определяне на място на изпълнение при доставка на услуги.

2_47/12.01.2011г.
ЗДДС чл.21, ал.2
ЗДДС чл.17, ал.1
ЗДДС чл.69, ал.2
Относно: определяне на място на изпълнение при доставка на услуги.
Фактическата обстановка е следната:
Дружеството Виизвършва транспорт на товари на територията на страната и ЕС. Дружеството Ви е сключило договор с испанска транспортна агенция, чрез която извършва услуги на клиенти в ЕС. Испанската агенция му предоставя инфраструктирата си за заплащане на горива, пътни такси, телефони, карти. Зареждането с гориво и заплащането на пътни такси става както в Испания така и в други европейски държави. Транспортната агенция издава фактури на дружеството Ви за изразходеното гориво, телефони, работно облекло на шофьорите и др. без ДДС. Камионите на дружеството не се връщат в България.
Поставени са следните въпроси:
1.Може ли да се счита предоставеното от испанската фирма за услуга и необходимо ли е дружеството да начисли ДДС като получател;
2.Ако зареждането с гориво е на територията на държави членки, различни от Испания и сделката е с място на изпълнение извън територията на страната за испанците, каква е за дружеството и как следва да се документира;
3.Предвид чл.62, ал.2 от ЗДДС, счита ли се за ВОП покупката на гориво на територията на Испания;
4.Как следва да се разглеждат направените от дружеството разходи за телефон и униформи на шофьорите и налице ли е доставка по смисъла на ЗДДС.
Изложената в запитването фактическа обстановка не е достатъчно ясна, предвид което изразяваме принципно становище, съобразно относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС.
Относно извършените от дружеството услуги по транспорт на стоки:
Съгласно чл.22, ал.3 от ЗДДС мястото на изпълнение на извършените от дружеството услуги по транспорт на стоки в рамките на Общността или извън нея, предоставени на данъчно задължени лица се определя по реда на чл.21, ал.2 от закона и е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
За целите на облагането с ДДС легална дефиниция на понятието „постоянен обект” е дадена в § 1, т.10 от ДР на ЗДДС, а на „постоянен адрес” или „обичайно пребиваване” – в чл.5, ал.1 от ППЗДДС.
При доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък от регистрирано по ЗДДС лице – изпълнител на услугите. Основание за това е разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС.
Относно фактурираното на дружеството гориво и работно облекло:
Извършеното на територията на държавите членки на ЕС зареждане с гориво на транспортните средства, с които осъществявате превозни услуги в рамките на Общността не попада в обхвата на вътреобщностно придобиване на стоки, тъй като не отговаря на визираните в чл.13, ал.1 от ЗДДС условия. Мястото на изпълнение на доставката с гориво се определя по реда на чл.17, ал.1 от ЗДДС и е там, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото й предоставяне. Посочената разпоредба е приложима и по отношение на доставката на работно облекло, предоставено на шофьорите на транспортните средства. Считаме, че в тези случаи данъкът следва да се начисли от доставчика на стоките и може да бъде възстановен на получателя, ако са изпълнени условията и е спазенредът, регламентиран с Наредба № Н-9 от 16 декември 2009г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Общността.
Относно фактурираните на дружеството съобщителни услуги /телефон/:
Мястото на изпълнение при доставка на услуги, предоставени на данъчно задължено лице се определя по реда на чл.21, ал.2 от закона и е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Ако няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
С оглед посоченото правило, когато се установи, че доставката на съобщителни услуги е с място на изпълнение на територията на страната и е предоставена от данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, данъкът е изискуем от дружеството, в качеството му на получател на услугата. Основание за такова данъчно третиране на предоставената услуга е разпоредбата на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС. Регистрирано по ЗДДС лице, за което данъкът е станал изискуем е длъжно да го начисли с протокол по чл.117 от ЗДДС, който следва да отрази в дневника запродажби.
На основание чл.69, ал.2 от ЗДДС извършените от дружеството доставки по транспорт на стоки, които са с място на изпълнение извън територията на страната се считат за облагаеми за целите на чл.69, ал.1, предвид което за услугите използвани за извършване на тези доставки възниква право да приспаднете на данъчен кредит. Регистрираното лице може да упражни правото си за данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите 12 данъчни периода, като включи размера му при определяне резултата по СД и посочи протокола в дневника за покупки.

Оценете статията

Вашият коментар