ЗЗО, чл.40, aл. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 5

2_751/23.03.2009г.
ЗЗО- чл.40, ал.1 и ал.5
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие сте самоосигуряващо се лице – упражнявате дейност като съдружник в ДЗЗД. Въпросът, който отправяте е върху какъв минимален и/или максимален осигурителен доход следва да внасяте здравните си осигуровки като съдружник в ДЗЗД?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно общата разпоредба на чл.33, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България. Осигуряването им се извършва по реда на чл.40 от ЗЗО в зависимост от това упражняват ли трудова дейност и какъв е видът и.
В Закона за здравното осигуряване не е предвиден изричен ред, по който се извършва здравното осигуряване на членовете на неперсонифицираните дружества. В случай, че не са осигурени на друго основание по чл.40, ал.1, 2 и 3, здравното им осигуряване се провежда по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО – месечно авансово върху осигурителен доход, който следва да е не по-малко от половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват и годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация.
Следователно през времето, през което Вие упражнявате дейност като съдружник в ДЗЗД, ако не сте осигурена на друго основание за месеца, следва до 10-о число на следващия месец, да правите авансови здравноосигурителни вноски в размер 8% върху осигурителен доход от 130лв. / ? от минималния осигурителен доход, който за 2009г. е 260лв./. Задължена сте да правите и годишно изравняване на осигурителния доход, попълвайки Справка за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »