Определяне на режима на облагане по ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 2006г., изм. ДВ, бр.108/ 2006г. в сила от 01.01.2007г.) на предоставянето на авторските и сродни на тях права по Закона за авторското право и с

Изх. № 04-10-6
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-ЖА ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Определяне на режима на облагане по ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 2006г., изм. ДВ, бр.108/ 2006г. в сила от 01.01.2007г.) на предоставянето на авторските и сродни на тях права по Закона за авторското право и сродните му права (АПСП)
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ……………,
В отговор на Ваше запитване, постъпило с писмо с вх.№ 04-10-6 от 27.12.2006г. по описа нана НАП, свързано с тълкуването на разпоредбите на ЗДДС и режима на облагане на предоставяне на ползването и управлението на авторското право и сродните му права, приложено, изпращаме Ви Указание № УК-2 от 12.02.2007г. на министъра на финансите.
Относно начисляването на данъка при сделките, сключени между издател и автор на произведение на литературата, музиката или друг вид изкуство, изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.43 от ЗАПСП, с издателския договор авторът отстъпва на издателя правото да възпроизведе и разпространи произведението, а издателят се задължава да извърши тези действия и да заплати авторското възнаграждение. С оглед на тези му характеристики, издателският договор като възмезден, при който авторът попада в кръга от лицата, упражняващи свободна професия ( § 1, т.29 от ДР на ЗДДФЛ), в случаите, когато са с място на изпълнение на територията на страната, ще се третират като облагаеми доставки.
В тази връзка, по силата на чл.86 от ЗДДС за издателя, в случай, че е регистрирано за целите на ЗДДС лице, възниква задължение да начисли данък върху
1
доставката, представляваща издаване на произведението и неговото разпространение, съгласно условията, включени в издателския договор.
Задължение за начисляване на данъка не възниква в случай, че издателят не е регистрирано лице по ЗДДС в България, по аргумент за противното от разпоредбата на чл.86, ал.1 от ЗДДС, за него възниква задължение да следи оборота от облагаемите доставки, с оглед спазване на изискването на задължителна регистрация по реда на чл.96 от ЗДЦС.
Приложение:
Указание № УК-2 от 12.02.2007г. на Министъра на финансите.
//

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »