прилагане на разпоредбите на ЗДДС

Изх. № 24-31-140/09
Дата: 05.03.2010 год.
ЗДДС, чл. 117;
ЗДДС, чл. 173.
Относно: прилагане на разпоредбите на ЗДДС
По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-140 /16.12.09г., изразявам следното становище:
I. В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:
В изпълнение на Рамково споразумение между Република България и ЕБВР, относно дейността на международен фонд „…………..” за подпомагане извеждането от експлоатация в България от 2001 г. , е подписано Споразумение за безвъзмездна помощ между „……………”ЕАД и ЕБВР. Въз основа на споразумението „…………..” ЕАД сключва договор с ……….. от Дания за доставка на предварително изолирани тръби и елементи.
В хода на ревизията органите по приходите са установили , че датското дружество издава съответните документи и отразява доставката като ВОД. Българското дружество не е отразило доставките в дневниците за покупки и продажби.
ІІ. Поставените въпроси по същество са свързани със следното :
1.Налице ли е основание за издаване на протоколи по чл. 117 от ЗДДС ?
2.Следва ли да се отразят в дневниците за покупки и продажби ?
III. Нормативна уредба:
•Чл. 117 от ЗДДС
•Чл. 173 от ЗДДС
IV.Становище на ЦУ на НАП:
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 173, ал.1 от ЗДДС за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата. За прилагането на нулевата ставка на основание чл.173, ал.2 от ЗДДС доставчикът е длъжен писмено да поиска становище от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за основанието за освобождаването. Предвид разпоредбата на чл.173, ал. 4 от ЗДДС за прилагането на нулевата ставка по тези доставки доставчикът е длъжен да разполага с документи, определени с правилника за прилагане на закона.
Съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 8 от ППЗДДС, нулевата ставка по чл.173, ал.1 ЗДДС се допуска само по отношение на доставки, извършени от основния изпълнител, който следва да е регистрирано по ЗДДС лице /чл.107, ал.2 от ППЗДДС/.
Процедурата за получаване на становище за прилагане на нулева ставка е уредена в чл. 107, ал. 1 от ППЗДДС, според който за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата. Съгласно ал. 2 от същия член – регистрираното по закона лице – основен изпълнител по договора по ал. 3, т. 3, подава писмено искане за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от закона до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – ….
В алинея 3 на чл. 107 от ППЗДДС е посочено какво трябва да съдържа искането, а именно:
1. наименование, дата на обнародване, дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., в които е предвидено
освобождаване на облагаеми доставки от данък върху добавената стойност или от данък, налог или вземане с еквивалентен на косвен данък ефект;
2.наименование на програмата или проекта, във връзка с които се осъществяват дос-тавките, за които се иска потвърждаване на наличието на основанията за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.
3.заверено от основния изпълнител копие на договора, сключен в изпълнение на
програма или проект по т. 2, съгласно който данъчно задълженото лице е основен
изпълнител, а възложител или получател е координиращият орган;
4.наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер и
идентификационен номер по ДДС на лицето – основен изпълнител по договора по т. 3;
5.наименование,седалище,адресна управление,идентификационенномерна
координиращия орган по т. 3, а когато същият е чуждестранно лице – наименование,
седалище и адрес на управление.
Потвърждение, че са налице основания за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона, се изпраща от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – ….., в 14-дневен срок от получаване на искането, съгласно чл. 107, ал. 4 от ППЗДДС.
Видно от приложения договор към запитването, сключен в изпълнение на Рамковото споразумение между Република България и ЕБВР е налице договор за дарение за принос в рехабилитацията на тръбопроводите от топло-разпределителната система на град В между Европейската банка за реконструкция и развитие, като администратор на фондовете от дарението, предоставени от международния фонд „………..” и „………….” ЕАД, като получател.
Към преписката не е приложено Потвърждение от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – ….., че са налице основания за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.
