отчет, всяко предприятие трябва да оповести индивидуалните особености и специфика на осъществяваната през периода дейност.
Във Вашето писмо не е упоменато дали за дейността производство на непреработена растителна продукция се ползвате от правото си на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл.61а от ЗКПО /отм./. Ако се ползвате от това право, то следва да представите коректни и разбираеми данни за основанията и условията на преотстъпването: счетоводното отчитане на преотстъпените средства; инвестирането на преотстъпените средства; размера на преотстъпването, както и всяка друга значима информация, свързана с извършеното преотстъпване. Освен това е необходимо да се има предвид и обстоятелството, че преотстъпването но чл. 61а е относима единствено към определения корпоративен данък върху облагаемата печалба, реализирана от непреработената растителна и животинска продукция. Затова:
1.приходите и разходите за дейността, за която се полага преотстъпване,
участващипри формираненаобщияфинансоврезултатенеобходимодабъдат
разграничени от другите дейности;
2.сумите, участващи в данъчното преобразуване по чл. 23, ал. 2 и 3 от
ЗКПО. да бъдат коректно отнесени към дейността, подлежаща на преотстъпване:
3.ако са налице счетоводни приходи и разходи и съответно суми,
подлежащи на данъчно преобразуване, които не могат да бъдат ясно разграничени по
видове дейности, съответно – причислени към дейността, за която се полага
преотстъпване, то намират приложение следните законови разпоредби:
– чл. 25а. ал. 2 от ЗКПО – частта от неразпределяемите разходи/приходи,
съответстваща на дейностите, за които се ползва преотстъпването, се определя, като
съотношението между нетните приходи от продажби от дейностите, за които се ползва
преотстъпването, и всички нетни приходи от продажби се умножи по общия размер на
неразпределяемите разходи/ приходи;
– чл. 25а. ал. З от ЗКПО – частта от сумите по чл. 23. ал. 2 и 3. които не могат да се
отнесат само към определена дейност и са свързани с осъществяване па дейностите, за
които се ползва преотстъпването, се разпределят на базата на съотношението по ал. 2.
С оглед казаното по-горе. при определяне на годишната облагаема печалба, за 2006г. се прилагат разпоредбите на чл.23. ал.2 и ал.З, във връзка с чл.25а. ал.2 и ал.З от ЗКПО. Следва да отбележим, че е напълно възможно, въпреки че счетоводно е отчетена загуба от дейност, за която се ползва правото на преотстъпване на корпоративен данък, след данъчното преобразуване по посочения ред, да се получи облагаема печалба, като резултат от преобразуването.
Корпоративният данък, подлежащ на внасяне, е разликата между сумата на дължимия данък за годината и преотстъпения данък.
В съответствие с разпоредбите на чл. 51. ал. 1 от ЗКПО /отм./ годишната облагаема печалба (загуба), дължимият годишен корпоративен данък и всички други алтернативни корпоративни данъци и данъци, удържани при източника, се посочват в данъчна декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. Определеният на тази основа корпоративен данък за съответната година се внася в срок до 31 март следващата календарна година, след като се приспаднат сумите на платените авансови вноски. Ваше задължение е да подадете годишната си данъчна декларация, в която да посочите дължимия годишен корпоративен данък.
Това. което искате в двете писма, а именно ЦУ на НАП да потвърди наличието или не на данъчно задължение за корпоративен данък за 2006г. на фирма …..само въз основа на писменото Ви запитване, може де бъде осъществено след извършване на данъчна ревизия на дружеството по ЗКПО от органи на компетентната териториална дирекция на НАП. Това е така, защото съгласно чл. 108, ал.1 от ДОПК данъчните задължения и задълженията за задължителни осигурителни вноски се установяват с ревизионен акт. В хода на ревизията мога! да бъдат установени факти и обстоятелства, различни от декларираните, в резултат на което да бъде променен размерът на годишната облагаема печалба, респективно – на дължимия годишен корпоративен данък. Съгласно разпоредбите на чл.4 от ДОПК. Органите по приходите осъществяват производството самостоятелно и при изпълнение на задълженията си, са независими и действат само въз основа на закона.
//

Оценете статията

Вашият коментар