Определяне на окончателния годишен (патентен) данък по реда на ЗМДТ

3_5864/09.12.2008г.
ЗМДТ, чл. 61з
ЗДДФЛ, чл. 50,
Относно: Определяне на окончателния годишен (патентен) данък по реда на ЗМДТ
Според изложеното в запитването през периода 01.01.2008 – 31.03.2008г. Вие, в качеството си на ЕТ „М” сте извършвали дейност търговия на дребно с мебели в магазин, намиращ се в град С. На 01.04.2008г. сте закрили търговския си обект в гр.С, във връзка което сте подали декларация за промяна на обстоятелствата в съответната община в гр. С и от същата дата фирмата Ви упражнява дейност разносна (каталожна) търговия с дребни мебели, предмети за бита (закачалки, столове, поставки за телефони и др.).
Поставяте въпроса, дейността разносна търговия патентна ли е и ако е патентна как се определя патентният данък? Ако дейността се облага по общия ред, то в кой раздел на данъчната декларация следва да се отрази?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ обн. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., последно изменение ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г./ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г.,последно изм. ДВ. бр. 43/2008г.), изразяваме следното становище:
С оглед разпоредбите на чл. 61з от ЗМДТ (ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.), физическите лица, включително едноличните търговци се облагат с годишен патентен данък за доходите от тези дейности при кумулативното наличие на следните условия:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв. и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон;
3. извършваната дейност е посочена в приложение № 4 (патентни дейности).
В т.3 от приложение №4 към ЗМДТ като облагаема с годишен патентен данък е посочена дейността „търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта”. Видно от цитираната разпоредба, дейността „търговия на дребно” подлежи на облагане с патентен данък само в случаите, когато се извършва в обект по смисъла на т.24 от §1 на ДР на ЗМДТ, съгласно която „обект” е всяко място, помещение и/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по приложение № 4, в т. ч.:
а) средствата за подслон и местата за настаняване;
б) заведенията за хранене и развлечения;
в) магазините, сергиите, масите на пазари, тротоари и улични платна;
г) ателиетата, работилниците и други помещения, независимо от това дали те служат и за други цели, или са част от недвижим имот.
Тъй като в ЗМДТ липсва определение за „разносна търговия” се налага привличането на установена дефиниция в друг нормативен акт. Понятието “разносна търговия“ има своето легално определение в § 1, т.1 от ДР наНаредба№ Н-18 на МФ от 13.12.2006г. (обн. ДВ. бр. 106 от 27.12.2006 г., последно изм., бр. 79/2007 г.). Според тази норма “разносна търговия“ е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания. Основен елемент, отличаващ дейността „разносна търговия” от „търговията на дребно” е мястото на извършване, а именно при разносната търговия продажбите не се извършват в обект. В резултат на това не може да се приеме, че дейността разносна търговия попада в обхвата на т.3 от приложение №4 към ЗМДТ. Следователно тази дейност не подлежи на облагане с патентен данък по ЗМДТ, а по общия ред на ЗДДФЛ и по- конкретно Раздел ІІ на Глава пета от същия закон.
В запитването сте определили извършваната от Вас дейност освен като „разносна” и като „каталожна търговия”. Тъй като в действащото законодателство няма легална дефиниция на понятието “каталожна търговия” считаме, че същата е вид разносна търговия в случай, че не извършвате продажба по каталог от обект по смисъла на §1, т. 24 от ДР на ЗМДТ.
Съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:
1. придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28;
2. придобитите през годината доходи по чл. 13, ал. 3 и за доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
Предвид нормата на чл.64, ал.1 от ЗДДФЛ образците на данъчните декларации по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите. Тъй като към настоящия момент няма одобрен образец на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ за 2008г. не е възможно да Ви посочим конкретно в кое приложение следва да декларирате придобитите от Вас доходи през данъчната 2008г.
Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, които се облагат по общия ред се декларират в отделно приложение към годишната данъчна декларация. Едновременно с това доходите, подлежащи на облагане с годишен патентен данък се декларират също в отделно приложение, като данните от него не участват при формирането на общата годишна данъчна основа.
Предвид гореизложеното може да се обобщи, че ако през данъчната година Вие сте придобили доходи от дейност, обложена с годишен патентен данък и доходи, подлежащи на облагане по общия ред, следва да попълните две отделни приложения към годишната си данъчна декларация.
От друга страна следва да имате предвид, че независимо от облагането с патентен данък на дейността „търговия на дребно” е възможно всички придобити от Вас доходи през данъчната 2008г. да подлежат на облагане по общия ред. Това е така, тъй като съобразно разпоредбата на чл.61и, ал.2 от ЗМДТ, когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на ЗДДФЛ. В този смисъл е и разпоредбата на чл.39, ал.1 от ЗДДФЛ.
Следователно, ако за Вас е налице някое от посочените основания, всички доходи от дейността Ви като едноличен търговец през 2008г. ще подлежат на деклариране в приложението за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец. В този случай патентният данък подлежи на приспадане по реда на чл.40 от ЗДДФЛ.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »