определянето на една инвестиция като заместваща на съществуваща земеделска техника или сграда, може да бъде даден съобразно нормите на Регламент /ЕО/ 1857 на Европейската комисия от 15.12.2006г. &

2_754/06.06.2013г.
ЗКПО чл.189б.
Отправили сте писмено запитване изх.№………….., заведено в Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” ……… с вх.№……………., в което е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано като земеделски производител с предмет на дейност производство на свине и реализацията им като живи животни. Намерението на дружеството е през 2013г. да инвестира преотстъпения корпоративен данък в закупуване на ново вентилационно оборудване, отговарящо на съвременните изисквания. Посочено е, че досега съществуващото оборудване е въведено в експлоатация през 2006г., морално и физически е остаряло и е напълно амортизирано, негодно е за употреба, бракувано е и е подготвено за предаване за скрап.
Поставен е въпросът дали намерението за инвестицията ще отговаря на изискванията на чл.189б, ал.2, т.5 от ЗКПО.
При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище предвид бъдещите намерения за извършване на инвестиция:
Съгласно чл.189б, ал.2 от ЗКПО корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията, регламентирани в т.1 до 6 на същата норма. Условието на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО изисква преотстъпеният данък да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за дейността на земеделския производител, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването, а според т.5 на същата разпоредба активите /нови сгради и нова земеделска техника/ не трябва да заместват съществуващи активи.
Чрез разпоредбата на чл.189б от ЗКПО се въвежда схема за подпомагане на земеделските производители в съответствие с насоките на Общността за държавна помощ в селскостопанския сектор за 2007-2013г. и с Регламент /ЕО/ №1857/2006г. на Европейската комисия от 15.12.2006г.
С Решение на Европейската комисия /С 2011/683 от 11.02.2011г./ схемата за подпомагане под формата на държавната помощ по чл.189б от ЗКПО е обявена за съвместима с чл.107, параграф 3, буква „в” от Договора за функционирането на ЕС. Съгласно чл.12 от Решението в рамките на схемата за подпомагане са приемливи следните инвестиции:
-изграждане и придобиване на нова сграда или подобрения на съществуваща сграда, които водят до съществена промяна в предназначението й, като промените трябва да са пряко свързани със земеделската дейност;
-придобиване на нови земеделски машини и оборудване;
Дружеството има намерение да инсталира ново вентилационно оборудване, защото съществуващото е морално и физически остаряло и е бракувано.
Доколкото е видно от информацията в запитването, приемаме, че вентилационното оборудване отговаря на определението за „земеделска техника”, дадено в §1, т.60 от ДР на ЗКПО. Според това определение „земеделска техника” за целите на чл.189б от закона са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието.
Предвид недостатъчната информация за периода, в който е бракувано съществуващото оборудване и е инсталирано новозакупено оборудване, по отношение на инвестицията са възможни две хипотези:
-вентилационно оборудване да е нова земеделска техника, която не замества съществуваща такава;
-вентилационното оборудване да е „нова земеделска техника”, която се инсталира с цел да замести съществуващата земеделска техника.
При първата хипотеза е необходимо земеделската техника да е „нова”, т.е. да отговаря на общоприетия смисъл на понятието „нов”: оборудването е направено, купено или е възникнало неотдавна или за пръв път; запазило е първоначалния си вид, не се е изхабило.
При наличие на втората хипотеза също вентилационното оборудване следва да е ново, ноказусът е свързан с тълкуване на понятието „заместваща инвестиция”. В ЗКПО няма регламентирани условия, при които се счита, че даден актив замества съществуващ такъв. Отговор на въпроса относно определянето на една инвестиция като заместваща на съществуваща земеделска техника или сграда, може да бъде даден съобразно нормите на Регламент /ЕО/ 1857 на Европейската комисия от 15.12.2006г.
Според чл.2, т.17 от Регламента „заместваща инвестиция” означава „инвестиция, с която съществуваща сграда или машина или части от нея само се заменя с нова, съвременна сграда или машина без увеличение на производствения капацитет с минимум 25% или без фундаментална промяна на характера на производството или на използваната технология. За заместващи инвестиции не се считат нито цялостното събаряне на селскостопански сгради с възраст 30 години или повече и замяната им със съвременни сгради, нито основното обновяване на селскостопански сгради. Обновяването се счита за основно, когато разходите за него възлизат на минимум 50 % от стойността на новата сграда”. Освен това съгласно чл.4, т.7, буква г/ на Регламента помощ не може да бъде предоставянапо отношение на обикновени заместващи инвестиции.
Тъй като държавната помощ, която се предоставя по реда на чл.189б от ЗКПО е съобразена с Регламент /ЕО/ 1857 на Европейската комисия от 15.12.2006г. и доколкото в ЗКПО не са въведени по-рестриктивни изисквания, следва да се приеме, че дефиницията за „заместваща инвестиция”, дадена в чл.2, т.17 от Регламента е приложима за целите на чл.189б от ЗКПО.
Във връзка с посочената дефиниция и въз основа на техническите характеристики на новото вентилационно оборудване дружеството следва да извърши задълбочен анализ на ефекта от инвестицията. На база резултатите от анализа, ако извършената инвестиция води до увеличение на производствения капацитет с минимум 25% или чрез направената инвестиция фундаментално се променя характера на производството или използваната технология, тогава може да се приеме, че е изпълнено условието на чл.189б, ал.2, т.5 от ЗКПО.
Следва да имате предвид, че за да бъде признато правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл.189б от ЗКПО, е необходимо да бъдат изпълнени и всички останали изисквания на тази разпоредба, както и общите изисквания на Глава 22, Раздел І /чл.166-173/ от ЗКПО.
Във връзка с гореизложеното становище Ви уведомяваме, че при последващ контрол по реда на ДОПК, всички документи, касаещи преотстъпването на корпоративен данък на дружеството, подлежат на преценка и анализ от страна на органите по приходите.

Оценете статията

Вашият коментар