определяне на наследник на починало лице

Изх. № 08-В-17
Дата: 22.10.2018 год.
ЗН, чл. 53;
ЗН, чл. 60, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 35.

Относно: определяне на наследник на починало лице

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 08-В-17/13.09.2018 г., описвате следната фактическа обстановка:
Лице е собственик на 1/6 част от имот и единствен собственик на лек автомобил. Лицето е починало, като единствен наследник е баща му. Същият се отказва от наследството, останало от починалото лице по установения ред.
В тази връзка поставяте следния въпрос:
Чия собственост остава частта от имота и МПС и съответно кой е данъчно задължен за същия?
По така поставения въпрос изразявам следното становище:
Съгласно чл. 53 от Закона за наследството (ЗН) частта на отреклия се или на оня, който е изгубил правото да приеме наследството, уголемява дяловете на останалите наследници. Наследниците по закон са определят по правилата на глава втора от ЗН, за което общината би следвало да разполага с информация.
В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 35 на Закона за местните данъци и такси данъчно задължени лица са наследниците, които са приели наследството, съобразно размера на наследствените си дялове (арг. чл. 60, ал. 1 от ЗН).
На основание чл. 11 от ЗН ако се окаже, че няма лица, които могат да наследяват съгласно предходните членове от същия закон, или когато всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат, наследството се получава от държавата, с изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и на парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират.

ЗАМ. Изпълнителен Директор на НАП:

/АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар