Определяне размера на данъка по реда на Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Определяне размера на данъка по реда на Закона за данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-4 от 29.06.2018 г., относно определяне размера на данъка по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Община П е сключила договор, в който не е фиксирана точно определена стойност, а размерът на аванса е определяем. В договора са определени две условия, чието изпълнение е необходимо за извършване на авансово плащане – „подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж“ /Приложение 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба от 31 юли 2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство/ и представяне на фактура от страна на избрания за изпълнител участник.“
Зададен е следният въпрос: При така сключения договор и при изпълнени условия необходими за извършване на авансово плащане, следва ли върху сумата от 37 410,73 лв. представляващи 30% от стойността на договора без ДДС да бъде начислен и преведен 20% ДДС в размер на 7 482,15 лв. и за авансовото плащане да бъде издаден данъчен документ, в който е посочена данъчна основа в размер на 37 410,73 лв. представляващи 30% от стойността на договора без ДДС и изискуемия данък на отделен ред в размер на 7 482,15 лв.?
Предвид това, че към запитването не е приложено четливо копие на договора, изразявам следното принципно становище относно определяне размера на данъка по реда на ЗДДС:

Размерът на дължимия за доставката данък върху добавената стойност зависи от конкретното споразумение между страните по договора.
Когато е договорено възнаграждение без данък, определянето му се извършва като данъчната основа на доставката се умножи по данъчната ставка.
Единствено в случаите, при които не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗДДС, се приема, че той е включен в договорената цена и определянето му се извършва по посочената в чл. 53, ал. 2 от ППЗДДС формула.
От формулирания в запитването въпрос става ясно, че определената стойност по договор е без ДДС. В този случай е приложима разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗДДС, т.е. данъчната основа на доставката се умножава по данъчна ставка 20%.
Освен това е необходимо да се има предвид и разпоредбата на чл. 25, ал. 7 от ЗДДС. По силата на същата, когато преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.
Следва да имате предвид, че органите по приходите, осъществяващи съответното производство имат оперативна самостоятелност и извършват преценка относно взаимоотношенията между страните, съобразно представените им документи. Това е пряко отражение и на действието на принципите от ДОПК за обективност, самостоятелност и независимост в тяхната дейност.

5/5

Вашият коментар