ЗКПО, чл.10,ЗДДФЛ, чл.35, т. 6,ЗДДФЛ, чл.26,ЗДДФЛ, чл.29, т. 1,ЗДДС, чл.114, aл. 1

2_259/17.02.2011г.
ЗКПО чл.10
ЗДДФЛ чл.26
ЗДДФЛ чл.29, т.1
ЗДДФЛ чл.35, т.6
ЗДДС чл.114, ал.1
В писмено запитване изх…………, заведено с вх.№ …………………. по регистъра на Дирекция „ОУИ” – ………., е описана следната фактическа обстановка:
Физическото лице има регистриран ЕТ от 1994г. До 25.03.2010г. има регистрация като земеделски производител – физическо лице с БУЛСТАТ, равен на ЕГН и произвежда единствено непреработена селскостопанска продукция. Считано от 09.04.2010г. се регистрира като ЕТ-земеделски производител, а регистрацията като земеделски производител – физическо лице е прекратена. През 2010г. ЕТ произвежда непреработена селскостопанска продукция и няма друга дейност.
Поставени са следните въпроси:
1.На 08.02.2010г. са получени субсидии във връзка със стопанската 2009г. Как следва да се декларира и обложи тази сума?
2.Платената рента по договорите за наем на земеделска земя, които са сключени през 2009г. за стопанската 2010г. и са от името на физическото лице с ЕГН, а не от името на ЕТ с БУЛСТАТ, ще се признаят ли за разход за дейността на ЕТ през 2010г.?
3.Ако физическото лице отново се регистрира и извършва дейност като земеделски производител – физическо лице и прекъсне работа като ЕТ, как следва да се декларира и обложи тази дейност, при положение, че регистрацията като ЕТ не е заличена в Търговския регистър?
4.През м.01.2011г. физическото лице е регистрирано по ЗДДС. Какви реквизити трябва да съдържат издаваните фактури, когато лицето работи като физическо лице, а не като ЕТ?
Съобразно действащата нормативна уредба изразяваме следното принципно становище:
Според информацията в запитването физическото лице е регистрирано като едноличен търговец от 1994г. За 2010г. физическото лице извършва дейността по производство на непреработена селскостопанска продукция като едноличен търговец, който също така е вписан като земеделски производител в регистъра по чл.7 от Наредба №3/29.01.1999г.
ЕТ е предприятие по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството /ЗСч./ и трябва да осъществява счетоводно записване на стопанските операции според правилата на закона и приложимите счетоводни стандарти. Формираният счетоводен финансов резултат, преобразуван по реда на ЗКПО, представлява данъчен финансов резултат по смисъла на чл.18 от ЗКПО.
В запитването не е уточнено какъв вид субсидииполучава лицето. Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители изплащаните субсидии на лицата, занимаващи се със селскостопанска дейност са предназначени за подпомагането им при извършване на дейността. Когато получените субсидии са предназначени за дейността по производство на селскостопански продукти, те следва да се отразят в счетоводството на предприятието при спазване наСчетоводен стандарт 20 – „Отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствена помощ” и да участват при определяне на счетоводния финансов резултат за периода.
Ако физическото лице не влага, съответно не използва получената субсидия за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, същата ще се определи като доход от друг източник. В този случай физическото лице ще формира облагаем доход по реда на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ, т.е. брутната сума на получената субсидия.
Един от счетоводните принципи, залегнал в чл.4, ал.1, т.5 от ЗСч., за предимството на съдържанието пред формата изисква сделките и събитията да се отразяват в счетоводството на предприятието според тяхното икономическо съдържание, същност и фактическа реалност, а не формално според правната им форма. Относно разходите по договори за аренда на земеделска земя за данъчни цели намира приложение чл.10 от ЗКПО, според който счетоводен разход се признава, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч. и отразява вярно стопанската операция.
Според информацията в запитването през 2010г. физическото лице извършва дейността си като едноличен търговец и следва да отчита всички приходи и разходи в счетоводството на предприятието си, като спазва ЗСч. и приложимите счетоводни стандарти. Годишната данъчна основа за 2010г. за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец /ЕТ/ следва да бъде определена съгласно чл.28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на база облагаемия доход по чл.26, а именно данъчната печалба, формирана по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.
Ако в следващи периоди физическото лице извършва дейност по производство на непреработени продукти от селското стопанство, като регистриран земеделски производител – физическо лице, облагаемият доход от тази дейност ще се формира като придобитият доход се намали с нормативно признатите разходи за дейността /чл.29, т.1 от ЗДДФЛ/, независимо от регистрацията като ЕТ по реда на Търговския закон.
От м.01.2011г. физическото лице е регистрирано по ЗДДС и следва да издава фактури, съдържащи реквизитите по чл.114, ал.1 от ЗДДС, които отговарят на изискванията на чл.78 от Правилника за приложение на ЗДДС. Ако регистрираното лице извършва независима икономическа дейност извън дейността на ЕТ, в издаваните фактури не следва да се вписва идентификацията на едноличния търговец.

Оценете статията

Вашият коментар