Определяне на минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващо се лице

КСО: чл. 6, ал. 2, 8 и 9;
ЗБДОО 2014/2015 г.: чл. 8, ал. 1, т. 2; чл. 8, ал. 2;

ОТНОСНО: Определяне на минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващо се лице

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П…… с вх. № ………./03.07.2019 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с постъпило заявление за заверка на осигурителна книжка на МАМ, ЕГН ………, след направена проверка в информационната система на НОИ и осигурителното досие на лицето, сте установили, че ММ е декларирал начало на дейност, считано от 01.07.1994 г., като едноличен търговец. Считано от 28.10.2014 г. е декларирал прекъсване на дейност като едноличен търговец и начало на дейност като собственик на ЕООД. До 27.10.2014 г. самоосигуряващото се лицe – едноличен търговец се е осигурявало за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, върху минимален осигурителен доход в размер на 550 лв., съобразно облагаемия си доход за 2012 г., съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО за 2014 г. От 28.10.2014 г. самоосигуряващото се лице – собственик на ЕООД , продължава да се осигурява за същия риск върху минимален осигурителен доход в размер на 420 лв. Върху същия размер минимален осигурителен доход (420 лв.) и за същия риск се осигурява и през 2015 г. Според данните от Справката за деклариран облагаем доход като самоосигуряващо се лице, предоставена Ви от НАП, самоосигуряващото се лице е следвало да се осигурява върху минимален осигурителен доход в размер на 550 лв. за периода от 28.10.2014 г. до 31.12.2014 г. и за цялата 2015 г.
Съгласно направена справка в информационната система на НАП – Система за управление на приходите (СУП), се установи, че лицето е декларирало облагаем доход от упражняване на дейност като едноличен търговец в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в Приложение № 2, част III – Формиране на облагаем доход, на ред 9.3 – Облагаем доход за 2012 г. – 19774,23 лв. и за 2013 г. – 17925,00 лв.
Във връзка с правилното зачитане на осигурителен доход и стаж на лицето, за периода от 28.10.2014 г. до 31.12.2015 г., се интересувате върху какъв осигурителен доход самоосигуряващото се лице е следвало да внася задължителни осигурителни вноски, според данните в информационната система на НАП.
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащите разпоредби по осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски по ред, определен в
чл. 6, ал. 8 и ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО):
* авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година;
* определят окончателен размер на месечния осигурителен доход – въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) се определят:
* максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
* минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица, определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице (в редакцията до 31.12.2017 г.).
В чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО за 2014 г. са въведени диференцирани минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5401 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 и 2014 г. е 420 лв.(чл. 8, ал. 2 от ЗБДОО за 2014 г.).
На основание чл. 8, ал.1, т. 2 от ЗБДОО за 2015 г. са определени следните минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5401 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.
Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗБДОО за 2015 г. минималният месечен размер на
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., е 420 лв.
Предвид цитираните разпоредби е видно, че при определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за съответната календарна година участват доходи, придобити от лицата в резултат на дейността им като самоосигуряващи се, които подлежат на облагане с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Освен диференциран, в определени случаи е предвиден фиксиран минимален месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица – например за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г. и 2013 г., както и за започналите дейност през 2013г., 2014 г. и/или 2015 г.
От изложената фактическа обстановка и от справката, направена в СУП, е видно че лицето прекъсва дейност като самоосигуряващо се лице – едноличен търговец от 28.10.2014 г., от същата дата започва дейност като самоосигуряващо се лицe – собственик на ЕООД, упражнявало е дейност като самоосигуряващо се лице – едноличен търговец през 2012 г. и 2013 г., т.е. променя само основанието на което упражнява дейност като самоосигуряващо се лице. През 2012 г. има деклариран облагаем доход като едноличен търговец, следователно при определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход за 2014 г. (включително за периода след 28.10.2014 г.) намира приложение разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО за 2014 г.
Относно определяне минималния месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващото се лице за 2015 г., приложение намира разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО за 2015 г., поради факта, че лицето не е започнало дейност като самоосигуряващо се лице през 2014 г. и/или 2015 г., и има деклариран облагаем доход за 2013 г. като едноличен търговец.
Предвид изложеното, самоосигуряващото се лице като едноличен търговец следва да внася задължителни осигурителни вноски до 27.10.2014 г. и като собственик на ЕООД от 28.10.2014 г. на основание чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „г“ от ЗБДОО за 2014 г. върху минимален месечен осигурителен доход в размер на 550 лв., а за 2015 г. на основание чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „г“ от ЗБДОО за 2015 г. също върху минимален месечен осигурителен доход в размер на 550 лв.

5/5

Вашият коментар