определяне на основата за облагане при възмездно придобиване на

Изх. № 26-И-116
Дата:09.08.2012 год.
ЗМДТ, чл. 15;
ЗМДТ, чл. 46, ал. 2, т. 1.

относно: определяне на основата за облагане при възмездно придобиване на
недвижим имот в случаите на облагаема доставка по ЗДДСи на
момента на придобиване на недвижим имот при публична продан по реда на ГПК
В отговор на поставенитевъпросиВи уведомяваме:
1.относно определяне на основата за облагане при възмездно продобиване на недвижим имот в случаите на облагаема доставка по ЗДДС
Привъзмездно прехвърляне на правонасобственост /респ.учредяванеили прехвърляне на ограничено вещно право/ върху недвижим имот в случаите, в които прехвърлителят е регистрирано по ЗДДС лице, данъкът при придобиване на имущества по ЗМДТ се начислява върху данъчната основа, определена от чл. 46, ал. 2, т. 1 ЗМДТ – т.е. върху по-високата между уговорената цена и данъчната оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ. „Уговорена цена” е цената, по коятостраните попрехвърлителната сделка са постигнали съгласие, безначислен ДДС .
Аргумент в подкрепа на това становище намираме в легалното определение на “пазарна стойност“, съдържащо се в § 1, т. 5 от ДР на ЗМДТ, според коетотова е „цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението”.
Аргумент в подкрепа на това становище се съдържа и в чл. 26, ал. 3 ЗДДС, според която данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката, т.е. в случаите на възмездно прехвърляне на недвижим имот от регистрирано по ЗДДС лице данък се начислява върху основа, формирана от стойността на доставката, данъкът при придобиване на имущества по ЗМДТ и всички други данъции такси, ако такива са дължими за доставката.
2. относно момента на придобиване на недвижим имот при публична продан по реда на ГПКпри обжалване на постановлението за възлагане на имота
При публична продан на недвижими вещи, когато лицето, обявено за купувач по реда на чл. 492-494 ГПК, внесе в срок дължимата сума, съдебният изпълнител му възлага имота с постановление. Придобивното основание е постановлението за възлагане.
По силата на новия текст на чл. 496, ал. 2 ГПК /доп. обн., ДВ бр. 49 от29.06.2012 г./ от деня на влизане в сила на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота, т.е. купувачът придобива този обем права, които са притежавали длъжниците, собственици на недвижимия имот, предмет на проданта, от деня на влизане в сила на възлагателното постановление. Възлагателното постановление по чл. 496, ал. 1 ГПК е властнически акт, издаден от компетентен орган, от който се пораждат гражданско-правни последици. Придобивното основание едеривативно,
2.
тъй като правата на купувача при публична продан са производни от правата на собственика-длъжник.
При обжалване по реда на чл. 435 и сл. ГПК постановлението не влиза в сила и не произвежда свързаните със стабилния акт правни последици, включително вещноправен ефект, т.е. лицето, на което е възложен имота, не става собственик. Двумесечният срок за деклариране по чл. 14, ал.1 ЗМДТ в тези случаи започва да тече от влизане в сила на съдебното решение, с което оспореният акт се оставя в сила.
Същите изводи относно момента на придобиване на вещни права върху недвижими имоти в производства по публична продан е поддържано от съдебната практика и при действието на предишната редакция на чл. 496, ал. 2 ГПК, според която «от деня на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота». «Съгласно чл. 496, ал. 2 от ГПК от момента на влизане в сила на постановлението за възлагане този, на когото е възложен имота придобива правото на собственост върху него» – Решение № 13 от 2011 г. по гр. дИзх. №1424/2010 г.на ВКС, в същия смисъл – Решение № 564 от 2010 по гр.дИзх. № 846/2010 г. на Окръжен съд – Добрич,Решение № 2651 от 2012 г. на Софийски градски съд.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОРНА НАП:
/п/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »