определяне на ценовите зони, необходими при изчисляване на данъчните оценки на недвижимите имоти съгласно нормите по Приложение № 2 към ЗМДТ, Ви уведомяваме:

Изх. № 04-19-310
София 16.03.2006
ДО
ОБЩИНА
……………………
КОПИЕ: …………………..
В отговор на въпросите относно определяне на ценовите зони, необходими при изчисляване на данъчните оценки на недвижимите имоти съгласно нормите по Приложение № 2 към ЗМДТ, Ви уведомяваме:
1. По силата на чл. 6, ал. 5, т. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ гр. Чирпан е І -ва категория, ІІ-ра група, следователно за целите на облагането по ЗМДТ това населено място е І-ва категория, втора група. В служебната страница на декларацията по чл. 14 ЗМДТ, в т. 1, б. „а” като категория се попълва І-вакатегория, ІІ-ра група. Промяната в образеца на декларацията следва измененията в ЗМДТ, в сила от 01.01.2006 г., според които понятието „функционален тип” на населеното място е заменено с „категория” на населеното място. Основанието е чл. 36 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и издадените въз основа на него нормативнии административни актове. На същотооснование със заповед № РД-02-14-256 от 31 май 2004 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството се определят категориите на общини, райони, кметства и населени места. С чл. 37 ЗАТУРБ се въведе Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици, който замени ЕКНМ. Кодът по ЕКНМ съответно е заменен с код по ЕКАТТЕ.
2. Зонирането на населените места е уредено освен в ЗМДТ, в глава седма на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. За целите на определянето на базисните пазарни цени на земите правилникът в чл. 97 въвежда зониране на населените места от различните функционални типовеи съответно базисни цени на земите в зависимост от зоната, в която се намират. По аналогичен начин се процедира при определяне на наемните цени на жилища /чл. 38 от правилника/.
3.При условие, че общинският съвете определил за гр. Чирпан три зони, облагането по ЗМДТ е извършено в съответствие с коефициентите за местоположение от таблица 3 на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Приложение № 2 към закона,отнасящи се до І, ІІ-ра и ІІІ-та зона. По същия начин, ако в населени места от ІV-та и V-та категория не са определени две зони, а само една, облагането се извършва в съответствие с коефициентите за І-ва зона. Законът в чл. 6, ал. 1 от Приложение № 2 урежда хипотеза, в която не са определени зони, следователно допустимо е определянето на зони, които не съответстват напълно /като брой/ науредените в ЗМДТ.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:
СТОЯНМАРКОВ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.26

Изх.№ 53-00-71412.01.2018 г. чл. 26 от ЗДДС В запитването е посочено, че съгласно сключен договор за наем предприятието…

данъчно третиране на приходи от услуги, реализирани от Национална служба …………… съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-34-55Дата:08.05.2014 год.ЗКПО, чл. 248Относно: данъчно третиране на приходи от услуги, реализирани от Национална служба …………… съгласно…