определяне на оборота за дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на регистрация на основание чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от същия закон

Изх. № 24-37-35 Дата: 29.07.2020 год. ЗДДС, чл. 96, ал. 1; ЗДДС, чл. 96, ал. 10; ЗДДС, чл. 97; ЗДДС, чл. 97б; ЗДДС, чл. 98, ал. 3; ЗДДС, чл. 100, ал. 1; ЗДДС, чл. 108, ал. 1, т. 1; ЗДДС, чл. 109; ЗДДС, чл. 109, ал. 2; ППЗДДС, чл. 77, ал. 2, т. 1.

ОТНОСНО: определяне на оборота за дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на регистрация на основание чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от същия закон

Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ………………….2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„………………“ ЕООД (дружеството) е регистрирано по ЗДДС на ….02.2020 г. на основание чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от същия закон. Интересувате се дали в този случай при определяне на оборота за дерегистрация по ЗДДС оборотът, реализиран от от дружеството, което е работило преди Вас в същия търговски обект, се натрупва към оборота на Вашето дружество на 01.01.2020 г., независимо през кой месец на 2019 г. е натрупан, или следва да се определи общият оборот на двете дружества за предходните 12 месеца, който да бъде под 50 000 лв.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Как следва да се определи облагаемият оборот за дерегистрация по ЗДДС в случай на регистрация на основание чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от същия закон?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Съгласно изречение второ на същата норма, когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
По силата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г., при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.
Предвид че правилата за определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 и 10 от ЗДДС са във взаимна връзка, в облагаемия оборот на всяко заместващо лице се включват собствените му обороти от други дейности, определени по правилата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, към които се добавят, през първия ден на започване на дейността в обекта, облагаемите обороти, реализирани в обекта от всички предходни лица по правилото на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС.
Съгласно § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ПЗР на ЗИД на ЗКПО) лице, което към 01.01.2020 г. отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС, е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.
Предвид посочената разпоредба, задължение за подаване на заявление за регистрация до 15.01.2020 г. (включително) възниква за всяко лице, което към датата на влизане в сила на закона извършва дейност в търговски обект, в който е заместило без прекъсване или с прекъсване в рамките на по-малко от един месец свързано лице или лице, с което действа съгласувано, като дейността, която извършва това лице, е еднородна на извършваната дейност от заместеното лице и към 01.01.2020 г., чрез сумиране на собствените му обороти с оборотите на заместените лица, е достигнало облагаемия оборот по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Както е посочено и в издаденото от зам. изпълнителния директор на НАП становище № 20-00-22/03.02.2020 г. по приложението на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, в облагаемия оборот на заместилото лице, действащо в обекта към 01.01.2020 г., се включва облагаемият оборот, реализиран от него за периода от 01.01. 2019 г. до 31.12.2019 г. и реализираният в обекта от извършвалите последователно еднородната дейност преди него лица за периода от 01.02.2019 до 31.12.2019 г. Основанието за това е, че разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС няма ретроактивно действие, поради което няма как при сумиране на оборотите за регистрация да бъдат взети предвид оборотите от 12-те месеца преди същинската дата на заместване, тъй като тя е настъпила преди влизане в сила на нормата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС. Затова, по силата на § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО, извършеното през последните 12 месеца преди датата на влизане в сила на нормата (01.01.2020 г.) поемане на дейност, по смисъла и при условията на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, се счита за настъпило към 01.01.2020 г. Към тази дата се установяват и 12-те последователни месечни периоди по смисъла на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, включително текущия, оборотите от които следва да бъдат включени в оборота на лицето, за което са налице условията на § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО.
Съгласно чл. 108, ал. 1, т. 1 от ЗДДС основание за дерегистрация по избор възниква за лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 1, 97, 97б, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1, когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация. В тези случаи, по силата на чл. 109, ал. 2 от закона, регистрираното лице само избира кога да подаде заявление за дерегистрация до компетентната териториална дирекция на НАП. В заявлението се посочва основанието за дерегистрация и съгласно чл. 77, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и към него се прилага справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия, като в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е подадено заявление по чл. 109 от закона.
Предвид цитираната нормативна уредба и доколкото в запитването не е посочено конкретното основание, на което дружеството е регистрирано по ЗДДС, са възможни следните хипотези при определяне на облагаемия оборот за целите на процедурата по дерегистрация по инициатива на лицето:
1) лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС, без да попада в преходната разпоредба на § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО
При определяне на оборота за дерегистрация по ЗДДС лицето следва да сумира:
– собствените си облагаеми обороти за период от последните 12 месеца преди текущия, и
– оборотът, който по силата на ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС се счита реализиран от това лице през първия ден на започване на еднородна дейност в търговски обект, включващ оборота, реализиран в същия търговски обект от всички лица, извършвали последователно еднородната дейност преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди заместването, включително текущия месец. Тъй като по силата на законовата фикция, регламентирана в ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС, този оборот се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта, то и за целите на дерегистрацията този оборот ще се счита за част от оборота на това лице, реализиран към датата на продължаване на дейността от него в конкретния обект. Поради това, ако тази дата попада в 12-месечния период преди текущия по смисъла на чл. 108, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 96, ал. 1 от ЗДДС – то този оборот на заместените лица ще се включи изцяло в оборота на регистрираното лице, независимо че би могло част от него да е реализиран в предходни данъчни периоди преди последните 12 месеца преди текущия.
2) лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС по силата на § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО
При определяне на оборота за дерегистрация по ЗДДС лицето следва да сумира:
– собствените си облагаеми обороти за период от последните 12 месеца преди текущия, и
– облагаемите обороти на заместените лица, реализирани от последователното извършване на еднородната дейност преди него в търговския обект за период от 01.02. 2019 г. до 31.12.2019 г., в случай че 01.01.2020 г., към която дата се счита реализиран този оборот за регистрираното лице, попада в 12-месечния период преди текущия.
И при двете хипотези лицето следва да следи за своя оборот за текущия месец до датата на подаване на заявлението за дерегистрация по ЗДДС. Цитираният оборот подлежи на отразяване в справката за облагаемия оборот, в съответствие с разпоредбите на чл. 77, ал. 2, т. 1 от ППЗДДС.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/МИЛЕНА КРЪСТАНОВА/

5/5

Вашият коментар