определяне на цена по сделка с недвижим имот, осъществена между свързани лица

Изх. №07-00-20
Дата: 11.12.2008 год.
ЗКПО, чл. 15.
Относно:определяне на цена по сделка с недвижим имот, осъществена между свързани лица
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № 07-00-20/09.12.2008 г., в което се поставят въпроси, свързани с определяне на продажна цена на недвижим имот по сделка между „……………………“ ЕАД (продавач) и ………………..(купувач) с оглед обстоятелството, че …………………….. е едноличен собственик на капитала на „………………………“ ЕАД. По-конкретно въпросът, който поставяте касае начина на определяне на цената на сделката, а именно дали тя може да бъде извършена по данъчна оценка или следва да бъде съобразена с пазарната цена на имота.
В съответствие с компетентността на Изпълнителния директор на НАП, установена в чл. 10. ал.1 от ЗНАП изразявам следното становище:
От изложените факти е видно, че ………………………. и „………………………“ ЕАД са свързани лица по смисъла на § 1. т. 13 от ДР на ЗКПО, където е направено препращане към определението, дадено в § 1, т.3 от ДР на ДОПК.
Данъчното третиране на взаимоотношенията между свързани лица е регламентирано с разпоредбата на чл. 15 от ЗКПО.Същата постановява,че когато свързани лица
осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчния финансов резултат, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчният финансов резултат се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица. Това означава, че взаимоотношенията между свързаните лица следва да са подчинени на пазарни принципи, на които обичайно се подчиняват взаимоотношенията между несвързаните лица. Следователно за данъчни цели сделките между свързани лица следва да бъдат реализирани по пазарни цени.
В § 1, т. 14 от ДР на ЗКПО е определено, че “пазарна цена“ е цената по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ДОПК и това е „..сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани“.
В § 1, т. 10 от ДР на ДОПК са регламентирани методите за определяне на пазарните цени, както следва:
1.методът на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци;
2.методът на пазарните цени, където обичайната пазарна цена е цената,
използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма
на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната
печалба;
3.методът на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се
определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба;
4.методът на транзакционната нетна печалба;
5.методът на разпределената печалба.
С Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. на Министъра на финансите се уреждат редът и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени между свързани лица за целите на данъчното облагане, когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, отличаващи се от условията между несвързани лица.
При определяне на пазарните цени за целите на ЗКПО данъчно задължените лица стриктно следва да се придържат към използване именно на някой от изброените методи за определяне на пазарни цени. В Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. е определено, при какви условия кой метод може да бъде ползван, като е допустимо едновременно прилагане на два или повече метода /чл. 10 от Наредбата/ в случаите, когато самостоятелното прилагане на методите не води до резултат, отразяващ обичайните търговски и финансови взаимоотношения между независими лица при съпоставими условия. Следователно трябва да бъде избран подходящ метод в съответствие с определените в закона пет метода или комбинация от тях, с оглед казаното по-горе.
Съгласно чл. 62 от Наредба № Н-9/2006г. органът по приходите анализира определените цени като следва избрания от задълженото лице метод. В случай, че се установи, че избраният от задълженото лице метод не води до резултат, който би бил постигнат в обичайни търговски или финансови взаимоотношения между независими лица при съпоставими условия, той прилага метод, който съответства на целта по чл. 4 от Наредбата. При прилагане на методите за определяне на пазарните цени органът по приходите може да събира и анализира допълнителна информация, различна от предоставената от задълженото лице, като например статистическа, борсова, митническа и всякаква друга необходима информация за анализите на сделките между свързани лица и сделки, чрез които се постига отклонение от данъчно облагане.
В заключение е необходимо да отбележим, че съгласно чл. 65 от Наредбата, за целите на определяне на пазарните цени при необходимост могат да се ползват и оценки на лицензирани оценители и заключения на вещи лица.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар