определянето на данъчната основа при продажба на недвижим имот и декларирането на сделката по реда на чл.41 от Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ отм./ от продавача-физическо лице,

Чл.12, ал.1, т.б.”а” и „б”, чл.24, ал.1, чл.41, ал.1 от ЗОДФЛ
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ ИТ-00-53/27.02.2007 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, относно определянето на данъчната основа при продажба на недвижим имот и декларирането на сделката по реда на чл.41 от Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ отм./ от продавача-физическо лице, и задължението на купувача – местно юридическо лице, да предостави справка по образец в ТД на НАП по седалището си, за изплатения доход на продавача по реда на чл.57, ал.1 от ЗОДФЛ/отм./.
По 1, 2 и 3 въпрос:
Съгласно чл.24, ал.1 от ЗОДФЛ/отм./, данъчната основа при продажба или замяна на недвижимо имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество. При определяне на актуализираната цена на придобиване на имуществото по ал.1 от ЗОДФЛ/отм./, се прилагат разпоредбите на чл.33, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. По смисъла на чл.24, ал.3 от ЗОДФЛ/отм./, актуализираната цена е данъчната оценка на имуществото, определена съгласно Приложение № 2 към чл.31, ал.1, т.1 от ЗМДТ. Данъчната основа е облагаемият доход за съответната данъчна година по чл.14, намален с разходите за дейността и предвидените в този закон вноски и облекчения – чл.15, ал.1 от ЗОДФЛ/отм./.
Във връзка с данъчното третиране на доходите от продажба на недвижимо имущество, първо се анализира основанието на чл.12, ал.1, т.1, букви „а” и „б” от ЗОДФЛ/отм./, съгласно който не подлежат на облагане доходите от продажба или замяна на :
-апартамент, къща или вила, включително прилежащата земя, при условие че са били основно жилище на продавача не по-малко от три години преди продажбата или замяната;
-до два недвижими имота, които не са основно жилище на продавача, както и селскостопанскии горски имоти, независимо от броя им, ако времето между придобиването и продажбата или замяната е повече от 5 години.
Продажбата на посочения в запитването недвижим имот, не се причислява към изброените по горе условия за съответното имущество. Следователно при наличие на доход, същият подлежи на облагане и се декларира в Приложение 8 от данъчната декларация по чл.41 от ЗОДФЛ/отм./. Съответно, чл.41, ал.1 от ЗОДФЛ/отм./ изисква данъчно задължените лица да подават годишна данъчна декларация за облагаемия си доход по чл.14.В Указанията към данъчната декларация по чл.41 от ЗОДФЛ/отм./ за 2006 г. също изрично е посочено, че в Приложение №8 се попълват получените през 2006 г. доходи от продажба и замяна на недвижимо имущество.
Видно в конкретния случай посочен в запитването, данъчната основа ще се получи отрицателна величина, определена като разлика между продажната цена /цената която е заплатена и посочена в приложения към запитването НА №68/ в размер на 22000.00 лв. и данъчната оценка на съответния недвижим имот в размер на 49641.00 лв.
Длъжни сме обаче, да Ви обърнем внимание на препратката на чл.18, ал.1 от ЗОДФЛ „по отношение на предотвратяване на отклонението от данъчно облагане се прилагат съответно разпоредбите на глава първа, раздел ІV от Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО в сила към 31.12.2006г./”, касаеща взаимоотношенията между свързани лица, сделките сключени при условия водещи до отклонение от данъчно облагане и прилагането на трансферни цени.
По 4 въпрос:
В §7, ал.2 на Преходните и заключителни разпоредби от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ПЗР от ЗДДФЛ/ е посочено, че предприятията изплатили през 2006 г. на физическите лица, доходи различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии, подават справката по чл.57 от отменения ЗОДФЛ в срок до 15 април 2007 г. Образците на справката за 2006 г. по чл.57 от ЗОДФЛ/отм./ се утвърждават в срок до 10 януари 2007 г. със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в „Държавен вестник” – §9 от ПЗР на ЗДДФЛ. Следователно, Вие трябва да подадете справка по чл.57 от отменения ЗОДФЛ, в която да посочите физическите лица на които сте изплатили доход от продажба на недвижимо имущество, посочен с код 09 в номенклатурата към справката.