Предвид това и доколкото дружеството не е основен изпълнител по Договора следва, че в случая не е налице хипотезата предвидена в чл.173 от ЗДДС за прилагане на нулева ставка на данък върху добавената стойност.
По отношение на въпроса Ви за документиране с протокол по чл.117 от ЗДДС в случаите на ВОП, ви уведомяваме:
В чл. 13 от ЗДДС изчерпателно са посочени отделните хипотези, при които е налице вътреобщностно придобиване:
?ВОП е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическо-
то получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2. която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчи-кът е данъчнозадължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държа-ва членка;
?ВОП е и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща или
транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчнозадължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка;
?ВОП е и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща илитранс-
портира до територията на страната от територията на друга държава членка, незави-симо дали доставчикът е данъчнозадължено лице за целите на ДДС в друга държава членка;
?За възмездно ВОП, се смята и получаването на стоки на територията на страната
от данъчнозадължено лице, които ще се използват за целите на неговата икономическа
дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от
територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС и където стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност (чл. 13, ал. 3 отЗДДС);
В конкретния случай, ревизиращия екип следва да извърши преценка на наличие на условията за прилагане на режим на ВОП по чл. 13, ал. 1 от ЗДДС.
?
Доставчикът следва да е данъчнозадължено лице, което е регистрирано за цели-
те на ДДС в друга държава членка, като следва да е регистрирано за целите на ДДС лице в държава-членка към датата на данъчното събитие на ВОД по аргумент от
чл. 25, ал. 5 от ЗДДС.
?Предмет на вътреобщностното придобиване да са стоки
?Да е налице възмездност на придобиването
?Транспортирането на стоките следва да бъде до територията на страната от
територията на друга държава членка.
Ако в хода на ревизията се установи, че са налице кумулативно тези условия, следва да се приложим режимът, установен за ВОП, като данъкът за вътреобщностното придобиване се начислява, като се издава протокол не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем – чл. 117, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДДС. Протоколът, издаден в случаите на чл. 84 от ЗДДС, се включва в дневник продажби с код на документ (09), а данъчната основа и размерът на начисления данък се отразяват, както следва:
-колона 13 – Данъчна основа на вътреобщностните придобивания
-колона 15 – Начислен ДДС за ВОП и за получени доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 от
ЗДДС.
Размерът на данъка следва да се включи при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
Доколкото в случая данъчно задължено лице, което прилага режим на самона-числяване, не е спазило тези формални изисквания на ЗДДС, ревизиращия орган следва да има предвид разпоредбата на чл. 73 а от ЗДДС правна уредба. При съобразяване на норма-та на чл. 73а, ал.1 от ЗДДС, при доставки, данъкът за които е изискуем от получателя, пра-вото на приспадане на данъчен кредит е налице и когато
-доставчикът на стоката не е издал документ, който отговаря на изискванията на чл. 114, и/или
-получателят не разполага с документ по чл. 71, т. 2,4 и 5, и/или
-получателят не е спазил изискванията на чл. 72,
ако доставката не е укрита и данни за нея са налични в счетоводството на получателя.
В тази връзка следва да имате предвид указание № 91-00-121 / 20.03.2009 г. на изпълнителния директор на НАП относно данъчно третиране на случаите на самоначисляване на ДДС съгласно новите чл. 73а и чл. 180а от ЗДДС и § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС
Независимо от горното компетентен да установи данъчните задължения, съответно резултати за ревизираните данъчни периоди по ЗДДС на ревизираното дружество е органът по приходите, който осъществява производството по реда на ДОПК. Същият на основание на чл.4 от ДОПК осъществява производството самостоятелно и независимо в рамките на своите функционални компетентности, съобразявайки всички относими към осъществените доставки факти и обстоятелства.
Подчертаваме, че изложеното становище е принципно, като облагането следва да
бъде извършено съобразно конкретиката на установените факти и обстоятелства от
компетентния за това орган. Органът по приходите следва да извърши в рамките на
своите правомощия, прецизна преценка за наличието на основания за право на
приспадане кредит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар