Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за доходите на едноличен търговец (ЕТ) от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

КСО: чл. 4, ал. 3, т. 2; чл. 4, ал. 4; чл. 6, ал. 8 и 9;
НООСЛБГРЧМЛ: чл. 1, ал. 1 и 2;
НЕВДВПОВ: чл.3, ал. 3, т. 1;
ЗБДОО за 2016 г. и 2017 г.: чл. 9, ал. 1, т. 2; чл. 9, ал. 2

ОТНОСНО: Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за доходите на едноличен търговец (ЕТ) от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив с вх. № ………./03.06.2019 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка със изплатени парични обезщетения за бременност и раждане и последващ контрол от Ваша страна сте установили, че ССВ, ЕГН …… се е осигурявала, като самоосигуряващо се лице – собственик на ЕТ „Д– ДВ – СВ“ с ЕИК ……., авансово върху месечен осигурителен доход в размер на 2000 лв. за 2016 г., 2017 г. и за януари – март 2018 г. Окончателният размер на осигурителния доход попълнен в таблица № 1 към ГДД за 2017 г. е 0 лв., за 2016 г. е 24000 лв. За 2016 г. в таблица 1 към ГДД в колона 4 за избран осигурителен доход, върху който се дължат авансови осигурителни вноски е попълнен месечен осигурителен доход – 2000 лв., общо 24000 лв. и в колона 5.1 отново е посочен месечен доход – 2000 лв. , общо 24000 лв. от дейност като едноличен търговец. Установено е, че лицето е едноличен търговец, извършвал хазартна дейност.
Лицето не е представило ГДД и съответните приложения към тях за 2016 г. и 2017 г.
В тази връзка искате становище относно:
1. Коректно ли са попълнени таблици 1 към ГДД за 2016 г. и 2017 г.?
2. Какъв е окончателният осигурителен доход (авансовият, върху който са внесени осигурителни вноски или минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година) за 2016 г. и 2017 г., за лицата упражняващи единствено хазартна дейност?
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащите разпоредби по осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 (посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
Съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) задължението за осигуряване за самоосигуряващите се лица по чл. 4,
ал. 3, т. 1, 2 и 4 ат КСО – еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица – членове на неперсонифицирани дружества, лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
За периода, през който упражняват дейност, осигурителните вноски са за сметка на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (чл. 6,
ал. 8 от КСО).
Окончателен размер на месечния осигурителен доход лицата по чл. 6, ал. 8 определят по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд „Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.
В чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) е указано, че при определяне на годишния осигурителен доход се взема предвид за едноличните търговци и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, упражняващи трудова дейност; регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи преработена растителна и/или животинска продукция, чийто облагаем доход се формира по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ – облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски, размерът на пренесената данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ и застраховки „Живот“, ако са свързани с инвестиционен фонд; при определяне на годишния осигурителен доход не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.
Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър. Според ал. 2, точка 1 от същата разпоредба в облагаемия доход по ал. 1 не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности, които се облагат с алтернативни данъци по ЗКПО.
На основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от ЗКПО с алтернативен на корпоративния данък се облага дейността от организиране на посочените в този закон хазартни игри. Следователно доходите на едноличните търговци от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по чл. 5, ал. 4, т. 1 от ЗКПО, не се включват в облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ и не участват при формиране на годишния осигурителен доход на едноличните търговци.
Указанията за попълване на Приложение № 2 – за доходи от стопанска дейност като ЕТ към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. и 2017 г. са съобразени с цитираните разпоредби, поради което приходите и разходите от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по реда на ЗКПО, се изключват при годишното данъчно облагане по ЗДДФЛ. За тази цел в Приложение № 2 е предвиден механизъм, по който същите се приспадат от счетоводния финансов резултат за данъчното преобразуване. На ред 13 в колона 5 от Таблица № 1 и Таблица № 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, се пренася облагаем доход деклариран в Приложение 2, част III, ред 9.3 като в случай, че на ред 12, колона Б, шифър 8120 е попълнена сума от приспадане на данъчна загуба, тази сума се прибавя към облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част III, ред 9.3.
От горе изложеното следва, че доходите на едноличните търговци от хазартна дейност, подлежащи на облагане с алтернативен данък по ЗКПО, не се вземат предвид при определяне на окончателния размер на осигурителния доход по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО. В случаите, в които едноличните търговци извършват само хазартна дейност, окончателният месечен осигурителен доход е минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година.
Обръщам Ви внимание, че съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО за 2016 г. за самооисгуряващите се лица са определени следните минимални месечни размери на осигурителния доход като самоосигуряващи се лица, съобразно облагаемия им доход за 2014 г.:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.
За самоосигуряващи се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и започналите дейност през 2015 и 2016 г. минималният месечен осигурителен доход е
420 лв. (чл. 9, ал. 2 от ЗБДОО за 2016 г.).
Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО за 2017 г. за самоосигуряващите се лица са определени следните минимални месечни размери на осигурителния доход, съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 460 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
г) над 7500 лв. – 600 лв.
За самоосигуряващи се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и започналите дейност през 2016 и 2017 г. минималният месечен осигурителен доход е
460 лв. (чл. 9, ал. 2 от ЗБДОО за 2016 г.).

5/5

Вашият коментар