определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изп

20-00-449/29.07.2010 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.21, ал.4, т.1, т.3 и т.5
чл.128
В Дирекция ОУИ …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № …/…2010 г. касаещо данъчното третиране и облагането на извършени доставки на стоки и услуги с рекламна цел съгласно разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.)
Изложена е следната фактическа обстановка:
… е юридическо лице с регистрация по ДДС в Австрия, което няма официално представителство в България. Същото възлага на … ООД извършването на рекламни и маркетингови услуги. Австрийското юридическо лице не желае да плаща ДДС в България, позовавайки се на това, че от 01.01.2010 г. при рекламни и маркетингови услуги ДДС се начислява на мястото на регистрация на клиента (Австрия).
Услугите са следните:
-изработка, дизайн, предпечатна подготовка и разпространение в страната на печатни изделия, презентационни дискове и рекламни сувенири;
-публикации в български печатни медии на реклама и ПР;
-външна реклама-наем на рекламни съоръжение и печат на рекламния носител;
-интернет реклама-публикации в български сайтове;
-организиране на промоции;
-преводачески услуги;
Зададени са въпросите – За кои доставки на услуги е приложима разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС и за кои-чл.21, ал.4, т.1, т.3 и т.5 от закона?
Предвид изложената фактическа обстановка, както и поради липса на приложени договори и други документи, изразявам следното принципно становище:
По смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общото правило относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Същевременно, изключения от горепосоченото правило са регламентирани в чл.21, ал.4, т.1, т.3 и т.5 от ЗДДС.
Чл.21, ал.4 на от ЗДДС указва, че мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
Разпоредбата на чл.21, ал.4, т.3 от ЗДДС (в сила от 01.2010 г.), регламентира, че мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се извършва услугата, независимо от обстоятелството дали получателят е данъчно задължено или данъчно незадължено лице при услугите, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия (като например панаири и изложби), включително дейността по организирането им.
В чл.21, ал.4, т.5 от ЗДДС е указано, че при доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги мястото на изпълнение е мястото, където услугите се извършват физически.
Горното третиране е валидно единствено в случай, че за отделните доставки са договорени отделни цени. Ако цената е уговорена общо, ще намери приложение разпоредбата на чл.128 от ЗДДС. Съгласно нея, когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка.
.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »