НАРЕДБА Н-18, параграф 5,НАРЕДБА Н-18, чл.26, aл. 1

Изх. № 26-11-101
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаема госпожо,
Във връзка с Ваше писмено запитване заведено с наш вх. № 26-11-101 от 05.11.2007 г. даваме следните разяснения:
Съгласно чл.118 от ЗДЦС регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) се извършва по ред, определен с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр. 106/2006 г., изм. ДВ. бр.7/2007 г., бр.79/2007 г.).
Наредба № Н-18/2006 г. запазва общите принципи при работа с ФУ залегнали в предходните нормативни актове, регулиращи тази материя, като едновременно с това привежда изискванията към ФУ, както и реда и начина за използването им в съответствие с нормите на действащия от 01.01.2007 г. ЗДДС (обн.ДВ.бр.63/2006г., …поел.изм.бр.59/ 2007г.).
Извън промените произтичащи от новия ЗДЦС между ФУ одобрени по реда на Наредба № Н-18/2006 г. и тези одобрени по реда на действащата до 31.12.2006 г. Наредба № 4/1999 г. съществува сходство във функционалните и технически изисквания към ФУ.
Това дава възможност ФУ, одобрени по реда на отменената Наредба № 4/1999 г. да продължат да се използват, при определени условия, регламентирани в § 5 от ПЗР на Наредба № Н-18/2006 г.
Съгласно разпоредбата на § 5, ал.1 от ПЗР на Наредба № Н-18/2006 г. одобрените по реда на отменената Наредба № 4/1999 г. типове ФУ могат да продължат да се използват от лицето, което ги е въвело в експлоатация и регистрирало в ТД на НАП към датата на изтичане на срока на свидетелството за одобряване на типа ФУ, но не по-късно от 30.09.2007 г.
Това правило не е приложимо към лица, извършващи продажби, които се регистрират в данъчната група „Г“ (продажби които се облагат със 7 % ДДС) и не разполагат с въведено в експлоатация ФУ, което позволява отчитане на продажбите в четири данъчни групи.
Правото за използване на одобрените по реда на отменената Наредба № 4/1999 г. типове ФУ които са закупени, въведени в експлоатация и регистрирани в ТД на НАП преди 30.09.2007г. ще продължи да действа до настъпване на промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ.
По въпрос № 1
Във връзка с § 10 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за регистър БУЛСТАТ и въвеждането на уникален единен идентификационен код (ЕИК) за вписаните в регистър БУЛСТАТ лица в Наредба № 4/1999 г. беше направено изменение, съгласно което
при въвеждане в експлоатация във фискалната памет на мястото на данъчния номер се записва код по БУЛСТАТ на задълженото лице. Практическото прилагане на това изменение следва да бъде извършено в съответствие с указанията дадени в писмо наш Изх. № 91-00-192 от 24.10.2005 г. В указанието са посочени три варианта на оформяне на заглавната част на касовата бележка в зависимост от датата на одобряване на модела ФУ и датата на неговата фискализация. Вариантите са съобразени с функционалните възможности на одобрените преди и след 1.11.2005 г. типове ФУ. Програмирането на ФУ съобразно указанията дадени в писмо наш Изх. № 91-00-192 от 24.10.2005 г. е законосъобразно.
По въпрос № 2
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г. фискалната касова бележка, издавана от одобрено по Наредба № Н-18/2006 г. трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 от наредбата и да съдържа задължително изброените реквизити.
Фискалните касови бележки издавани от ФУ одобрени по реда на отменената Наредба № 4/16.02.1999 г. трябва да съдържат изброените в чл.26, ал.1 реквизити, подредени съобразно функционалните възможности на конкретния тип ФУ.
//

Оценете статията

Вашият коментар