Данъчно третиране на училищни настоятелства.

ИЗХ. №…
….2006ГОД.
ДО
……………..
Относно: Данъчно третиране на училищни настоятелства.
В съответствие с поставени въпроси в писмо вх.№ в ЦУ на НАП ………./20.03.2006г. и съгласно правомощията и компетентността на Изпълнителния директор на НАП, определени в чл.10, ал.1, т.10 от Закона за НАП, изразявам следното становище:
На основание чл. 6, ал. (1), т.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ местните юридически лица, които не са търговци, когато извършват стопанска дейност или отдават под наем движимо и недвижимо имущество са данъчно задължени лица. Съгласно чл. 4, ал. (1) от ЗКПО същите се облагат за печалбата и доходите им, получени от сделки по чл. 1 от Търговския закон, извършвани по занятие, включително от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество.
В чл. 1 от Търговския закон е дадено легално определение на понятието търговец. За да бъде такова едно юридическо лице, то трябва по занятие да извършва някои от дейностите, изброени в ал. 1 на чл. 1, или пък същото лице да е организирало предприятие, което по предмет и обем да изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже и да не извършва дейностите по ал. 1 (чл. 1, ал. 2 ТЗ).
В конкретния случай, съгласно чл. 46б от от Закона за народната просвета /ЗНП/ “Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или учредителния си акт.”
Съгласно чл.46в от ЗНП за постигане на целите си настоятелствата: “съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището,
детската градина или обслужващото звено и контролират целесъобразното им разходване;… подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището, детската градина или обслужващото звено;… подпомагат създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на децата и учениците;… съдействат при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището, детската градина или обслужващото звено; … съдействат за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците” и др.
Извършването на платени образователни услуги представлява дейност по занятие за училищното настоятелство. Приходите от нея се формират на пазарен принцип, а дейността по предмет и обем изисква воденето на делата по търговски начин.
Т.е. налице са всички белези на търговска дейност, която по силата на ЗКПО се определя като стопанска, респективно – за реализираната от нея печалба се дължи корпоративен данък.
По отношение на Вашият втори въпрос, относно възможността за ползване на данъчни преференции Ви уведомявам следното:
ЗКПО урежда данъчни преференции за юридическите лица, които се предоставят под три различни форми, а именно:
1.Намаления на финансовия резултат:
Съгласно чл.23, ал.1 от ЗКПО размерът на облагаемата печалба се получава, като финансовият резултат от отчета за приходите и разходите се преобразува чрез неговото увеличаване или намаляване за данъчни цели. Част от намаленията на финансовия резултат са определени като данъчни облекчения с разпоредбата на § 1, т.19 от ДР на ЗКПО.
2.Преотстъпване на корпоративен данък:
Съгласно § 1, т.18 от ДР на ЗКПО “преотстъпване на данъка“ е правото на данъчно задълженото лице да не внася в бюджета определените по реда на този закон и начислени суми за данъка, които остават в патримониума на данъчно задълженото лице или се разходват за цели, определени със закон. Преотстъпването на корпоративния данък е уредено с разпоредбите на чл. 59 и чл.61 – чл.61д от глава десета на ЗКПО. Необходимо да се имапредвид, че преотстъпването на корпоративен данък по реда на тези разпоредби е обвързано с изпълнението на допълнителни условия, регламентирани с чл.61е и чл.61з.
3.Намаление на корпоративен данък.
Намалението на корпоративния данък е регламентиранос разпоредбата на чл.60, ал.1 от ЗКПО. Тази преференция се прилага, само когато изпълнението на предвидените в нея условия е осъществено изцяло в административните граници на общините, посочени в чл.60, ал.3 от ЗКПО. Прилагането на тази разпоредба също е обвързано с изпълнението на допълнителни условия, регламентирани с чл.61е и чл.61з.
Зам.изпълнителен директор на НАП

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *