Определяне на минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които е въведен минимален месечен размер на осигурителния доход.

Изх. № М-26-П-16
Дата: 02.02.2011 год.
КСО, чл. 6, ал. 3;
ЗБДО 2011, чл. 8, ал. 1, т. 1.
Относно:
Определяне на минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които е въведен минимален месечен размер на осигурителния доход.
Във връзка с поставен въпрос и с оглед относимите нормативни разпоредби изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване – осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях (чл.6, ал. 2 КСО). Свързан с прилагането на разпоредбата от кодекса е чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона забюджета на държавното обществено осигуряване за 2011г., където съгласноприложение № 1 се определя минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. На основание т. 3 от забележката към приложението – осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № РД-01-514 на министъра на труда и социалната политика от 12 юли 2010 г. Длъжностите от единичната група приложни програмисти попадат в група 251 – Специалисти по информационни и комуникационни технологии.
По отношение на въпроса, поставен в писмото Ви: „… върху каква заплата трябва да му се внасят осигуровките .” считаме, че размерът на трудовото възнаграждение е предмет на договаряне между страните в трудовото правоотношение съобразно трудовото законодателство и е извън компетентността на Националната агенция за приходите.
Относно полученото запитване Ви уведомяваме, че според чл. 84, ал. 1 от ДОПК във връзка с чл. 85 от същия кодекс кореспонденцията с Националната агенция за приходите следва да съдържа данни, идентифициращи подателя и съгласно чл. 10, ал. 3 да е подписана от лице, което представлява дружеството по закон.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
КРАСИМИР СТЕФАНОВ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »