изпълнение от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.“ на решение на Върховен административен съд, постановено по спор между него и община К

Изх. № 04-15-3
Дата:23.04.2018 год.
ПЗР на ЗДДС, § 15г
ОТНОСНО: изпълнение от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“на решение на Върховен административен съд, постановено по спор между него и община К
С Ваше писмо, заведено вна(ЦУ на НАП) с вх. № …………. отправяте молба за предоставяне на информация, респективно доказателства и документи, касаещи упражняване право на приспадане на данъчен кредит, включително по посочени в писмото четири броя фактури от община К във връзка с изграждане на ВиК системи и съоръжения в изпълнение на водни проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“
В резултат на подадена от кмета на община К жалба до Административен съд – …… …. срещу изявление за верификация на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (УО на ОПОС), съдържащо се в писмо с Ваш изх. №………., със свое Решение №……/14.03.2018 г. по адм. дело №……/2017 г. Върховният административен съд на Република България (ВАС) връща административната преписка за ново произнасяне в срок от тридесет дни в частта, с която е отказана верификация на разходи, представляващи данък върху добавената стойност (ДДС) по посочени в решението четири броя фактури.
В изпълнение на решението на ВАС, сте изпратили на бенефициента писмо Вашизх. №…………………. като в т. 1 искате да Ви бъдат предоставени доказателства за направеното от бенефициента в писмо техен изх. №………/15.10.2015 г. (ваш вх. №…../16.10.2015 г.) твърдение, че община К е предприела действия, довели до извод, че е невъзможно ДДС по описаните в писмото четири броя фактури да се възстанови от НАП. Към момента даденият в писмо Ваш изх. №……../21.03.2018 г. срок е изтекъл, без да сте получили отговор.
В тази връзка, с оглед необходимостта от спазване на Решение №……/14.03.2018 г. по адм. дело №……/2017 г. в посочения от ВАС срок, както и на основание чл. 41 и 44 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), отправяте молба до НАП за съдействие. Изисквате спешно да Ви се предостави пълна информация, респ. съответните документи и други доказателства, относно това, дали община К е отправяла запитвания или е осъществила друга форма на контакт с НАП, чийто предмет е начинът за прилагане от нея на Указание №91-00-137 от 24.03.2014 г. на министъра на финансите относно актуализиране на указание за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013 г., издадено с №91-00-502/27.08.2007 г., както по принцип, така и по-специално за посочените в писмо Ваш изх. №…………../22.04.2016 г. и писмо техен изх. №……../15.10.2015 г. четири броя фактури.
Във връзка с изложеното Ви информирам следното:
Понятието „възстановим ДДС“ е дефинирано в §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013 г. в сила от 01.01.2007 г. (ПМС 62/2007, обн. ДВ, бр. 27 от
30.03.2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 101 от 9.12.2014 г.) на Министерския съвет на Република България и това е сумата на платения ДДС, която регистрираното по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лице има право да приспадне от задълженията си по ЗДДС, включително когато, като е имало това право, не го е упражнило по реда на закона.
Определянето на ДДС като възстановим данък е в пряка връзка с възможността начисленият данък за получени доставки на стоки или услуги във връзка с изграждане на ВиК системи и съоръжения да се определи като данък с право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС. Невъзможността да се приспадне платеният данък за закупените стоки или услуги по реда на ЗДДС определя същия като невъзстановим данък. В този смисъл възстановимият ДДС е недопустим разход.
Относно третирането на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз е издадено указание на министъра на финансите изх.№91-00-502/27.08.2007 г., което е актуализирано с Указание изх.№ 91-00-137/24.03.2014 г. В Приложение №2 към последното писмо е даден примерен списък на дейности, извършвани в изпълнение на проекти, финансирани със средства по Оперативните програми на Европейския съюз и свързаното с тях третиране на ДДС като възстановим/невъзстановим данък. В цитираното приложение начисленият ДДС във връзка с получени доставки на стоки и/или услуги, свързани с дейностите по проектиране, изграждане, разширение, реконструкция и модернизация на водоснабдителни и канализационни мрежи на територията на Република България, се определя като данък с право на приспадане на данъчен кредит, респективно възстановим ДДС.
В случая следва да се има предвид разпоредбата на §15г от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗДДС, (обн. ДВ, бр. 41 от 05.06.2015 г., в сила от 09.06.2015 г.), съгласно която общини, регистрирани по този закон, които не са упражнили правото си на приспадане на данъчен кредит в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС за начислен след 1 януари 2007 г. ДДС за получени от тях доставки на стоки и/или услуги за изграждане на ВиК системи и съоръжения в изпълнение на водни проекти, включително по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, могат да упражнят право на данъчен кредит за тези доставки. Общините упражняват правото по §15г по реда, регламентиран с §3 от ПЗР на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 41 от 05.06.2015 г., в сила от 09.06.2015 г.).
С разпоредбата на §15г от ПЗР на ЗДДС се създаде възможност на общини, регистрирани по този закон, които не са упражнили правото си на приспадане на данъчен кредит в срока по чл. 72 от закона за начислен след 1 януари 2007 г. ДДС за получени от тях доставки на стоки или услуги за изграждане на ВиК системи и съоръжения в изпълнение на водни проекти, включително по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, да упражнят право на данъчен кредит за тези доставки. За да се възползват от тази възможност, общините следваше да подадат в компетентната Териториална дирекция (ТД) на НАП декларация-опис (по образец). Сроковете за подаването на тази декларация са следните:
1. от влизането в сила на този закон до 31 юли 2015 г. – за получените доставки, за които данъкът е станал изискуем през данъчни периоди от януари 2007 г. до ноември 2013 г., включително;
2. от 1 януари 2016 г. до 31 юли 2016 г. – за получените доставки, за които данъкът е станал изискуем през данъчни периоди след 1 декември 2013 г.
Видно от цитираните разпоредби на ЗДДС общините, регистрирани по този закон, които са искали да се възползват от предоставената възможност на §15г, е следвало да подадат в компетентната ТД на НАП декларация-опис (по образец) в срок от влизането в сила на този закон до 31 юли 2015 г. – за получените доставки за изграждане на ВиК системи и съоръжения в изпълнение на водни проекти, включително по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, за които данъкът е станал изискуем през данъчни периоди от януари 2007 г. до ноември 2013 г., включително, а за получените доставки, за които данъкът е станал изискуем през данъчни периоди след 01.12.2013 г. – в периода 01.01.2016 г. – 31.07.2016 г.
Предвид изложеното считам, че за община Кпо силата на цитираната нормативна уредба е било налице право на приспадане на данъчен кредит за начислен ДДС във връзка с получени доставки на стоки и/или услуги в изпълнение на проект „Реконструкция и разширение на канализационната и водопреносната мрежа в агломерация К, включително селата Л, Ж и С“ предвид обстоятелството, че същите се използват за извършване на облагаеми доставки. Това право е могло да бъде упражнено по общия ред на ЗДДС, включително и по реда на §15г от ПЗР на ЗДДС. В случай че общината не е приспаднала сумата на платения ДДС от задълженията си по ЗДДС, следва да се приеме, че същата, в качеството си на регистрирано по ЗДДС лице, е имала това право, но не го е упражнила по реда на закона.
Предвид изложеното, независимо дали община К е приспаднала или не е приспаднала сумата на платения ДДС от задълженията си по ЗДДС, с оглед преценката за допустимост на разхода за ДДС при изпълнение на водни проекти, включително по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, същият следва да се прецени като възстановим ДДС.
Въпреки че съгласно писмо изх. №…../15.10.2015 г. на община К три от посочените фактури касаят авансово плащане, считам, че и по отношение на тях е приложим редът на §15г от ПЗР на ЗДДС, т.е. приложимо е изложеното по-горе относно характера на разхода за данъка като възстановим ДДС.
Независимо от обстоятелството отправено ли е запитване от общината към НАП за изясняване на горните обстоятелства, характерът на данъка като възстановим се определя от регламентацията по ЗДДС на правоотношенията по изграждане на ВиК системи и съоръжения в изпълнение на водни проекти, съответно от регламентираното право на приспадане на данъчен кредит за получени доставки на стоки и услуги във връзка с тези проекти.Все пак в отговор на отправеното запитване Ви информирам, че в дирекция ОДОПпри ЦУ на НАП, която се явява компетентна дирекция по отношение на община К, не се установи да е постъпило запитване от същата относно правото на приспадане на данъчен кредит за получени доставки на стоки и услуги по изграждане на ВиК системи и съоръжения в изпълнение на водни проекти.
Информирам Ви, че конкретна информация относно това дали община К е упражнила право на приспадане на данъчен кредит по конкретните фактури може да бъде предоставена с писмено съгласие на лицето или въз основа на акт на съда на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
ЗАМ.
/АЛ.ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията

Вашият коментар