определяне режима на облагане с ДДС на получено комисионно възнаграждение за предсрочно натоварване на кораб, във връзка с извършена вътреобщностна доставка на стоки.

2_2899/08.12.2008
Чл.26, ал.3, т.3 от ЗДДС
Относно: определяне режима на облагане с ДДС на получено комисионно възнаграждение за предсрочно натоварване на кораб, във връзка с извършена вътреобщностна доставка на стоки.
Уважаеми г-н К,
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В с вх. № год., изразявампринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
В писмото си сочите, чедружеството Ви е регистрирано по ЗДДС лице и извършва износ на стоки за трети страни и вътреобщностни доставки на лица, регистрирани за целите на ДДС в държави членки на ЕС. Сключили сте договор за доставка на стоки с лице, регистрирано по ДДС вИспания, съгласно който разходите за транспорт на стоките по море са за сметка на испанския Ви клиент. В договора е предвидена възможност да получите комисионно възнаграждение от клиента Ви, при условие, че натоварването на кораба приключи преди определената Ви крайна дата – 10.08.2008 год.
Описвате също, че е постигнато споразумение да Ви бъде изплатено комисионно възнаграждение, отделно от стойността на извършената от Вас към испанския Ви контрагент вътреобщностна доставка, във връзка с което сте му издали фактура за извършената услугата с начислен данък върху добавената стойност на основание чл.21, ал.1 от ЗДДС.
Поставеният въпрос по същество е свързан с определяне на данъчния режим на описаната от Вас доставка на услуга.
Извършената от Вас продажба на стоки на лице, регистрирано за целите на ДДС в Испания може да бъде определена като вътреобщностна доставка, ако са изпълнени кумулативно визираните в чл.7, ал.1 от ЗДДС условия и притежавате, посочените в чл.45 от ППЗДДС документи, удостоверяващи вътреобщностния характер на доставката.
Съгласно чл.52, ал.1 и чл.26 от ЗДДС, данъчната основа на вътреобщностната доставка се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице. В данъчната основа на доставката следва да се включат и:
– всички други данъци и такси, в т.ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;
– всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката;
– съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисионна, опаковане, транспорт, застраховка и други пряко свързани с доставката;
– стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако не подлежат на връщане; ако тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането.
Основание за това увеличение на данъчната основа на доставката е разпоредбата на чл.26, ал.3 от ЗДДС.
Предвид гореизложеното, в описаният от Вас случай считаме, че полученото възнаграждение за предсрочно натоварване на транспортното средство, с което се превозва стоката от територията на страната до територията на Испания, представлява съпътстващ разход, пряко свързан с доставката, с който следва да увеличите данъчната основа на извършената от Вас към испанския Ви контрагент вътреобщностна доставка.
Вътреобщностните доставки по чл.7 от ЗДДС, с изключение на освободените вътреобщностни доставки по чл.38, ал.2 от ЗДДС са облагаеми с нелева ставка на данъка.
Издадената от Вас фактура с начислен ДДС може да бъде коригирана по реда на чл.116 от ЗДДС, а за увеличението на данъчната основа на вътреобщностната доставка следва да издадете дебитно известие към фактурата, с която сте документирали съответната доставка.
Следва да имате предвид, че съгласно чл.115, ал.2 от ЗДДС дебитните и кредитните известия във връзка с фактурирани вътреобщностни доставки се издават задължително не по-късно от пет дни от възникване на съответното обстоятелство, водещо до изменение на данъчната основа на доставката.
Посочената в писмото Ви разпоредба на чл.21, ал.3 от ЗДДС е приложима само при доставка на посочените в т.2, б. „а” – б. „н”услуги.

Оценете статията

Вашият коментар