определяне на размера на данъка по чл. 245, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. №37-00-61
Дата:11.04.2013 год.
ЗКПО, чл. 245, ал. 1, т. 4
Относно: определяне на размера на данъка по чл. 245, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Внапостъпват запитвания, свързани с прилагането на чл. 245, ал. 1, т. 4 от ЗКПО (в сила от 01.01.2013 г.). Посочената разпоредба постановява, че се дължи данък за игри в игрално казино, за които се събират такси и комисиони за участие, в размер 15 на сто от събраните такси и комисиони за съответното тримесечие.
Съобразявайки относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по прилагането на чл. 245, ал. 1, т. 4 от ЗКПО:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обнародван ДВ, бр. 94/2012 г. – § 53 от Преходните и заключителни разпоредби са направени промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2013 г. Промените в разпоредбите на глава тридесет и втора „Данък върху хазартната дейност”от ЗКПО са във връзка с приетия нов Закон за хазарта (ЗХ), в сила от 1 юли 2012 г.
Съгласно чл. 242 от ЗКПО хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние, се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен. Хазартните игри по чл. 242 от ЗКПО са регламентирани в глава трета, раздели V „Игри с игрални автомати” и VІ „ Игри в игрално казино” от ЗХ.
Организаторите на посочените игри са данъчно задължени лица по раздел V, глава тридесет и втора от ЗКПО. На основание чл. 244 от същия закон данъкът се определя за вписаните в удостоверението за издаден лиценз и експлоатирани:
1. игрални автомати и/или виртуални игрални автомати в игрална зала, съответно всяко игрално място от тях;
2. игрални маси и/или виртуални игрални маси и игрални автомати и/или виртуални игрални автомати в игрално казино, съответно всяко игрално място от тях.
Размерът на данъка е определен с разпоредбите на чл. 245, ал. 1, т. 1-3 от ЗКПО в абсолютна сума на тримесечие според вида на игралното оборудване. Освен данъка върху игралното оборудване, от 1 януари 2013 г. на основание т. 4 от ал. 1 на чл. 245, ал. 1 от ЗКПО, се дължи и данък за игри в игрално казино, за които се събират такси и комисиони за участие, в размер 15 на сто от събраните такси и комисиони за съответното тримесечие.
Според определението, дадено в чл. 71 от ЗХ, игрите в игрално казино са хазартни игри, които се организират на игрални маси и с игрални автомати. Хазартни игри на игрални маси са: на рулетка, с карти, включително покер, със зарове и разновидностите им. В игрите се участва с различни залози, като печалбите в рамките на една игра на една игрална маса може да са различни.
С оглед цитираните разпоредби, данъкът върху игралното оборудване по точки 1, 2 и 3 на чл. 245, ал. 1 от ЗКПО и данъкът върху таксите и комисионите по т. 4 от същия член, се определят, съответно дължат, на самостоятелно материално-правно основание, а не алтернативно.
ЗКПО не дава определение на понятието „такси и комисиони” за целите на данъка по чл. 245, ал. 1, т. 4, което означава, че то следва да се разбира в общоприетия му смисъл.
Съгласно чл. 73 от ЗХ се допуска организиране на турнири на игри, организирани в игрално казино, като такива турнири могат да се провеждат само в игрални казина и само на игрални маси и игрални автомати, вписани в актуалните удостоверения за издаден лиценз на организатора. Правилата на турнирите, цената за допускане до участие, печалбите и начините на определянето им се посочват от организатора в игралните условия и правила и се утвърждават от Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Видно е, че ЗХ употребява израза „цената за допускане до участие”, като задължава организатора на турнири на игри да посочи начина на определянето й в игралните условия и правила, които се утвърждават от Комисията.
С цел изясняване на прилагането на чл. 245, ал. 1, т. 4 от ЗКПО във връзка с чл. 73 от ЗХ, е отправено запитване до ДКХ, в отговор на което Комисията е изразила становище с писмо Изх. № ЗП-40/04.04.2013 г. в следния смисъл:
„В утвърдените до настоящия момент представени от организатори на хазартни игри в игрално казино правила, турнирите могат да бъдат организирани с „цена за допускане до участие” /BUY IN/ или без „цена за допускане до участие” /FREE ROLL/. Когато турнирите се организират с „цена за допускане до участие” и гарантираният награден фонд е по-голям от събраните суми за участие, разликата се покрива от организатора. Ако гарантираният награден фонд е по-малък, разликата между парите, внесени за участие и раздадения награден фонд остава за организатора.
При всички случаи сумите, изплатени като награден фонд от организатора, се отчитат изцяло като негов разход и се включват като изплатени суми в отчет за получени и изплатени суми.”.
Предвид дадените разяснения от ДКХ относно същността на „цената за допускане до участие” и общоприетия смисъл на понятието „такси и комисиони за участие”, се налага изводът, че в данъчната основа за данъка по чл. 245, ал. 1, т. 4 от ЗКПО се включва онази част от цената за допускане до участие, която постъпва в патримониума на организатора на хазартни игри. В нея не се включва частта от цената за допускане до участие, която е предназначена за формиране на награден фонд за участниците в турнирите.
Освен това следва да се има предвид, че за игралните маси и игралните автомати, на които се провеждат турнирите, организаторите на хазартни игри дължат данък по чл. 245, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗКПО в абсолютна сума за съответното игрално оборудване, защото това оборудване се използва и за извършване на хазартна дейност и събиране на залози от организатора през времето, през което не се организират турнири.
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/БОЙКО АТАНАСОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

неиздаване от служители на община Стралджа на удостоверение за данъчна оценка на бивше летище /БАХТО/, принадлежало на АПК …….”, Ви уведомяваме

Изх. № …София 25.09.2006ДО ………………..КОПИЕ :ОБЩИНА гр.С ТР А Л Д Ж А ОБЛАСТЯМБОЛУважаеми г-н ………,В отговор на въпросите, които поставяте в жалбата си до

изпълнение от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на решение на Върховен административен съд, постановено по спор между него и община К

Изх. № 04-15-3Дата: 23.04.2018 год. ПЗР на ЗДДС, § 15г ОТНОСНО: изпълнение от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013

данъчното третиране по реда на § 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗДДС) на предоставянето на ВиК системи и съоръжения от община за

Изх. № 04-19-492Дата:24.10.2017 год. ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 7;ЗДДС, чл. 27, ал. 4;ЗДДС, чл. 130;ДР на ЗДДС, § 1, т.