определяне на размера на данък върху добавената стойност при продажба на дълготраен материален актив съгласно разпоредбите на ЗДДС / в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 24-34-908
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: определяне на размера на данък върху добавената стойност при продажба на дълготраен материален актив съгласно разпоредбите на ЗДДС / в сила от 01.01.2007г./
Уважаеми господин,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-908/11.12.2007 г.Ви уведомява следното:
Според изложеното в запитването сте закупили през м.януари 2007г. машина за нуждите на дружеството, която е използвана за облагаеми доставки и е ползван данъчен кредит.
Въпросът Ви е: При последваща продажба на машината какъв размер на данък върху добавената стойност следва да начислите?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Общият ред за определянето на данъчната основа на доставките на територията на страната е посочен в чл. 26 от ЗДДС, а определянето й при специфичните случаи в чл. 27 от същия. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице. В тази сума не се включва данъкът върху добавената стойност. Нов момент в ЗДДС е уточнението, че не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
Така определената данъчна основа съгласно чл. 26, ал. З от ЗДДС се увеличава с:
1.всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;
2.всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката;
3.съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например
комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката;
4. стойността на неподлежащите на връщане от данъчно регистриран получател
обикновени или обичайни опаковъчни материали или контейнери.
Особени случаи на регулация на данъчната основа съгласно чл. 27 от ЗДДС са налице само за някои видове доставки. Съгласно ал. 1, т. 1 от същата правна норма при доставка на стоки по чл. 6, ал. З (съгласно който за възмездна доставка на стоки се считат всички случаи на предоставяне на стоката за лично ползване и на безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху нея, ако при придобиването е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит) и чл. 7, ал. 4 (който касае един от случаите за възмездна вътреобщностна доставка на
стоки), данъчната основа на доставката не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена – от данъчната основа при вноса.
Данъчната основа е пазарната цена при доставки между свързани лица по силата на чл. 27, ал. З, т. 1 от ЗДДС.
При положение, че за Вас не са налице някои от специфичните случаи за определяне на данъчната основа регламентирани в чл. 27 от ЗДДС, в общия случай данъчната основа при продажбата на машината е договореното възнаграждение между Вас и получателя като така определената данъчна основа се увеличава с елементите, посочени в чл. 26, ал. З от закона. Размерът на данъка се определя като данъчната основа се умножи по данъчната ставка /чл.67, ал.1 от ЗДДС/.
//

Оценете статията

Вашият коментар