Определяне на реда за извършване на поправка на очевидна фактическа грешка в издаден Акт за прихващане или възстановяване по реда на чл.129 от ДОПК

Изх. № 24-31-143
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Определяне на реда за извършване на поправка на очевидна фактическа грешка в издаден Акт за прихващане или възстановяване по реда на чл.129 от ДОПК
В отговор на запитване на Дирекция „ОУИ“ – гр…………….., постъпило с писмо с вх.№ 24-31-143 от 10.04.2007г. по описа на ЦУ на НАП относно определянето на реда за извършване на поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в издаден Акт за прихващане или възстановяване (АПВ), изразявам следното становище:
В случаите, когато АПВ съдържа минимално изискуемите реквизити, следва да се извърши преценка дали допуснатата грешка представлява несъответствие между формираната истинска воля на органа по приходите и нейното външно изразяване в писмения текст на АПВ или е налице допусната от органа по приходите грешка при формирането на вътрешната воля, която влияе върху съдържанието на акта и върху действителността на издадения АПВ. Вторият посочен пример на несъответствие на формираната воля с действителната фактическа обстановка, може да бъде отстранено по пътя на обжалване на самия акт, а не по реда за поправка на очевидна фактическа грешка.
Примери за допуснати очевидни фактически грешки в издадения АПВ, могат да бъдат: очевидно несъответствие между мотивите и диспозитива на акта; погрешно изписване на номера на акта;
погрешно изписване набанковатасметканалицето, завъзстановяване на претендираните суми,
-посочване на акта, с който са установени публичните задължения/вместо ревизионен акт – декларация/; погрешно посочване на сумата за възстановяване;
погрешно изписване на наименованието на задълженото лице, адреса за кореспонденция и др.
В ДОПК липсва изрична регламентация на поправка на явна фактическа грешка в издадения АПВ. Разпоредбата на чл.133, ал.З от ДОПК урежда поправката на очевидна фактическа грешка, но е пропуснат реда за поправка на явна фактическа грешка, допусната в другите актове, издавани от органите на НАП. С оглед на това, тъй като разпоредбата на чл.123, ал.З от
ДОПК е непълна, следва да намери приложение чл.46, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), който регламентира, че при непълнота на нормативния акт за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на тълкувания акт. В конкретния случай, в най-голяма степен на целта на закона отговаря разпоредбата на чл.133, ал.З от ДОПК, тъй като това е специална законова норма, която се прилага за поправка на допусната явна фактическа грешка. Следователно, в случаите, когато е допусната явна фактическа грешка в АПВ, същата следва да се поправи по реда на чл. 133, ал.З от ДОПК с Акт за поправка на допусната явна фактическа грешка, който е неразделна част от първоначалния АПВ
Допълнителен аргумент за прилагане на разпоредбата на чл. 133, ал.З от ДОПК относно поправката на очевидна фактическа грешка, допусната в ревизионния акт и относно АПВ, се извежда и от разпоредбата на чл.1 от ДОПК, която посочва, че с този кодекс се уреждат производствата по установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски. Доколкото поправката на очевидна фактическа грешка, допусната в АПВ не представлява изменение или отмяна на формираната воля на органа по приходите във връзка с установяване на наличие или липса на основания за прихващане и възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски и глоби, наложени от органите при НАП, считам, че след като Акта за поправка на очевидна фактическа грешка представлява едно цяло с изменения АПВ и може да се обжалва едновременно с него или самостоятелно, то производството по поправка на грешката, следва да се извърши по реда на поправка на очевидна фактическа грешка, предвиден в ДОПК.
Редът, предвиден в разпоредбата на чл.62, ал.2 от АПК е идентичен с предвидения в чл.133, ал.З от ДОПК, с оглед на което при позоваването на това основание, актът за поправка на фактическа грешка в АПВ ще породи същите правни последици.
Относно съдържащото се в писмото предложението за промени и допълнение в процедурите и образците, предвидени в Инструкция № 9.3 „Извършване на поправка на очевидна фактическа грешка“, Ви уведомявам, че своевременно ще бъде уведомена’ Дирекция „Моделиране и проектиране на бизнес процесите“ при /на НАП, за предприемане на съответните действия.
//

Оценете статията

Вашият коментар