ЗЗО, чл.40, aл. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 5

2_751/23.03.2009г.
ЗЗО- чл.40, ал.1 и ал.5
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие сте самоосигуряващо се лице – упражнявате дейност като съдружник в ДЗЗД. Въпросът, който отправяте е върху какъв минимален и/или максимален осигурителен доход следва да внасяте здравните си осигуровки като съдружник в ДЗЗД?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно общата разпоредба на чл.33, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България. Осигуряването им се извършва по реда на чл.40 от ЗЗО в зависимост от това упражняват ли трудова дейност и какъв е видът и.
В Закона за здравното осигуряване не е предвиден изричен ред, по който се извършва здравното осигуряване на членовете на неперсонифицираните дружества. В случай, че не са осигурени на друго основание по чл.40, ал.1, 2 и 3, здравното им осигуряване се провежда по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО – месечно авансово върху осигурителен доход, който следва да е не по-малко от половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват и годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация.
Следователно през времето, през което Вие упражнявате дейност като съдружник в ДЗЗД, ако не сте осигурена на друго основание за месеца, следва до 10-о число на следващия месец, да правите авансови здравноосигурителни вноски в размер 8% върху осигурителен доход от 130лв. / ? от минималния осигурителен доход, който за 2009г. е 260лв./. Задължена сте да правите и годишно изравняване на осигурителния доход, попълвайки Справка за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Оценете статията

Вашият коментар