определяне на месечния осигурителен доход върху който се дължат здравно осигурителни вноски за работещ по трудово правоотношение и подаване на данни с декларция образец № 1

2_2594/ 09.11.2009 г.
КСО чл.5, ал.4
Наредба Н-8-чл.2, ал.1
ЗЗО-чл.40, ал.1, т.6иал.7
ОТНОСНО: определяне на месечния осигурителен доход върху който се дължатздравно осигурителни вноски заработещ по трудово правоотношениеи подаване на данни с декларция образец № 1
От изложеното в запитването става ясно, че служител на дружеството Ви през м. 10.2009 г. е отработил 17 работни дни за което е получил трудововъзнаграждение над максималния месечен осигурителен доход за 2009 г. – 2000 лв., през месеца лицето е било и 5 дни във временна неработоспособност, включително 4 дни с обезщетение за сметка на НОИ. Считате, че дълъжите здравноосигурителни вноски върху полученото трудово възнаграждение, ограничено до максималния размер на осигурителния доход-2000 лв., както и вноски за периодите на временна нераотоспособност /болнични/ в размер на 4.8 % от 260 лв. при база 4 дни болнични за сметка на НОИ от 22/общо работни дни за м.октомври 2009 г./.Попълнили сте следните данни в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице”- т.16 -02288; т.16.1 – 17; т.16.2 – 4; т.16А – 1; т.17 – 260.00; т.18 – 4.80; т.21 – 2000.00.Програмата за обработка на данни в НАП е отхвърлилазаписа на служителя по описания начин. Във връзка с изложеното желаете да получите становище как следва дасе попълни декларация образец № 1 в конкретния случай ?
При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база свързана със социалното и здравно осигуряване и подаването на данни за осигурените лица, изразявам следното становище:
На основание чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) работодателите са задължени периодично да представят в Националната агенция за приходите (НАП) данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване, „Учителския пенсионен фонд”, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и изплатените суми от фонда, осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези данни се определят с Наредба № Н – 8 от 29 декември 2005 г., издадена от министъра на финансите.
В Декларация обр.№1 „Данни за осигуреното лице” се съдържат данни за социалното, здравното, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” на осигурените лица и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Съгласно чл. 6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл.4, ал.1, т.7 и 8 от КСО се дължат върху получените, или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по малко от минималния осигурителен доход по ал.2, т.3 и не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Поради това, че в осигурителното законодателство липсват разпоредби, указващи пропорционално изчисляване на максималния размерна осигурителниядоход на база отработени дни, доходът върху който се дължат осигурителни вноски винаги се лимитира/ограничава/ до пълния му месечен размер, определен със ЗБДОО, а не до пропорционално изчислен размер, съответстващ на отработеното време.
От своя страна осигурителните вноски за здравното осигуряване съгласно чл.40, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ се внасят върхудохода, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определено съгласно КСО.
Здравно осигурителните вноски за лицата, които се намират във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, се определят върхуминималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят едновременно с изплащането на месечното възнаграждение /чл.40, ал.1, т.5 от ЗЗО/.
Съгласно чл.40, ал.1, т.6 и ал.7 от ЗЗО лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в чл.40, ал.1, т.1-5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи по реда предвиден засъответния вид доходи в поредността по чл.6, ал.10 от КСО, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със ЗБДОО, като се спазва следната последователност:
?Пенсии;
?Брутно трудово възнаграждение – включително среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, за първия ден от временната неработоспособност /чл.40, ал. 4 от КСО /;
?Доход, получен за сметка на средствата за социални разходи;
?Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица определен със
ЗБДОО – за останалите дни от временната неработоспособност.
В конкретния случай за м.октомври 2009 г., лицето е получилотрудово възнаграждение в размер по голям от максималния месечен размер на осигурителния доход за 2009 г.-2000 лв., затова дохода върху който се дължат осигурителните вноски, включително и за здравно осигуряване, следва да се ограничи до този максимален размер /2000 лв./., койтосе формира само от трудовото възнаграждение. От тук следва, че за периода на временната неработоспособност /болничните/ не се дължат здравно осигурителни вноскипо реда на чл.40, ал.1, т.5 от ЗЗО, тъй като с този доход ще се надхвърлимаксималния месечен размер на осигурителния доход.
Предвид гореизложеното в декларация образец № 1 неправилно са попълнениданни в позиция 17. „Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане” и позиция 18 „ Процент осигурителни вноски за здравно осигуряване за сметка на работодателя/самоосигуряващия се”.В този смисъл е и съобщението което системата за обработка на данни е генерирала като грешка „сумата от полета 17,19 и 21 не трябва да надвишава 2000 лв.”. ‘

Оценете статията

Вашият коментар