ЗДДФЛ, чл.33, aл. 3,ЗДДФЛ, чл.33, aл. 4,ЗДДФЛ, чл.33, aл. 5,ЗДДФЛ, чл.77,ЗДДФЛ, чл.12

Изх. № 11-02-137
Дата:07.06.2011 год.
ЗДДФЛ, чл. 12;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3-5;
ЗДДФЛ, чл. 77.
ОТНОСНО: Определяне документално доказаната цена на придобиване при прехвърляне на дялове във връзка с прилагането на чл. 33, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 11-02-137/12.05.2011 г., изразявам следното становище:
Според описаната в писмото Ви фактическа обстановка, с договор за покупко-продажба от 22.02.2008 г. физическо лице (РВ) продава дяловете си в ЕООД „РВ” на други две физически лица (И.И. и М.С.), както следва:
?На И.И. – 1 663 дружествени дяла на стойност 1000 лева всеки, т.е. общата стойност на продадените дялове е 1 663 000 лева; и
?На М.С. – 832 дружествени дяла на обща стойност 832 000 лева.
В договора е записано, че всеки от купувачите е заплатил на продавача сумата от по 30 000 лв. преди подписването на договора, а останалата дължима сума ще заплати в едногодишен срок от подписване на договора. Посочили сте също, че на 29.04.2008 г., дружеството е продадено на офшорно дружество, като И.И. получава за своите дялове сумата3 439 389, 90 лв., а М.С. – 1 722 679, 04 лв. През 2009 г. лицата са подали годишна данъчна декларация за разликата между 3 439 389, 90 лв. и 1 663 000 лв., съответно -между 1 722 679, 04 лв. и 832 000 лв.
В тази връзка поставяте въпроса как следва да се определи документално доказаната цена на придобиване на дяловете във втората сделка и следвало ли е да се декларира неплатената сума? Предвид описаната фактическа ситуация, по поставените в писмото Ви въпроси изразявам следното становище:
На основание чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на дялове е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ, реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив.
Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари (чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ). Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗДДФЛ, в случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 от закона (в т.ч. и на дялове) доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.
В конкретния случай, доходът се смята за придобит от лицата през 2008 г., доколкото тогава е и конкретната дата на прехвърлянето на дяловете. Имайте предвид, че това е датата на фактическото им прехвърляне, а не датата на сключването на договора за покупко-продажбата на дяловете.
В обобщение на горното може да се каже, че по смисъла на ЗДДФЛ придобитият от лицата доход през 2008 г. е както следва:
– от Р.В. – 2 495 000 лв. (продажната цена на дяловете, които лицето е прехвърлило на И.И. и М.С.
– от И.И. – 3 439 389,90 лв. (продажната цена на 1 663 дяла, които лицето е прехвърлило на офшорното дружество); и
– от М.С. – 1 722 679,04 лв. (продажната цена на 832 дяла, които лицето е прехвърлило на офшорното дружество).
На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. В конкретния случай, предоставената информация е недостатъчна за да се прецени дали доходът на Р.В. е облагаем- за да се направи подобна преценка е необходимо да се уточни начинът на придобиване на това имущество.
Доходите, придобити от И.И. и М.С. през 2008 г., с оглед описаната фактическа ситуация, безспорно представляват облагаем доход и съответно подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. в срок до 30 април 2009 г. При формирането на облагаемия доход следва да се приложат разпоредбите на чл. 33, ал. 3 и 4, т.е. да се изчисли разликата между продажната цена и цената на придобиване на дяловете. Цената на придобиване се определя по реда на
чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ, като във вашият случай това е документално доказаната цена на придобиване на дяловете. ЗДДФЛ не дава специална дефиниция на понятието „документално доказана цена на придобиване”, нито препраща към други нормативни актове. В общия случай може да се каже, че това е цената на имуществото, посочена в документа за придобиването му. В конкретния случай, според описаните в писмото Ви факти, цената на придобиването на дяловете е упомената в съответните договори за покупко-продажба. Доколкото липсва информация за наличието на други документи, в които е посочена различна цена от цената, визирана в договорите, същата може да се приеме за документално доказана цена на придобиване на дяловете. Фактът, че е платена само част от договорената цена не е достатъчен аргумент същата да се приеме за документално доказана цена на придобиване.
От друга страна, фактът че сделките между Р.В. и И.И. и М.С. и между И.И. и М.С. и офшорното дружество са сключени в рамките на два месеца, както и други обстоятелства, установени в хода на производството могат да се приемат като основание за прилагането на чл. 77 от ЗДДФЛ. На това основание при определяне на задълженията на лицата по този закон в случаите на сделки между свързани лица, на сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на пазарни цени, трансфери, свързани с определена база, както и лихви по финансов лизинг, се прилагат съответно разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗКПО, когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане. Фактите и обстоятелствата, свързани с възможността за прилагане на цитираните разпоредби се установяват от органите по приходите в хода на производствата по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар