Ползване на данъчното облекчение за деца при годишното определяне на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодател, който към 31 декември 2007 г. е работодател по основното трудово право

Изх. № 24-34-893
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Ползване на данъчното облекчение за деца при годишното определяне на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодател, който към 31 декември 2007 г. е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – София и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-34-893/05.12.2007 г.), Ви уведомявам следното:
1. Съгласно чл.49, ал.4, т.4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДЦФЛ) годишната данъчна основа, определена от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември, се намалява с данъчното облекчение за деца, когато работникът/служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година декларация по чл.21, ал.8 от ЗДЦФЛ, удостоверяваща, че към датата на подаването й са налице обстоятелствата по чл.21 от същия закон.
В ЗДДФЛ не са налице разпоредби, установяващи изисквания за предоставяне на други документи във връзка с ползването на данъчното облекчение за деца при годишното определяне на данъка от работодателя по основното трудово правоотношение.
2. На основание чл.21, ал.5, т.2 от ЗДДФЛ декларация от другия родител не се
представя, когато същият е неизвестен.
В случай, че съпругът от сключен впоследствие граждански брак, не е осиновил детето, чийто баща е неизвестен, този съпруг не се смята за родител на детето, поради което за него не следва да се попълват данни в декларацията по чл.21, ал.8 от ЗДДФЛ и съответно съпругът не следва да попълва декларацията по чл.21, ал.4 от същия закон -„Декларация от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки)“. В този случай на ред 3.7, респ. 4.7 или 5.7 от декларацията по чл.21, ал.8 от ЗДДФЛ като забележка следва да се посочи, че другият родител е неизвестен.
3. На основание чл.21, ал.5, т.2 от ЗДДФЛ декларация от другия родител не се
представя, когато не му е предоставено упражняването на родителските права в
случаите на развод.
При условие, че съпругът от последващия граждански брак не е осиновил детето/децата от предходния брак на майката, отговорът на поставения въпрос е идентичен с отговора в т.2 от настоящото писмо. Разликата е, че в този случай на ред 3.7, респ. 4.7 или 5.7 от декларацията по чл.21, ал.8 от ЗДДФЛ забележката следва да е в смисъл, че при развода упражняването на родителските права не е предоставено на другия родител.
//

Оценете статията

Вашият коментар